Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Vypracované otázky na Podnikové financie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41376
Posledná úprava
20.01.2013
Zobrazené
1 242 x
Autor:
monika.bednarova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte obsah a úlohu podnikových financií?
Podnikové financie sú sústavou peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku, pri produkovanom využívaní majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.
Podnikové financie je možné chápať v rôznom kontexte. Najčastejšie sa stretávame s predmetným chápaním podnik. Financií a to ako:
1. Peňažné prostriedky (s krátkym časovým horizontom podnikateľských aktivít)
2. Kapitál – dlhodobé zdroje financovania podnikateľských aktivít (resp. všetky zdroje , pri ktorých predpokladáme, že budú podnikateľskými aktivitami zhodnocované)
3. Finančné zdroje - je to najširšie poňatie zdrojov financovania podnikateľských aktivít, bez bližšieho rozlíšenia podľa čas (krátkodobé, dlhodobé) či účelu použitia (zhodnocovania v procese podnikania).
...

2. Vysvetlite členenie peňažných vzťahov podľa charakter a podľa subjektov?
PODĽA CHARAKTERU:
• Rozpočtové – jeho obsahom je jednostranný presun majetku v peňažnej forme (napr. platenie dane, získanie dotácie) a neočakáva sa spätný pohyb majetku, či už v peňažnej alebo inej podobe.
• Úverové – znamená presun majetku spravidla v peňažnej forme (pri poskytnutí dodávateľského a obchodného úveru aj v tovarovej forme). Po uplynutí dohodnutej lehoty dochádza k spätnému pohybu tohto majetku v peňažnej forme.(napr. poskytnutie úveru bankou a jeho vrátenie po uplynutí lehoty splatností).
• Poisťovacie – pri týchto vzťahoch dochádza k presunu peňažného majetku do poistného fondu , pričom spätný pohyb sa realizuje po splnení určitej poistnej udalosti. Ak poistná udalosť nenastane , tak poisťovateľ neposkytne poistnú náhradu. Pričom výška vyplatenej sumy nezodpovedá vloženým prostriedkom do poistného. 
• Realizačné – rozumieme vzťah vznikajúci pri kúpe a predaji tovaru či služby pri promptnom platení. Nedochádza k presunu majetku, len k premene jeho formy.
...

Kľúčové slová:

financie

podnik

podnikové financie

finančná politika

dividendová politika

financovanie podniku

finančná podporaObsah:
  • 1. Charakterizujte obsah a úlohu podnikových financií?2. Vysvetlite členenie peňažných vzťahov podľa charakter a podľa subjektov?3. Vysvetlite členenie peňažných vzťahov podľa podnikovej činnosti?4. Vysvetlite podstatu stavových a tokových veličín a ich vzájomné súvislosti?5. Cash flow ako toková veličina – podstata CF, metódy výpočtu CF, ciele a význam.6. Podstata finančnej politiky. Finančný cieľ a čiastkové finančné ciele podniku. (likvidita, rentabilita, stabilita).7. Vysvetlite podstatu likvidity a ukazovatele likvidity pomerové a rozdielové . členienie majetku z hľadiska likvidity?8. Právna forma podniku a kritéria , podľa kt. si podnik volí právnu formu podniku? 9. Popíšte mikro a makro okolie podniku a ako ekonomické okolie vplýva na finančnú politiku podniku?10. Čo je základom finančného rozhodovania podniku a aké fázy zahŕňa finančné rozhodovanie?11. Ktoré základné kategórie sú využívané pri finančnom riadení podniku?12. Vysvetlite bližšie kategóriu úrok , úroková miera a časová hodnota peňazí?13. Uveďte rozdiel medzi rizikom a neistotou . aké riziká poznáme?14. Vysvetlite podstatu a význam kategórie požadovaná miera výnosu a náklady alternatívnych príležitostí pri financ. Riadení?15. Finančný trh a jeho členenie. Vysvetlite jednotlivé finančné trhy?16. Podľa ktorých hľadísk členíme finančné zdroje podnik? Charakterizujte jednotlivé finančné zdroje.?17. Vysvetlite ako sa získavajú finančné zdroje v podnikoch jednotlivca , vosobných spoločnostiach a družstvách?18. Vysvetlite podstatu a vstup venture kapitálu do malých a stredných podnikov?19. Získavanie kapitálu v kapitálových spoločnostiach 20. Aké akcie typy akcií poznáme a vysvetlite ich výhody a nevýhody pri financovaní?21. Zisk ako interný zdroj financovania podniku. Zisťovanie výsledku hospodárenia podniku. Zložky ovplyvňujúce výšku zisku?22. Daňová politika ako prostriedok makroekonomickej regulácie a optimálne využívanie daňovej politiky zo strany podniku23. Dividendová politika a typy dividendovej politiky?24. Charakterizujte RF podniku a ich úlohu?25. Podstata analýzy nulového bodu. Minimálne potrebný zisk podniku.?26. Podstata samofinancovania, Formy financovania aké môže podnik využívať, Význam samofinancovania z aspektu národohospodárskeho a podnikového 27. Financovanie podniku pomocou odpisov. Opotrebenie majetku. Vysvetlite základné kategórie odpisy, oprávky, odpisové metódy28. Odpisové metódy.29. Vysvetlite význam účtovných, daňových a kalkulačných odpisov.30. Penzijné fondy a ostatné zdroje financovania.31. Úver ako cudzí zdroj financovania podniku, formy úverov32. Obligácie – chrakterizujte obligáciu, cena obligácie, rizikovosť a výnosnosť obligácie33. Finančné úvery a ich formy34. Podstata, význam a formy lizingu35. Forfaiting – jeho výhody a nevýhody pri financovaní podniku pri financovaní podniku, franchising36. Podstata krátkodobých úverov. Obchodný úver a stále a nestále pasíva37. Podstata kontokorentného úveru, ručiteľského (avalového) úveru, lombardného úveru38. Krátkodobý úver, krátkodobý účelový úver39. Faktoring– podstata, výhody a nevýhody40. Finančná podpora zo strany štátu a jej význam pri financovaní podniku41. Finančná podpora z EU, predvstupové fondy, štrukturárne fondy a kohézny fond, PPP projekty