Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Sociálna práca vo verejnej správe - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
94 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39191
Posledná úprava
30.03.2015
Zobrazené
3 059 x
Autor:
tosompredsaja
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna práca vo verejnej správe - vypracované otázky (na skúšku s doc. Zemanom).

1. Charakterizujte definície sociálnej práce, podrobnejšie rozoberte tú, ktorá sa Vám zdá byť najpresnejšia?
Východiská sociálnej práce ako odb. disciplíny tvoria teor. poznatky, najmä lekárske, právne, ekonomické, poznatky z psychológie, pedagogiky a sociológie. Základ čerpá aj z filozofie. SP je ovplyvnená kultúrnym systémom, morálkou, hist. tradíciou, spoločenskými hodnotami a zvykmi spoločnosti. Preto sa vyvíja v jednotlivých krajinách podľa špecifických potrieb soc. starostlivosti a soc. politiky. Preto neexistuje jednotná definícia SP.
Podstatou SP svojím obsahom najviac približuje definícia, na kt. sa zhodli vzdelávatelia v SP zo Slovenska na medzinár. pracovnom seminári v rámci Projeku Phare: „ SP je špecifická odborná činnosť, ktorá smeruje k zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania sa jednotlivcov, rodín, skupín a soc. prostredia, v ktorom žijú a k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti jednotlivcov s využitím zdrojov poskytovaných spoločnosťou. Je činnosťou v prospech klienta, ktorú je možné charakterizovať pojmami pomoc, podpora, sprevádzanie.“...

2. Vymenujte najvýznamnejšie osobnosti sociálnej práce na území bývalého Československa
Československá republika bola vo svojom zrode roku 1918 poznamenaná hlavne 1. svetovou vojnou a jej sprievodnými javmi ako sú vojnoví invalidi, siroty, vdovy, chudoba, opustené deti, poistenectvo, infekčné ochorenie, novorodenecká starostlivosť, starostlivosť o tehotné ženy a iné. Rozvoj týchto aktivít sa preniesol i do teoretickej oblasti. Za najvýznamnejšie osobnosti tohto obdobia sa považujú predovšetkým Dr. Alice Masaryková, prezident Tomáš Garyk Masaryk , Dr. Marie Krakešová, profesor Martin Túma , Otakar Machotka, Arnošt Inocent Bláha...

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálna politika

verejná správa

sociálna poisťovňaObsah:
 • 1. Charakterizujte definície sociálnej práce, podrobnejšie rozoberte tú, ktorá sa Vám zdá byť najpresnejšia ?
  2. Vymenujte najvýznamnejšie osobnosti sociálnej práce na území bývalého Československa
  3. Vymenujte a podrobne charakterizujte základné princípy sociálnej politiky. Porovnajte princíp sociálnej spravodlivosti, zásluhovosti, solidarity a subsidiarity.
  4. Aký Význam má Jozefínska reforma ?
  5. Charakterizujte vzťah medzi najvyššími orgánmi štátnej moci v Rakúsko-Uhorsku ? Porovnajte so súčasnosťou.
  6. Vymenujte najdôležitejšie zmeny v územnom usporiadaní Slovenska po 2.svetovej vojne (2.SV) až po súčasnosť.
  7. Od koho pochádza moc štátu, charakterizujte prechod (transport moci), zodpovednosť za zverené právomoci; aké sú vzájomné vzťahy medzi pojmami správa, správa štátu, verejná správa ?
  8. Vymenujte a charakterizujte rozdiely medzi súkromnou správou a verejnou správou (i z pohľadu legislatívy).
  9. Vymenujte a charakterizujte jednotlivé orgány štátnej moci podľa teórie deľby moci.
  10. Vzťahy a postavenie vlády SR k Národnej rade SR.
  11. Vzťahy a postavenie súdov a prokuratúry.
  12. Definujte verejnú správu vo všeobecnosti, ale i z pohľadu prejavu výkonnej moci v štáte.
  13. Aké sú charakteristické črty štátnej správy ?
  14. Charakterizujte rozdiel medzi miestnou štátnou správou so všeobecnou pôsobnosťou a špecializovanou pôsobnosťou.
  15. Charakterizujte dôvody reformy verejnej správy ?
  16. V ktorých oblastiach sa reforma verejnej správy prejavila najvýraznejšie ?
  17. Charakterizujte transformáciu sociálnej sféry a základné piliere sociálnej bezpečnosti občanov - ich vzťah k zdravotnému poisteniu.
  18. Vymenujte a charakterizujte najdôležitejšie opatrenia v sociálnej politike za obdobie rokov 2006 - 2010 pre rizikové skupiny (u zdravotne postihnutých, občania v hmotnej núdzi, podpora rodinám, trh práce a politika zamestnanosti, ...)
  19. Ktoré orgány štátnej správy pôsobia na úseku sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti; vymenujte kompetencie podľa príslušných NPA.
  20. Ktoré kompetencie v oblasti sociálnych vecí a rodiny (definujte príslušné NPA) má obec.
  21. Ktoré kompetencie v oblasti sociálnych vecí a rodiny má VÚC ?
  22. Ako sa postupne formovala Sociálny poisťovňa v historickom kontexte (definujte príslušné NPA).
  23. Aké sú podstatné obsahové náležitosti rozhodnutia; vypracujte fiktívne rozhodnutie o priznaní dávky pomoci v HN. Príloha 1 rozhodnutie
  24. Aké možnosti má účastník správneho konania v prípade, keď nie je spokojný s rozhodnutím orgánu verejnej správy ?
  25. Aké sú mimoriadne opravné prostriedky, pokiaľ si účastník správneho konania myslí, že správny orgán rozhodol v rozpore so zákonom ?