Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Predškolská pedagogika - podklady ku skúške

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
246 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41531
Posledná úprava
11.12.2019
Zobrazené
11 582 x
Autor:
lyliankan
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Predškolská pedagogika ako veda o výchove a vzdelávaní. terminologický aparát predškolskej pedagogiky. predškolská pedagogika v kontexte pedagogických vied.
PREDŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA = vedná disciplína o výchove detí v období pred začiatkom školskej dochádzky, od narodenia po šiesty, respektíve siedmy rok života. Skúma podstatu, zákonitosti a osobitosti inštitucionálnej predškolskej výchovy i výchovy detí v rodinnom prostredí

PREDMET PREDŠKOLSKEJ PEDAGOGIKY
- otázky súvisiace s vývinom a poslaním predškolskej pedagogiky
- otázky výchovnej funkcie rodiny
- otázky spolupráce rodiny s predškolskými zariadeniami
- otázky predpokladu a pripravenosti dieťaťa na vstup do základnej školy
- osobnosť učiteľa
- problematika hry, učenia, práce so zreteľom na vek a podmienky

Systematický rozvoj teórie predškolskej výchovy možno datovať od konca 18. a začiatku 20. storočia, keď začínajú vznikať aj prvé ústavy verejnej predškolskej výchovy. V minulosti mnohí pedagógovia a filozofovia zdôrazňovali význam predškolskej výchovy - hlavne J. A. Komenský - ktorý požadoval encyklopedické vzdelanie detí predškolského veku...

2. Dieťa v predškolskom veku. význam predprimárnej edukácie a materského školstva.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
- funkcie materskej školy
- pedagogická funkcia
- preventívna, diagnostická funkciea
- poradenská funkcia
- kultúrna a multikultúrna funkcia
- kompenzačná funkcia
- sociálna funkcia
- psychologická funkcia
- ekonomická funkcia

Základnou charakteristikou a cieľom počiatočnej edukácie je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, aby každý jedinec bol schopný adekvátne nažívať v konkrétnom sociálnom prostredí. Tento všeobecný cieľ sa dosahuje pomocou rôznych edukačných prostriedkov, používaním špecifických metód a stratégií a v premyslených edukačných podmienkach podľa toho
- kde sa edukácia realizuje
- kto edukáciu realizuje
- na koho sa edukácia zameriava
...

Kľúčové slová:

pedagogika

dieťa

hra

hračka

kurikulum materskej školy

predškolská edukácia

pedagogická dokumentácia

pedagogická diagnostikaObsah:
 • 1. Predškolská pedagogika ako veda o výchove a vzdelávaní. terminologický aparát predškolskej pedagogiky. predškolská pedagogika v kontexte pedagogických vied.
  2. Dieťa v predškolskom veku. význam predprimárnej edukácie a materského školstva.
  3. Kurikulum. kurikulum materskej školy
  4. Úlohy, funkcie materskej školy. cieľové a obsahové zameranie predškolskej edukácie.
  5. Dimenzie predškolskej edukácie
  6. Štátny vzdelávací program isced 0 - predprimárne vzdelávanie. filozofia predprimárneho kurikula. predprimárna edukácia - edukačný program dieťa a svet.
  7. Denný poriadok v materskej škole. organizačné formy denného poriadku.
  8. Hra v kontexte predprimárnej edukácie. implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. hračka.
  10. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca v materskej škole.
  13. Pedagogická dokumentácia
  16. Pedagogická diagnostika v predprimárnej edukácií
  20. Predškolské dieťa so špeciálnymi potrebami, integrácia, inklúzia
  16. Súčasný a historický kontext predškolskej pedagogiky

Zdroje:
 • CEJPEKOVÁ, J.: Pedagogika predškolského veku. Banská Bystrica: PF UMB, 2001
 • KOMENSKÝ, J. A.: Informatórium školy materskej. Bratislava: SPN, 1991
 • PODHÁJECKÁ, M.: Premeny predškolskej edukácie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011
 • PODHÁJECKÁ, M.: Pedagogické názory a aktivity Františka Richarda Osvalda. Ružomberok: KU v Ružomberku, 2010
 • Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelanie. Bratislava: Ministerstvo školstva SR, Štátny pedagogický ústav, 2008. Dostupné na http://www.minedu.sk, http://www. statpedu.sk
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • PODHÁJECKÁ, M. - MIŇOVÁ, M. - GMITROVÁ,V. (eds.): Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, SV OMEP, 2009
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko