Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Pružnosť a pevnosť (vypracované otázky, výpočty, náčrty, grafy...)

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48172
Posledná úprava
17.06.2022
Zobrazené
29 x
Autor:
SISka0
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základné pojmy

Pružnosť - je schopnosť pevných telies nadobádať svoj povodný stav(tvar), po prerušení posobenia vonkajších sil.
Pevnosť - je schopnosť telesa odolávať pôsobeniu vonkajšieho zataženia (schoponosť preniesť zaťaženie) bez prerušenia. Napätia je mierou intenzity vnútorných síl.
Prístupy pri skúmaní účinku vonkajších síl: makroskopický, mikroskopický
Kontínuum - hmotné poddajné teleso
Hmotné teleso - teleso ktoré pozostáva z hmotných bodov

2. Vnútorné a vonkajšie sily, metóda mysleného rezu, normálové a šmykové napätia.

Vonkajšie sily - sily, ktoré pôsobia na uvažované teleso s prostredia, ktoré ich obklopuje (vrátane reakcií pri väzbách (vonkajšie zaťaženie - statika):
a) trvalé a dočasné
b) statické a dynamické
Stupeň účinku vonkajších síl na deformované teleso číselne charakterizuje veľkosť vnútorných síl (úloha: vedieť ich vypočítať)
Vnútorné sily - ziskajú v prvkoch konštrukcie pôsobením vonkajších síl, hmotne body sa bránia vysunutím zo svojej rovnovážnej polohy
- pôsobia proti úsiliu vonkajších síl (pružnosť a pevnosť):
Metóda mysleného rezu : Výslednicu vnútorných síl P nazývame vektorom napätia a určíme ho zo statických podmienok rovnováhy vonkajších a vnútorných síl a momentov síl
...

Kľúčové slová:

Skúška

PAP

pružnosť

pevnosť

sila

vnútorné sily

vonkajšie sily

šmyk

namáhanie

materiál

Hookov zákon

Hook

statika

ťažisko

napätie

kvadratický moment

Poissonovo číslo

dimenziaObsah:
 • 1. Základné pojmy
  2. Vnútorné a vonkajšie sily, metóda mysleného rezu, normálové a šmykové napätia.
  3. Základné druhy namáhania.
  4. Základné predpoklady riešenia úloh v PaP.
  5. Mechanické vlastnosti materiálov, Hookov zákon.
  6. Jednoduchý ťah (tlak) prútov zaťažených osovými silami, vlastnou tiažou a zmenou teploty. Staticky určité a neurčité konštrukcie namáhané jednoduchým ťahom (tlakom). Deformačná energia. Poissonovo číslo.
  7. Geometrické charakteristiky prierezových plôch. Statické momenty, výpočet ťažiska, kvadratické momenty, deviačný moment, kvadratické polomery prierezu, moduly prierezu v ohybe a krute. Steinerova veta.
  8. Odvodenie kvadratických momentov obdĺžnikového prierezu k ťažiskovým osiam
  9. Odvodenie kvadratických momentov a polárneho kvadratického momentu kruhového prierezu k ťažiskovým osiam.
  10. Jednoduché krútenie. Odvodenia šmykového napätia. Staticky určité a neurčité konštrukcie namáhané jednoduchým krutom.
  11. Napätosť a deformácia. Tenzor napätosti. Priamková, rovinná, priestorová napätosť. Mohrova kružnica. Deformácia v bode telesa. Zovšeobecnený Hookov zákon.
  12. Dimenzovanie konštrukčných prvkov. Teórie pevnosti.
  13. Jednoduchý ohyb. Rovinný ohyb. Vnútorné silové veličiny na priamych a lomených nosníkoch. Skutočnosti vyplývajúce zo Schwedler- Žuravského vzťahov.
  14. Odvodenie normálového napätia pri namáhaní priamych nosníkov ohybom. Šmykové napätie. Priebehy normálového a šmykového napätia u vybraných typov prierezov(I,T, obdĺžnikový, kruhový)
  15. Deformácia priamych nosníkov využitím Castiglianových viet a Mohr-Maxwelovej vety. Aplikácia na ľubovoľnom príklade.
  16. Deformácia priamych nosníkov metódou integrácie diferenciálnej rovnice priehybovej čiary a Mohrovou metodou. Aplikácia na ľubovoľnom príklade.
  17. Zložené namáhanie. Šikmý ohyb. Excentrický ťah (tlak). Jadro prierezu.

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • výpočty
 • výkresy
 • grafy
 • náčrty