Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Vypracované otázky ku skúške z Pedagogiky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5644
Posledná úprava
14.11.2017
Zobrazené
1 291 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. POZORNOSŤ - všeobecná charakteristika, druhy, vlastnosti, význam a uplatnenie v pedagogickej praxi.

Pozornosť je psychický stav bdelosti, v ktorom sa vedomie zameriava na niektoré predmety, javy alebo deje, zatiaľ čo iné prehliada.
Pozornosť je psychický stav človeka, ktorý sa prejavuje v zameranosti a sústredenosti vedomia.
Druhy pozornosti:
neúmyselná (mimovoľná) - vyvolávajú ju bezprostredné podnety alebo javy, je to mimovoľný produkt záujmu. Nie je závislá od vedomého úmyslu človeka. Vlastnosti objektu, ak sa má stať objektom pozornosti:
- sila podnetu: silné svetlo, vôňa a pod.
- kontrast medzi podnetmi: nevšednosť, nápadnosť, neočakávanosť...
- zmena a novosť podnetov a javov: nový účes a pod.
- potreby a záujmy: podmieňujú ju potreby človeka (hlad a pod.)

Kľúčové slová:

pozornosť

pamäť

myslenie

pedagogika

psychológia

školská trieda

komunikácia

rodina

vývinObsah:
 • 1. POZORNOSŤ - všeobecná charakteristika, druhy, vlastnosti, význam a uplatnenie v pedagogickej praxi.
  2. PAMAŤ - druhy pamäti a pamäťové typy, pamäťový proces, vlastnosti pamäti. Význam a uplatnenie pamäti v pedagogickej praxi.
  3. MYSLENIE - všeobecná charakteristika, funkcie myslenia, rozbor procesu myslenia (pojem - súd - úsudok), spôsoby riešenia problémov, inteligencia. Vývin myslenia v priebehu ontogenézy (Piagetova koncepcia kognitívneho vývinu).
  4. REČ - všeobecná charakteristika, jazyk ako mnohoúrovňový a produktívny systém, druhy reči, vývin reči v priebehu ontogenézy.
  5. CITY - vlastnosti citov, biologická a fyziologická stránka citov a ich vonkajší prejav, klasifikácia citov, vzťah citov k výkonnosti človeka, význam citov a ich uplatnenie v pedagogickej praxi.
  6. OSOBNOSŤ - všeobecná charakteristika, motivačná stránka osobnosti (potreby, záujmy, hodnoty, postoje, ašpirácie), schopnosti a druhy, temperament a typy, charakter a vlastnosti.
  7. Obdobie predškolského veku. Vývin hrubej a jemnej motoriky. Vývin reči. Kognitívny vývin, emocionálny vývin a socializácia.
  8. Obdobie mladšieho školského veku. Vývin hrubej a jemnej motoriky. Vývin reči. Kognitívny vývin, emocionálny vývin a socializácia.
  9. Obdobie pubescencie. Charakteristika telesného, pohybového, psychického a sociálneho vývinu.
  10. Školská zrelosť a jej charakteristika. Problematika adaptácie žiaka na školské podmienky.
  11. Psychológia učenia. Definujte pojem učenie v užšom a širšom chápaní. Vymenujte a popíšte základné druhy učenia.
  12. Psychológia riadeného učenia. Popíšte základné zákony učenia a vysvetlite ich - zákon motivácie, zákon spätnej informácie, zákon transferu, zákon opakovania.
  13. Podmienky riadeného učenia - charakterizujte podmienky riadeného učenia súvisiace s učiacim sa jedincom, s učiteľom, s učebným materiálom a so samotným procesom učenia.
  15. Psychológia TVORIVOSTI. Pojem kreativity, axiómy o tvorivosti a faktory tvorivosti. Vývin tvorivosti - fázy kreatívneho procesu.
  15. Psychologické aspekty SKÚŠANIA A HODNOTENIA učebných výkonov žiakov. Druhy skúšok a ich psychologický vplyv. Predskúškové a skúškové stavy. Predstavy žiakov o správnom a nesprávnom skúšaní a hodnotení.
  16. Psychologická analýza príčin NEPROSPIEVANIA ŽIAKOV. Psychologický prístup k neprospievajúcim žiakom.
  18. Psychológia SAMOSTATÉHO UČENIA sa žiakov. Podmienky a metódy efektívneho samostatného učenia. Psychologické aspekty domácej prípravy žiakov na vyučovanie.
  19. RODINA ako malá sociálna skupina a sieť vzťahov. Význam citových vzťahov v rodine vzhľadom na utváranie osobnosti dieťaťa. Funkcie rodiny. Štýly rodinnej výchovy a ich vplyv na psychický vývin dieťaťa.
  20. ŠKOLSKÁ TRIEDA ako sociálna skupina (ciele v šk. triede, členstvo a vodcovstvo v šk. triede, väzby šk. triedy s inými soc. skupinami).
  21. DYNAMIKA malej soc. skupiny - vplyv skupiny: sociálna facilitácia, sociálne zaháľanie, deindividuácia, sociálna polarizácia.
  22. DYNAMIKA malej soc. skupiny: konformita so skupinou, podriadenosť voči autorite, vodcovstvo, skupinová kohézia, sociálna atmosféra.
  23. ŠTRUKTÚRA malej sociálnej skupiny (pozícia, status, rola, soc. normy).
  24. Sociálna SKUPINA. Klasifikácia soc. skupín (pri každom spôsobe delenia určte akým druhom sociálnej skupiny je školská trieda), význam členstva v soc. skupinách všeobecne a význam členstva v školskej triede.
  25. Sociálna KOMUNIKÁCIA ako jedna zo stránok sociálneho styku: zložky komunikácie, druhy komunikácie (verbálna, paraverbálna, neverbálna), význam a uplatnenie poznatkov o soc. komunikácii v pedagogickej praxi.
  26. Sociálna interakcia ako jedna zo stránok sociálneho styku: základné typy interakcií (koexistencia, koordinácia, kooperácia) a špecifické typy interakcií (súperenie, súťaženie, konflikt, manipulácia, reciprocita). Psychologický význam soc. interakcie a interpersonálnych vzťahov, ich uplatnenie v pedagogickej praxi.
  27. Sociálna percepcia ako jedna zo stránok sociálneho styku: sebapercepcia - 3 zložky identity (fyzické, psychické a sociálne "ja"), význam sebapoznania, percepcia iných, presnosť soc. percepcie, najčastejšie chyby pri soc. percepcii (haló efekt, autoprojekcia, chyba kontrastu, efekt novosti, efekt zhovievavosti a efekt prísnosti, stereotypy a predsudky, implicitná teória osobnosti).
  28. Postoje. Zložky postoja (kognitívna, emocionálna, konatívna), vznik a možnosti zmeny postojov. Vzťah postoj - správanie. Stereotyp, predsudok a diskriminácia.
  29. Socializácia a sociálne učenie. Mechanizmy soc. učenia (soc. spevňovanie, soc. nápodoba, identifikácia, aktívne soc. učenie), ich význam a uplatnenie v pedagogickej praxi. Socializačné činitele - rodina, škola, rovesnícka skupina a širšie sociálne okolie.