Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
10 nových

Vypracované otázky z predmetu Didaktika telesnej výchovy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9428
Posledná úprava
07.08.2018
Zobrazené
9 700 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pod TV rozumieme cieľavedomú výchovnú a vzdelávaciu činnosť pôsobiacu predovšetkým na telesný a pohybový vývoj človeka, upevňovanie jeho zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, získanie základného teoretického a praktického tv vzdelania a kladných citových zážitkov z tejto činnosti.
Základnými úlohami TV sú osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie pohybových návykov a zručností, rozvíjanie kondičných a koordinačných pohybových schopností, nadobúdanie vedomostí z tv a športu a utváranie trvalého vzťahu ľudí k pohybovej aktivite, tv a športu.
Tv je významnou zložkou všestrannej harmonickej výchovy človeka, Čo sa konštatovalo už v antike, kde ideálom vzdelávania bola jednota telesnej krásy a duševnej dokonalosti človeka. Túto funkciu telesnej výchovy vyzdvihovali viaceré významné osobnosti, akými boli Galenos, Komenský a i. Je teda intergrálnou súčasťou celkovej, globálnej výchovy občanov, ktorá okrem plnenia špecifických cieľov a úloh prispieva aj k duševnému, sociálnemu a morálnemu vývoju človeka, k celkovému vývoju jeho osobnosti. Je jednou zo základných zložiek telesnej kultúry.
Prostriedkami TV sú vybrané pohybové úkony, činnosti, operácie, telesné cvičenia, hry, tance, súťaženie v pohybových činnostiach, ale aj prírodné faktory vonkajšieho prostredia - slnko, voda, vzduch a hygienické činitele.
TV sa uskutočňuje v rozličných organizačných formách. Základnou organizačnou formou, v ktorej sa u nás uskutočňuje telesná výchova, je od roku 1922 vyučovací (učebný) predmet na školách. Do roku 1922 bol názov tohto predmetu telocvik. V niektorých štátoch (Nemecko a iné) sa vyučovací predmet na školách v posledných rokoch označuje termínom šport. Okrem vyučovacieho predmetu na Školách sa telesná výchova uskutočňuje v záujmovej Činnosti žiakov na školách, v oddieloch telovýchovných jednôt, kluboch, záujmových združeniach, rekreačných zariadeniach, v organizovaných i neorganizovaných pohybových aktivitách v kolektívoch, v rodine alebo individuálne, v ranných cvičeniach, chvíľkach na osvieženie počas prestávok vyučovania v školách či v prestávkach pracovnej činnosti a i.

Kľúčové slová:

telesná výchova

didaktika

pedagogika

učiteľ

žiak

telovýchovný proces

zásady

vyučovanie

plánObsah:
 • Didaktika telesnej výchovy (DTV)
  1 Telesná výchova
  2 Didaktika TV
  3 Metodologické prístupy v skúmaní vých.-vzdel. práce v TV
  4 Metódy a techniky skúmania v DTV
  Vývoj vyučovanie TV v školách na Slovensku
  TV v zahraničí
  Nové trendy vo vyučovaní TV v školách
  Organizačné formy vyučovania v školskej TV, didaktické formy na hodinách TV
  5 Didaktické formy TV
  Podstata a základné činitele TV procesu. Funkcia jednotlivých činiteľov. Štruktúra TV procesu. TV proces v školskej TV, dobrovoľnej TV a v športe
  Všeobecné pedagogické zásady. Špecifické didaktické zásady telovýchovného procesu a spôsoby ich uplatňovania.
  ...
  ...
  ...