Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Právo duševného vlastníctva: vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7845
Posledná úprava
22.08.2018
Zobrazené
2 793 x
Autor:
medved
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A) Pojem nehmotný statok
a) statok, ktorého podstatu vytvára konkretizovaný duševný výtvor či obsah (ide najčastejšie o výtvor duševnej činnosti, najmä tvorivej), vyjadrený v objektívnej forme, t.j. vyjadrený navonok tak, že je ľudskými zmyslami vnímateľný,
b) statok vytváraný konkrétnym duševným obsahom, ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom spoločenských vzťahov bez toho, aby bolo treba jeho stelesnenie v hmotnej podobe (napr. česť FO).

Nehmotný statok ako duševný výtvor je spoznateľný či vnímateľný ľudskými zmyslami väčšinou na materiálnom substráte (napr. na papieri, obrazovej snímke, obrazovom a zvukovom zázname, na plátne, na dreve, na kove a pod.).
Od uvedených nehmotných statkov je nevyhnutné vždy, a najmä v praxi pri ochrane práv či pri uzavieraní zmlúv, striktne odlišovať ich materializované predmety:
a) na nehmotné statky sa upínajú práva osobitnej povahy,
b) na predmety, na ktorých sú zhmotnené, sa upínajú predovšetkým predpisy o VP.

B) Charakteristické znaky nehmotného statku
• duševná povaha, jeho poznateľnosť či vnímateľnosť ľudskými zmyslami,
• vnímanie, prípadne využívanie či používanie je nezávislé od existencie jeho hmotného substrátu resp. od jeho materializácie (zhmotnenia),
• je možné ho spoznať, vnímať alebo využívať kedykoľvek (časová neobmedzenosť), kdekoľvek (priestorová neobmedzenosť), a to bez ujmy na jeho podstate (nehmotný statok sa fyzicky nespotrebováva tak ako hmotný statok) a na jeho funkcii (kvalita sa jeho využívaním neznižuje),
• ide o predmet právnych vzťahov,
• vylúčenie alebo aspoň obmedzenie jeho prevodu, prípadne viazanie jeho prevodu na osobitné podmienky, pričom základným inštitútom disponovania právom na nehmotný statok je zriadenie nového práva v rámci vlastného práva (konštitutívny prevod práva).

Kľúčové slová:

nehmotné statky

právo

duševné vlastníctvo

podnikový vynález

patentObsah:
 • 1. Pojem nehmotných statkov , pojem, charakteristické znaky, systém
  2. Právo nehmotných statkov a ostatné odvetvia slovenského práva
  3. Duševné vlastníctvo a vlastnícke právo
  4. Pôsobnosť OZ na právne vzťahy predmetov ktorých je duševné vlastníctvo
  5. Pracovno-právne aspekty práva duševného vlastníctva
  6. Obchodný zákonník a právo duševného vlastníctva
  7. Správne právo a právo duševného vlastníctva
  8. Finančné právo a právo duševného vlastníctva
  9. Medzinárodné právo a právo duševného vlastníctva
  10. Všeobecné otázky ochrany priemyselných práv k výsledkom tvorivej duševnej činnosti
  11. Právne skutočnosti rozhodujúce pre nadobúdanie subjektívnych práv
  12. Pojem vynález, výluky z patentovateľnosti
  13. Podnikový vynález
  14. Práva a povinnosti majiteľa patentu, trvanie ochrany
  15. Zánik patentu
  16. Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá a výrobky na ochranu rastlín
  17. Konanie o udelenie patentu
  18. Pojem dizajn a jeho znaky
  19. Podnikový dizajn
  20. Práva a povinnosti majiteľa dizajnu, trvanie ochrany
  21. Zánik dizajnu a odňatie dizajnu
  22. Práva a povinnosti majiteľa úžitkového vzoru, trvanie ochrany (malý vynález)
  23. Zánik úžitkového vzoru, odňatie ochrany
  24. Konanie o zápis úžitkového vzoru (malý patent)
  25. Ochrana topografií polovodičových výrobkov
  26. Právne prostriedky ochrany pri porušení práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti
  27. Zlepšovacie návrhy a ich ochrana
  28. Výrobno-technické a iné poznatky /know-how/ a ich ochrana
  29. Logo a jeho ochrana
  30. Pojem a druhy ochranných známok
  ...
  ...