Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Sociálna práca v neziskovom sektore - 3. sektor

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47337
Posledná úprava
04.06.2018
Zobrazené
1 084 x
Autor:
tommy_b1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
HISTÓRIA TRETIEHO SEKTORA
Na SK sú korene v kresťanstve , Občianske organizácie vznikajú dobrovoľne - na základe slobodného rozhodnutia a ich aktivizácie. Pred r. 1989 - podobné združenia - deti boli organizované v hnutí Iskrička a Pioneri, Mládež vstupovala po 15 roku do Socialistického zväzu mládeže - členstvo bolo takmer povinné.
Základným predpokladom existencie občianskej spoločnosti je demokraticky pravny system, v ktorom ma občan možnosť sebarealizácie, slobodnej voľby a prejavenia individuality v roznych formalnych či neformalnych zoskupeniach. Predstavuje priestor „medzi súkromným životom človeka a mechanizmami ekonomických, štátnych a politických makroštruktúr.“
Fungujúca spoločnosť je založená z troch sektorov, ktore by mali byť udržiavane v rovnováhe. Vzťah týchto sektorov v spoločnosti možno zobraziť ako vzájomne sa prelínajúce kruhy:
-verejný , podnikateľský, tretí

Podnikateľský sektor je financovaný prostredníctvom súkromných zdrojov, hlavnou náplňou je podnikanie fyzických a právnických osôb s cieľom dosiahnuť zisk.
Podnikateľsky sektor ma rovnako ako treti sektor súkromný charakter, ale prevažujú v ňom ekonomické záujmy a tvorba zisku.
Tretí sektor je financovaný prostredníctvom verejných aj súkromných zdrojov, je inštitucionálne oddelený od štatu a verejneho sektora, je neziskový, jeho hlavnou ulohou nie je tvorba zisku. Všetky tri sektory vytvárajú skutočnú občiansku spoločnosť iba za predpokladu, že ako partneri navzájom spolupracujú, vzájomné sa dopĺňajú a vyvažujú svoje slabé stránky svojimi prednosťami. Pri charakteristike tretieho sektora a mimovladnych organizacii sa stretavame s jeho rôznymi označeniami, ktoré vyjadrujú jeho jednotlivé kvality: „neziskový“, „dobrovoľný“, „charitatívny“, „neštátny“, „mimovládny“, „svojpomocný“, „verejnoprospešný“, „občiansky“ atď. Výrazom „tretí sektor“ sa poukazuje na to, že ide o sektor posobiaci v priestore medzi štatom a trhom.

Kľúčové slová:

tretí sektor

mimovládne organizácie

nadácie

všeobecné zákony

dotácie

dobrovoľníctvo

filantropiaObsah:
 • História tretieho sektora
  Základné etapy metodiky sp sa týkajú všetkých 3 metód
  Princípy vzťahu sociálneho pracovníka - klient
  Základná charakteristika tretieho sektoru
  Dva základné teoretické prístupy k tretiemu sektoru
  Cieľ mimovládnych organizácií
  Dôvod vzniku tretieho sektoru
  Poslanie mimovládnych
  Funkcie mimovládnych organizácií
  Typológia mo
  Na základe všeobecných zákonov sú upravené
  Platné právne normy upravujúce činnosť neziskových
  Ako založiť občianske združenie
  Organizácie s medzinárodným prvkom
  Záujmové združenia právnických osôb
  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  Neinvestičný fond
  Politická strana a náboženská spoločnosť
  Právna úprava mo má 3 základné úrovne:
  Ústavná právna úprava mo
  Zdroje financovania mo
  Financovanie neziskových organizácií
  Použitie dotácií
  Dobrovoľníctvo ako súčasť tretieho sektora
  Štyri typy dobrovoľníctva
  VZájomná pomoc a svojpomoc
  Poskytovanie služieb iným
  Participácia
  Advokácia a vedenie kampaní
  Dobrovoľníctvo vo svete
  Súčasný stav dobrovoľníctva vo svete
  Dobrovoľníctvo na slovensku
  Dobrovoľnícke centrá na slovensku
  Rozvoj dobrovoľníctva v rámci vysokých škôl
  VYtvorenie profilu dobrovoľníka
  Formy získavania dobrovoľníkov
  Formy odmeňovania dobrovoľníkov
  Filantropia a tretí sektor
  Formy filantropie