Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Študijný materiál - Manažment výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8219
Posledná úprava
08.02.2018
Zobrazené
600 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výroba je charakterizovaná ako vytváranie materiálnych a s nimi spojených nemateriálnych statkov, ktoré zodpovedajú trhovému dopytu. Produkcia tovaru je spojená s konkrétnym výstupom (output). Tento výstup vzniká tým, že vstupné faktory (input), predovšetkým materiál, sa podrobia transformačnému procesu. Výroba predstavuje základnú hodnototvornú f-ciu podniku a výsledný produkt je súhrnom úžitkových vlatností.

Trhová ekonomika vyžaduje novú, a to podnikateľskú orientáciu manažmentu výroby. Tzn., že tak tvorbu výr. náplne F, ako aj rozvoj výroby treba odvodzovať od požiadaviek trhu a hlavne od jeho perspektív. Východiskom podnikateľského MV je zabezp. odbyt produkcie. Predpokladá to aktívny komerčný prístup vo výrobe , získavať trhy, zákazníkov a postupne utvárať stabilné transfiremné vzťahy. Tým sa garantuje dlhodobá odbytová stratégia, čo je komerčný základ fungovania podnikat. jednotky.

Kľúčové slová:

manažment výroby

výrobné ciele

rozvoj

kríza

zákonitosti

výrobný proces

typológia

štandardizácia

alokáciaObsah:
 • 1. ZÁKLADY MANAŽMENTU VÝROBY
  1.1. Definícia pojmu výroba, význam výroby z hľadiska podnikania v trhovej ekonomike
  1.2. Pojmy Production Management a Operation Management
  1.3. Komerčné poslanie výroby
  1.4. Ekonomické aspekty manažmentu výroby
  1.5. Manažment výroby ako funkčný podsystém riadenia podniku
  1.6. Horizontálne a vertikálne väzby výrobného úseku na ostatné úseky v rámci podniku
  1.7. Problémové okruhy a obsahová náplň manažmentu výroby
  1.8. Porovnanie fyzického výrobného systému a manažérskeho systému výroby
  1.9. Výroba ako transformačný a hodnotový proces
  1.10. Princíp procesu vstup - výstup, typické členenie výr. procesu
  1.11. Smerný a regulačný ukazovateľ výroby
  1.12. Manažment výroby ako dispozitívny výrobný faktor
  1.13. Súčinnosť a prekrývanie riadenia výroby a logistiky
  1.14. Druhy logistiky vo výrobnom podniku
  1.15. Fázy výrobného procesu
  1.16. Základné riadiace okruhy manažmentu výroby
  1.17. Charakteristika zákaznícky orientovaného riadiaceho okruhu výroby
  1.18. Charakteristika prognosticky orientovaného riadiaceho okruhu výroby
  1.19. Vstupy výrobného systému.
  1.20. Podnikové výrobné faktory - ich štruktúra, význam a obmedzenia.
  1.21. Výstupy výrobného systému.
  1.22. Komplexné ponímanie produktu - fyzické, pridané a symbolické črty.
  1.23. Leeflangova a Kotlerova koncepcia produktu.
  2. VÝROBNÉ CIELE A VÝROBNÁ STRATÉGIA
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  8. VNÚTROPODNIKOVÝ A ALOKAČNÝ MANAŽMENT VÝROBY
  1.1. Základy vnútropodnikového manažmentu výroby
  8.3. Operatívna evidencia výroby
  8.4. System evidenčných médií
  8.5. Systém OEV
  8.6. Využitie OEV v procese vnútropodnikového manažmentu výroby
  8.7. Princípy výrobného kontrolingu
  8.8. Systém ukazovateľov v riadení výroby
  8.9. Metódy alokačnej analýzy a zásady návrhu priestorového usporiadania
  8.10. Šachovnicová tabuľka, postupová metóda, súradnicová metóda a trojuholníková metóda
  8.11. Sankeyho diagramy
  8.12. Metóda CRAFT a teória následností
  8.13. Optimalizačné metódy, lineárne programovanie a simulácia
  8.16. Heuristické prístupy pri riešení úloh časového a priestorového usporiadania výroby
  9. MANAŽMENT OBSLUHY VÝROBY A MANAŽMENT POVÝROBNÝCH ČINNOSTÍ
  9.1. Druhy a osobitosti obsluhy výroby, organizačné systémy obsluhy výroby.
  9.2. Subjekty manažmentu obsluhy výroby.
  9.3. Tendencie vývoja obslužných procesov.
  9.7. Charakteristika a základné znaky kvality povýrobných služieb
  9.8. Formy povýrobných služieb.
  9.9. Stratégie povýrobných služieb zákazníkom.
  10. NOVÉ SMERY ROZVOJA MANAŽMENTU VÝROBY
  10.1. Zahraničné manažérske systémy manažmentu výroby a ich charakteristiky
  10.3. Pojem a podstata tvrdej a pružnej automatizácie
  10.4. Pružné výrobné systémy
  10.5. Manažment pružnej organizácie výroby
  10.6. Automatizácia výrobných procesov
  10.7. Základné prvky pružnej automatizácie
  10.8. Koncepcia CAD/CAM, zásady a predpoklady jej uplatnenia
  10.9. Technicky zamerané výrobné a logistické koncepcie - CIM, CIP, CAI a ich zložky
  10.11. Podstata koncepcie riadenia výroby v režime JIT
  10.12. Princípy a predpoklady fungovania systému JIT
  10.13. Systém JIT a jeho prínosy pre riadenie výroby
  10.14. Podstata a význam systému EOQ v manažmente výroby
  10.15. Podstata a význam systému MRP v manažmente výroby
  10.16. Rozdiely medzi systémami MRP I a MRP II
  10.17. Systém riadenia úzkych miest vo výrobe
  10.18. Podstata a význam systému OPT v manažmente výroby
  10.19 Vyťažovacie riadenia - systém BOA
  10.20. Podstata a význam systému Kaizen v manažmente výroby
  10.21. Podstata a význam systému Kaban v manažmente výroby
  10.22. Hlavné princípy systému Kanban
  10.23. Systém postupových ( smerných ) čísel