Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Pružnosť a pevnosť - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36898
Posledná úprava
02.03.2011
Zobrazené
2 070 x
Autor:
antonia708
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Základné pojmy

Pružnosť – je schopnosť pevných telies nadobúdať svoj povodný stav(tvar), po prerušení posobenia vonk. síl.
Pevnosť – je schopnosť telesa odolávať pôsobeniu vonkajšieho zataženia (schopnosť preniesť zaťaženie) bez prerušenia. Napätia je mierou intenzity vnútorných síl Prístupy pri skúmaní účinku vonkajších síl: makroskopický, mikroskopický
Kontínuum – hmotné poddajné teleso
Hmotné teleso – teleso ktoré pozostáva z hmotných bodov  

Kľúčové slová:

Ohyb

pružnosť

pevnosť

sila

namáhanie

hmotné teleso

momenty

ťažisko

Hookov zákonObsah:
 • 1.Základné pojmy
  2.Vnútorné a vonkajšie sily, metóda mysleného rezu, normálové a šmykové napätia.
  3.Základné druhy namáhania.
  4.Základné predpoklady riešenia úloh v PaP.
  5.Mechanické vlastnosti materiálov, Hookov zákon.
  6.Jednoduchý ťah (tlak) prútov zaťažených osovými silami, vlastnou tiažou a zmenou teploty. Staticky určité/neurčité konštrukcie namáhané jednoduchým ťahom/tlakom.Deformačná energia.Poissonovo číslo
  7.Geometrické charakteristiky prierezových plôch. Statické momenty, výpočet ťažiska, kvadratické momenty, deviačný moment, kvadratické polomery prierezu, moduly prierezu v ohybe a krute. Steinerova veta.
  8.Odvodenie kvadratických momentov obdĺžnikového prierezu k ťažiskovým osiam
  9.Odvodenie kvadratických momentov a polárneho kvadratického momentu kruhového prierezu k ťažiskovým osiam.
  10.Jednoduché krútenie. Odvodenia šmykového napätia. Staticky určité a neurčité konštrukcie namáhané jednoduchým krutom.
  11.Napätosť a deformácia. Tenzor napätosti. Priamková, rovinná, priestorová napätosť. Mohrova kružnica. Deformácia v bode telesa. 12.Zovšeobecnený Hookov zákon.
  13.Dimenzovanie konštrukčných prvkov. Teórie pevnosti.
  14.Jednoduchý ohyb. Rovinný ohyb. Vnútorné silové veličiny na priamych a lomených nosníkoch. Skutočnosti vyplývajúce zo Schwedler-Žuravského vzťahov.
  15.Odvodenie normálového napätia pri namáhaní priamych nosníkov ohybom. Šmykové napätie. Priebehy normálového a šmykového napätia u vybraných typov prierezov(I,T, obdĺžnikový, kruhový)
  15.Deformácia priamych nosníkov využitím Castiglianových viet a Mohr-Maxwelovej vety. Aplikácia na ľubovoľnom príklade.
  17.Deformácia priamych nosníkov metódou integrácie diferenciálnej rovnice priehybovej čiary a Mohrovou metodou. Aplikácia na ľubovoľnom príklade.
  18.Zložené namáhanie. Šikmý ohyb. Excentrický ťah (tlak). Jadro prierezu.Zložené namáhanie: