Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Vypracované otázky k ekonomickej časti štátnej bakalárskej skúšky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37519
Posledná úprava
14.05.2011
Zobrazené
1 607 x
Autor:
miacik37
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
3. Analýza individuálneho dopytu
Cieľom analýzy trhu je odhaliť zákonnosti, ktoré spôsobujú, že pri určitom množstve tovaru sú spotrebitelia ochotní zaplatiť za tovar práve toľko a za iných tovar viac alebo menej. Teória užitočnosti je protipólom k teórii pracovnej hodnoty. Správanie sa spotrebiteľa skúmali v 19. storočí predstavitelia neoklasickej ekonómie. Spotrebiteľ sleduje základný cieľ a to maximálne uspokojenie svojich potrieb pri minimálnych výdavkoch. Ako prvý pojem užitočnosť použil W. Jevons...

12. Nezamestnanosť
Nezamestnanosť patrí medzi najzávažnejšie makroekonomické ale aj sociálne problémy, najmä preto lebo sa dotýka všetkých vrstiev obyvateľstva. Ekonomický prejav nezamestnanosti je predovšetkým v nevyužívaní zdrojov, ktoré má daná krajina k dispozícii na produkovanie statkov, a spôsobuje, že krajina dosahuje skutočný národný produkt pod svojou potenciálnou úrovňou. V trhovej ekonomike sa nepodieľajú všetky existujúce pracovné sily na tvorbe spoločenského produktu. Existujúce pracovné sily je preto možné rozdeliť podľa ich účasti na tejto tvorbe do dvoch kategórií:
- (E) zamestnaní (ľudia vykonávajúci akúkoľvek platenú prácu, ako aj tí, ktorí majú prácu avšak v danom čase nepracujú či už z dôvodu čerpania dovolenky alebo choroby)
- (U) nezamestnaní (ľudia ktorí momentálne zamestnaní nie sú, ale aktívne si prácu hľadajú)
Pracovná sila (L) sa potom vypočíta ako L = E +U...

17. Svetové hospodárstvo
Svetové hospodárstvo (ďalej len SH) predstavuje celok tvorený národnými ekonomikami, ktoré sú do tohto celku navzájom pospájané systémom medzinárodných hospodárskych vzťahov.
Tieto vzťahy zahŕňajú úroveň hospodárskych subjektov – firiem, vzťahy medzi štátmi ako hospodárskymi celkami, resp. štátnymi hospodárskymi orgánmi, vzťahy nadnárodných spoločností a medzinárodných hospodárskych organizácií a inštitúcií. Ide teda o pestrú štruktúru národných ekonomík krajín sveta, systém ich vzájomných ekonomických i mimoekonomických vzťahov. V súčasnosti sa do popredia dostáva stále viac rastúca zložitosť systému týchto vzťahov...

Kľúčové slová:

svetová ekonomika

makroekonómia

mikroekonómia

hospodárska politika a DETObsah:
 • Mikroekonómia, Hospodárska politika a DET
  Makroekonómia, Hospodárska politika a DET
  Svetová ekonomika, makroekonómia, hospodárska politika a DET
  1. Ekonómia
  2. Trhový mechanizmus
  3. Analýza individuálneho dopytu
  4. Konkurencia
  5. Vplyv dokonalej a nedokonalej konkurencie na postavenie podniku
  6. Výrobné faktory
  7. Dôchodok
  9. Spotreba, úspory, investície
  10. Peniaze, Inflácia
  11. Fiškálna politika, nástroje, ich charakteristika
  12. Nezamestnanosť
  15. Hospodárska politika
  16. Medzinárodný obchod
  17. Svetové hospodárstvo
  18. Rozvojové krajiny
  19. Centrálne plánované ekonomiky
  20. Integrácia

Zdroje:
 • Mikro a makroekonómia:
 • HOREHÁJOVÁ, M. – MARASOVÁ, J. 2007. Základy mikroekonómie. B. Bystrica: EF UMB, 2007
 • LISÝ, J. a kol. 2007. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2007
 • SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. 2007. Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2007
 • URAMOVÁ, M. – LACOVÁ, Ž. – HRONEC, M. 2010. Makroekonómia I. B. Bystrica: EF UMB, 2010
 • Odborné časopisy: Hospodárske noviny, Trend, Ekonomický časopis a i.
 • Hospodárska politika:
 • URAMOVÁ, M. a kol. 2003. Hospodárska politika. B. Bystrica: EF UMB, 2003
 • VINCÚR, P. a kol. 2005. Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint, 2005
 • Internetové zdroje Štatistického úradu SR a NBS
 • Dejiny ekonomických teórií:
 • LISÝ, J. a kol. 1996. Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: Elita, 1996
 • VALACH, E. 2003. Dejiny ekonomických teórií. B. Bystrica: EF UMB, 2003
 • Svetová ekonomika:
 • HOREHÁJ, J. 2009. Svetová ekonomika. B. Bystrica: EF UMB, 2009
 • HOREHÁJ, J. – KOLLÁRIKOVÁ, M. 2002. Európska únia. B. Bystrica: EF UMB, 2002
 • LIPKOVÁ, Ľ. 2002. Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava: Sprint, 2002
 • NOVÁČKOVÁ, D. a kol. 2000. Európska integrácia. Od Ríma cez Maastricht po Amsterdam. Bratislava: Eurounion, 2000.