Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
13 nových

Sociológia a teória voľného práva

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
110 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
924
Posledná úprava
16.07.2017
Zobrazené
2 447 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vyznačte významných predstaviteľov sociologického myslenia
- Auguste Comte- zakladateľ sociológie
- Spencer, Mill- spoluzakladatelia sociológie
- Emile Durkheim- najvýznamnejší francúzsky sociológ
- Max Weber- nemecký sociológ
- Simmel, Ferdinand Tonnies, Parsons ...


2. Ktoré vedy sa stali zdrojom pre vznik sociológie
- prvým zdrojom z ktorého čerpala sociológia je filozofia dejín, ďalším zdrojom bola klasická politická ekonómia.
- Za jeden z bezprostredných zdrojov vzniku vedy o spoločnosti sa považujú utopickí socialisti


3. Z predstaviteľov utopického socializmu novú vedu o spoloč sa usiloval vytvoriť
- Saint-Simon

Kľúčové slová:

sociológia

teória voľného práva

nukleárna rodina

organizácia

politická moc

autorita

armáda

byrokracia

alkoholizmus

notár

exekútorObsah:
 • 1. Vyznačte významných predstaviteľov sociologického myslenia
  2. Ktoré vedy sa stali zdrojom pre vznik sociológie
  3. Z predstaviteľov utopického socializmu novú vedu o spoloč sa usiloval vytvoriť
  4. Zakladateľom sociológie ako vedy je
  5. Sociológia ako veda vznikla
  6. Auguste comte svoju vedu o spoločnosti spočiatku nazýval
  7. Poznáme tieto sociologické smery
  8. Vyznačte teórie naturalistického smeru
  9. Vyznačte hlavných predstaviteľov biologicko-organistickej školy
  10. Do geografickej sociologickej školy patria teórie
  11. Ktoré základné rasy uznáva georges vacher de lapouge
  12. Vyznačte predstaviteľov rasovej teórie v sociológii
  13. Rasové teórie dedičnosti v rámci sociológie presadzoval
  14. Kto z uvedených predstaviteľov uznával výberové rasové teórie
  15. Sociologická teória augusta comta obsahuje ????
  16. Vyznačte predstaviteľov sociológie vojny
  17. Do psychologického smeru v sociológii patria teórie
  18. Vyznačte predstaviteľov psychologického smeru
  19. Sorokin delí americkú sociologicko-psychologickú teóriu na
  20. Vyznačte predstaviteľov sociologického smeru
  ...
  37. Vyznačte predstaviteľov pražskej a brnenskej sociologickej školy
  38. Teória manažérskej revolúcie sa zaoberá
  39. Kto je predstaviteľom teórie manažérskej revolúcie
  40. Kto je predstaviteľom teórie human relations
  41. Výskum definujeme ako
  42. Vyznačte druhy sociologicko-právneho výskumu
  43. Vyznačte metódy sociologicko-právneho výskumu
  44. Vyznačte, ktoré techniky môžeme použiť v sociologicko-právnom výskume
  45. Vyznačte techniky prieskumu
  46. Vyznačte druhy výberu výskumnej vzorky
  47. Aké druhy ankety môžeme použiť pri prieskume
  48. Akú techniku používame pri skúmaní medziľudských vzťahov v malých
  Skupinách a koľko má otázok
  49. Ktoré druhy otázok používame vo výskumných technikách
  50. Aké druhy analýz poznáme
  ...
  100. Ako charakterizujeme tradičnú spoločnosť?
  101. Čím sa vyznačuje moderná spoločnosť?
  102. Ktoré typy ľudskej spoločnosti poznáme?
  103. Ako charakterizujeme inštitúciu manželstva?
  104. Ako sa prejavuje fenomén moci v sociálnom štáte?
  105. Čo rozumieme pod pojmom panstvo?
  106. Ako rozumieme pojmu profesia?
  107. Čo rozumieme pod pojmom public relations?
  108. Ako chápeme pojem konflikt?
  109. Vyznačte predstaviteľov teórie konfliktu!
  110. Čo vyjadruje základný pojem komunikácia?
  ...
  130. Čo rozumieme pod základným pojmom klient a patrón?
  131. Čo spôsobuje vznik chuligánstva?
  132. Vyznačte predstaviteľov teórie ekológie!
  133. Čím sa vyznačuje diferenciácia v sociálnom systéme?
  134. Čím sa vyznačuje pojem integrácia v sociálnom systéme?
  135. Vyznačte charakterové vlastnosti osobnosti!
  136. Vyznačte druhy spoločenského statusu!
  137. Kto napísal dielo poľský sedliak v európe a amerike?
  138. Vyznačte základné fázy vedecko-výskumnej činnosti!
  139. Ktoré podmienky vymedzuje na určenie štruktúry organizácií tried r. dahrendorf
  140. Základy sociografie slovenska napísal:
  2. Časť
  1. Teória voľného práva
  2. Záujmová jurisprudencia.
  3. Sociologická jurisprudencia.
  4. Americký právny realizmus
  5. Behaviorálna teória
  6. Sociologické poňatie štátu.
  7. Štát, legitimita štátnej moci u m. webera
  8. Aké druhy práva rozlišuje eugen ehrlich
  ...
  27. Sociálna deviácia a právo
  28. Právnická a právna kultúra
  29. Profesionálne právnické vedomie
  30. Étos právnického povolania
  31. Profesionálna morálka právnika
  32. Profesijný kódex právnika
  33. Sudca
  34. Súdny exekútor
  35. Notár
  36. Advokát
  37. Prokuratúra
  39. Záruky sudcovskej nezávislosti
  39. Základné znaky právnickej profesie
  40. Podstatné znaky právnej normy u ehrlicha
  41. Ako charakterizuje sociológiu práva adam podgorecki
  42. Právna norma podľa podgoreckého
  43. Právny systém a právo podľa luhmana
  44. Sociálny konflikt- druhy konfliktov