Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Sociálna práca so seniormi

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
60 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39134
Posledná úprava
31.12.2011
Zobrazené
2 748 x
Autor:
petto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z predmetu Sociálna práca so seniormi. 72 vypracovaných otázok.

1. otázka: 6 odporúčaní pri komunikácii
Aby sme pri komunikácii s klientom navodili príjemnú atmosféru, usmievame sa. Samozrejme, v hospici málokedy je na mieste smiech, vtipy a podobne. Ale usmievame sa očami. Takýto úsmev spríjemňuje náš hlas. Náš pohľad, postoj, reč tela, výraz tváre sa odráža aj v tóne nášho hlasu. Ak sa budeme usmievať, vyvolá to reakciu aj v nás: budeme mať stále viac a viac entuziazmu. A toto sa naše správanie sa spravidla aspoň čiastočne prenesie aj na klienta.
Pri komunikácii oslovujeme klienta menom alebo iným slušným pomenovaním (dedko, babka, mamička). Pomáha to získať si klientovu dôveru. Oslovovanie menom dáva najavo náš záujem a zapája klienta do komunikácie. Ak klient nemôže rozprávať, reaguje pohybom rúk, mimikou tváre alebo očami...

2. otázka: Ageizmus
vytláčanie a znevažovanie ľudí nad 60 rokov v spoločnosti, zlé zaobchádzanie so seniormi
V súčasnej dobe sa často stretávame s novým fenoménom a to syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného geronta. Môže byť:
- pasívne – nedostáva potrebné lieky, zanedbávaný po spoločenskej stránke
- aktívne – psychické alebo fyzické násilie, finančné vydieranie, zlosť a vyhrážanie sa, časté zranenie, dekubity a pod.
prejavuje sa u nich syndróm vyhasnutia – pasivita, apatia, nezáujem

3. otázka: Aká je pôsobnosť obce na úseku sociálnej pomoci?
• Vypracúva a schvaľuje komunitný plán
• Rozhoduje o odkázanosti na SS
• Poskytuje alebo zabezpečuje SS:
• opatrovateľská služba
• prepravná služba
• odľahčovacia služba
• zariadenie pre seniorov
...

Kľúčové slová:

seniori

sociálne služby

komunikácia

prístupy pri práciObsah:
 • 6 odporúčaní pri komunikácii
  Ageizmus
  Aká je pôsobnosť obce na úseku sociálnej pomoci?
  Aká je pôsobnosť VÚC na úseku sociálnej pomoci?
  Aké povinností má poskytovateľ sociálnej služby?
  Aké práva má prijímateľ sociálnej služby?
  Aké služby sú poskytované v rámci terénnej sociálnej služby pre seniorov?
  Aké sú druhy Sociálnych služieb? (základné rozdelenie)
  Aké sú fázy procesu psychického vyhorenia?
  Aké sú oblasti starostlivosti o seniorov?
  Aké sú podporné služby v rámci sociálnej pomoci?
  Aké sú prirodzené prejavy starnutia?
  Aké sú základné potreby seniorov?
  Aké údaje má obsahovať evidencia sociálneho pracovníka o seniorovi?
  Ako je možné riešiť hmotnú a sociálnu núdzu seniora?
  Ako rozlišujeme prostriedky komunikácie – komunikačné kanály - a ktorý tvorí najmenší podiel?
  Aký je význam komunikácie pri sociálnej práci so starými ľuďmi?
  Aspekty spornej intervencie v sociálnej práci so seniormi
  Čo je to „Prepravná služba“ a komu je poskytovaná?
  Čo je to geriatrický sociálny syndróm?
  Čo je to Sociálna služba ?
  Definujte autoritatívny prístup
  Definujte manipulatívny prístup
  Definujte ochraňujúci prístup
  Definujte pojem „hmotná núdza“
  Definujte pojem „sociálna núdza“
  Definujte pojem „Sociálna práca“
  Definujte pojem „Sociálna starostlivosť“
  Definujte pojem Domov sociálnych služieb
  Definujte pojem Kvalita života
  Definujte pojem Zariadenie pre seniorov
  Definujte spolupracujúci prístup
  Emócie
  Charakterizujte „Komunitné bývanie“
  Charakterizujte eutanáziu.
  Charakterizujte hospic a aké formy hospicovej starostlivosti poznáme? Čo je cieľom hopicovej starostlivosti?
  Charakterizujte komunikáciu
  Charakterizujte Opatrovateľskú službu
  Charakterizujte sociálne poradenstvo
  Charakterizujte sociálne služby
  Charakterizujte sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku
  Charakterizujte sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
  Charakterizujte sociálno-právnu ochranu
  Charakterizujte Zabezpečovanie stravovania v rámci terénnej sociálnej služby
  Charakterizujte pojem „syndróm vyhorenia“
  Image starého človeka
  K akým poruchám dochádza u starých ľudí?
  Kedy potrebuje senior sociálnu pomoc?
  Komunikácia - „zákazy hovorenia“.
  Komunikácia: Dotyk
  Komunikácia: Gestikulácia, kinezika
  Komunikácia: Mlčanie
  Komunikácia: Pohľad
  Komunikácia: Postoj, posturológia
  Komunikácia: Rozhovor
  Komunikácia: Schopnosť načúvať
  Konflikty
  Kto je povinný poskytnúť SS a ako?
  Kto môže byť zriaďovateľom zariadení ústavných sociálnych služieb a akých?
  Kto podľa zákona môže zriaďovať Kluby dôchodcov?
  Ktoré činností slúžia na účely sociálnych služieb?
  Ktoré sú rizikové skupiny starých ľudí
  Možné prístupy sociálneho pracovníka k seniorom
  Na aký účel sú „Zariadenia na denný pobyt“?
  Popíšte etapy prípravy na starobu. Ktorá je najefektívnejšia?
  Sociálna práca so seniorom v jeho prirodzenom prostredí.
  Sociálny rozmer starnutia
  Uveďte formy sociálnej pomoci
  Uveďte kvalifikačné predpoklady a vzdelávanie v systéme sociálnych služieb, ktoré stanovuje zákon pre sociálneho pracovníka, patrovateľa a posudzujúceho lekára
  Uveďte metódy sociálneho poradenstva.
  Uveďte možnosti prevencie vyhorenia
  Uveďte základné legislatívne úpravy pre oblasť sociálnych služieb a sociálnej pomoci.
  Uveďte základné potreby starých ľudí