Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Vypracované otázky na skúšku z predmetu Pracovné právo

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47378
Posledná úprava
15.10.2018
Zobrazené
477 x
Autor:
patricia233
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.POJEM, PREDMET A FUNKCIE PP
Pracovné právo
- Upravuje oblasť spoločenských vzťahov, kde gro obyvateľstva v produktívnom veku sa dostane do týchto spoločenských vzťahov
- Obsahuje súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy medzi jednotlivými jeho subjektmi pri uskutočňovaní ľudskej práce
Predmet
- Je práca cieľavedomá ľudská činnosť
- Predmetom PP je len taká práca, ktorá vykazuje určité vymedzené atribúty:

o ľudská,
o slobodná,
o závislá,
o nesamostatná,
o vykonávaná pre iného,
o osobná,
o námedzná,
o odplatná

Funkcie PP
- Regulačná - nakoľko PP ako súhrn právnych noriem reguluje právne vzťahy vznikajúce medzi subjektmi pri realizácie práva na prácu
- Kontrolná - kontrolu nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov vykonáva Národný inšpektorát práce prostredníctvom jednotlivých inšpektorátov práce
- Ochranná - prejavuje sa najmä na stane sociálne slabšieho subjektu, ktorým je zamestnanec
- Výchovná - prejavuje sa v obsahu právnej úpravy v jednotlivých právnych normách, kt. výchovne pôsobia na jednotlivé subjekty, aby dodržali pracovnoprávne predpisy

Kľúčové slová:

právo

pracovné právo

zamestnanec

pracovný pomer

zamestnávateľ

pracovná zmluva

prepúšťanieObsah:
 • 1.Pojem, predmet a funkcie pp
  2.Práca ako právne spôsobilý predmet pracovného práva
  3.Posobnosť pp a pôsobnosť zákonníka práce (zp)
  4.Pramene pp
  5.Vnútropodnikové normatívne akty
  6.Základné zásady pp
  7.Pojem a klasifikácia pracovnoprávnych vzťahov (ppv)
  8.Znaky pracovnoprávnych vzťahov
  9.Subjekty ppv
  10.Problémové kategórie zamestnancov
  11.Zánik zamestnávateľa s právnym nástupníctvom - prechod práv a povinností
  12.Pojem pracovného pomeru, jeho vznik a založenie
  13.Predzmluvné vzťahy
  14.Konanie v mene zamestnávateľa
  15.Pracovná zmluva - pojem, obsah
  16.Pracovný pomer na určitú dobu a na dobu neurčitú
  17.Domácka práca a telepráca
  18.Atypické formy zamestnávania v sr
  19.Zmena obsahu pracovného pomeru, preradenie zamestnanca na inú prácu
  20.Pracovnoprávne nároky pri smrti zamestnanca
  21.Skončenie pracovného pomeru (pojem, spôsoby skončenia)
  22.Dohoda o skončení pracovného pomeru
  23.Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
  24.Výpovedné dôvody podľa ustanovenia §63 ods.1 zp
  25.Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca
  26.Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
  27.Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
  28.Skončenie pracovného pomeru na základe právnej udalosti alebo úradného rozhodnutia
  29.Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote
  30.Hromadné prepúšťanie
  31.Právna úprava odstupného a odchodného
  32.Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
  33.Pracovná disciplína, pojem, obsah
  34.Disciplinárna zodpovednosť
  35.Povinnosti zamestnanca a vedúceho zamestnanca v pracovnom pomere
  36.Pracovno-právna úprava pracovného času
  37.Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas.
  38.Pružný pracovný čas
  39.Konto pracovného času
  40.Doba odpočinku
  41.Práca nadčas, pracovná pohotovosť a nočná práca
  42.Dovolenka (druhy, podmienky)
  43.Čerpanie dovolenky
  44.Pojem, funkcie mzdy, mzdové formy
  45.Splatnosť mzdy, mzdové zvýhodnenia a výplata mzdy
  46.Pojem a druhy prekážok v práci - všeobecná charakteristika
  47.Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  48.Prekážky v práci na strane zamestnanca z dôvodov všeobecného záujmu
  49.Prekážky v práci na strane zamestnanca z dôvodu zvyšovania kvalifikácie
  50.Dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca
  51.Podniková sociálna politika
  52.Stravovanie zamestnancov
  53.Vzdelávanie zamestnancov
  54.Starostlivosť o pracovné a životné podmienky zamestnancov, sociálny fond a plnenie zo sociálneho fondu (51)
  55.Dohoda o zvýšení kvalifikácie
  56.Osobitné pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti
  57.Osobitné pracovné podmienky tehotných žien
  58.Materská dovolenka a rodičovská dovolenka
  59.Osobitné pracovné podmienky mladistvých
  60.Zodpovednosť v pracovnom práve
  61. Základné druhy zodpovednosti v pracovnom práve
  62.Predpoklady zodpovednosti za škodu v pracovnom práve
  63.Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa
  64.Všeobecná zodpovednosť zamestnanca
  65.Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa
  66.Osobitná zodpovednosť zamestnanca
  67.Dohoda o hmotnej zodpovednosti
  68.Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - všeobecná charakteristika
  69.Dohoda o vykonaní práce
  70.Dohoda o pracovnej činnosti
  71.Dohoda o brigádnickej práci študentov
  72.Kolektívne pracovné právo - pojem, subjekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov
  73.Kolektívne zmluvy (právna povaha, pojem, druhy, obsah)
  74.Právna úprava štrajku a výluky
  75.Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o štátnej službe