Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Sociológia - 13 okruhov otázok

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35946
Posledná úprava
14.06.2011
Zobrazené
1 309 x
Autor:
monca2011
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obsahuje 13 okruhov po 3 vypracované otázky zo Sociológie na KU.

1. VEDECKÉ ZÁKLADY SOCIOLÓGIE
1.1 VZNIK SOCIOLÓGIE
- počiatky siahajú len do 19. st. - Platón (názory - deti by mal vycho
vávať štát, ženy by mali byť spoločné) výskumy → logická analýza
- vznik v Európe – Francúzsko

Činitele vplývajúce na vznik sociológie:
1. priemyselná revolúcia
2. industrializácia
3. urbanizácia
4. veľká francúzska revolúcia 1789
- dedičstvo osvietenského myslenia vo Francúzsku a dôsledky veľkej francúzskej revolúcie priviedli Augusta Comte (1798 – 1857) k založeniu novej vedeckej disciplíny, ktorá sa mala zaoberať vedeckým skúmaním spoločenstiev
- August Comte chcel túto vedu najskôr nazvať sociálnou fyzikou, neskôr sa však rozhodol pre latinské slovo societas - spoločnosť, logos – veda
- KURZ POZITÍVNEJ FILOZOFIE – 1830 – 1842 – August Comte
- Karol Marx – ako stvoriť nový sociálny systém – jednotlivec je podriadený spoločnosti

1.2 DEFINÍCIA, PREDMET A CIEĽ SOCIOLÓGIE
Definícia sociológie:
1. sociológia – náuka o spoločnosti
2. sociológia je empiricko – deskriptívna veda, skúmajúca konkrétne spoločnosti
empíria – skúsenosť – čerpá poznatky zo skúsenosti – výskumy
deskriptívna veda – opisná veda (ako je?), protiklad k slovu normatívna (ako má byť?)
- skúma konkrétne spoločnosti, ktoré existujú
- snaží sa vidieť veci tak ako sú, objektívnejšie, širšie, presne
autor 2. definície: Stanislav Kowalczyk
3. Max Weber – zdôrazňuje, že sociologická analýza by sa nemala zaoberať morálnym hodnotením
- príčinné vysvetľovanie sociálnych skutočností (vysvetliť príčiny)

Predmet sociológie:
1. materiálny- odpoveď na otázku čo veda skúma, predmet: sociálny rozmer života človeka
2. formálny- odpoveď na otázku ako veda skúma, alebo odkiaľ čerpá poznámky, predmet: empirická skúsenosť a logická analýza

Kľúčové slová:

sociológia

sociálne skupiny

socializácia

integráciaObsah:
 • 1. vedecké základy sociológie 4
  1.1 vznik sociológie 4
  1.2 definícia, predmet a cieľ sociológie 4
  1.3 sociológia v panoráme vied a základné sociologické pojmy 5
  2. filozofické základy sociológie 6
  2.1 filozofické teórie sociálneho života 6
  2.2 jednotlivec a spoločnosť 6
  2.3 ľudské práva a bonum comunae (spoločné dobro) 6
  3. základné sociologické teórie 7
  3.1 konsenzuálna teória a evolučná teória 7
  3.2 teória konfliktu a teória sociálnej výmeny 7
  3.3 symbolicko-interakcionistická teória, etnometodológia a labelling approach (štítkovací prístup) 7
  4. metódy empirických výskumov v sociálnych vedách 8
  4.1 výskumná činnosť človeka 8
  4.2 rozdelenie empirických výskumov v sociálnych vedách 8
  4.3 etapy empirického výskumu 9
  5. dotazníkové výskumy 10
  5.1 typy dotazníkových otázok vzhľadom na štruktúru a funkciu 10
  5.2 chyby dotazníkových otázok 10
  5.3 zloženie dotazníka 10
  6. sociálne skupiny 11
  6.1 štruktúra sociálnej skupiny 11
  6.2 typológia sociálnych skupín 12
  6.3 referenčné skupiny 12
  7. sociálne inštitúcie a organizácie 13
  7.1 základné sociálne inštitúcie 13
  7.2 sociálne organizácie 14
  8. koncepcia národa a štátu 15
  8.1 koncepcia a genéza národa 15
  8.2 koncepcia, funkcie a genéza štátu 16
  8.3 typológia štátov a vzťahy medzi národom a štátom 16
  9. sociálna stratifikácia (rozvrstvenie nerovností) 18
  9.1 základné teórie sociálnych nerovností 18
  9.2 premeny v triednej štruktúre moderných spoločností 19
  9.3 teoretické koncepcie premien triednej štruktúry socialistických spoločností 19
  10. osobnosť, socializácia, postoje 20
  10.1 osobnosť 20
  10.2 socializácia 20
  10.3 postoje 21
  11. sociálna integrácia a dezintegrácia 22
  11.1. druhy sociálnej integrácie 22
  11.2 činitele normatívnej dezintegrácie 22
  11.3 metódy normatívnej a funkčnej integrácie 23
  12. sociálna zmena a rozvoj 24
  12.1 teórie sociálneho rozvoja a ich kritika 24
  12.2 činitele sociálnych zmien 25
  12.3 sociálny poriadok a sociálne deviácie 25
  13. industralizácia, urbanizácia a globalizácia 26
  13.1 industralizácia 26
  13.2 urbanizácia 26
  13.3 globalizácia 27