Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Okruhy téz ku skúške z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45674
Posledná úprava
23.02.2015
Zobrazené
1 077 x
Autor:
Pravnik85
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PRÍČNY I. SVETOVEJ VOJNY A VZNIK ČESKOSLOVENSKA
1) Štátne zjednotenie Nemecka - vyhlásenie Nemeckého cisárstva 1871 pod hegemóniou Pruska » hospodársky rast Nemecka, Nemecko pred vojnou na 1. Mieste v Európe a po USA 2. najvyspelejší štát na svete, Nemecko sa snažilo podmaniť si územia v strednej Európe a ďalšie územia na svete
2) prejavujúca sa veľkomocenská politika: Nem, VB, Rus, Fr, R-U
- najväčšia koloniálna mocnosť - VB, veľké územia aj Fr, Alsasko-Lotrínsko bolo sporným územím Nem a Fr
3) Cárske Rusko hospodársky i politicky oslabené, v Rusku pozostatky nevoľnického systému, záujem ovládnuť čiernomorské úžiny a posilniť vplyv na Balkáne a Blizkom východe (na Balkáne mali záujem aj Nemci a R-U)
4) R-U - najslabší článok veľmocí, v r. 1908 anektovalo Bosnu a Hercegovinu a malo záujmy na Balkáne
-vytvorenie dvoch blokov: TROJSPOLOK
TROJDOHODA
- 1. a 2. Balkánska vojna: 1.- Turecko proti balkánskym štátom, 1912, Turecko porazené
2.- Bulharsko nebolo spokojné s územnými ziskami, napadlo Srbsko a vyvolalo 2. BV, Bulharsko bojovalo proti balkánskym štátom, Bulharsko porazené

-zámienka: atentát na Františka Ferdinanda d´Este 28. júna 1914 prívržencom nacionalistickej skupiny Mladá Bosna (Čierna ruka) Gabrielom Principom
- vláda R-U pod nátlakom Nemecka vypracovala 10-bodové ultimátum Srbsku s nesplniteľnými podmienkami, ktoré mali byť splnené bez výnimky, vláda Srbska ich teda nebola schopná splniť
» R-U vyhlásilo vojnu Srbsku 28. júla 1914 » začiatok 1. svetovej vojny

VZNIK ČESOSLOVENSKA:
- 28. 10. 1918 sa v Ženeve uskutočnilo stretnutie zahraničného a domáceho odboja, kde došlo k dohode o budúcej československej vláde, dohodli sa, že ČS bude republikou a prezidentom Masaryk
- v novinách publikovaná odpoveď ministra zahraničných vecí g. Andrássyho, ľud ju pochopil ako zánik R-U a vznik samostatných štátov, v Prahe vypukli veľké oslavy
- na veľkej manifestácii v Prahe bolo deklaratívne vyhlásené samostatné Československo, vrcholný orgán domáceho odboja - Národný výbor prijal zákon o zriadení samostatného ČS štátu - 11/1918, za slovenskú stranu ho podpísal Vavro Šrobár
- 30. 10. 1918 - na zhromaždení v Martine sa vznikla SNR, ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa (Martinská deklarácia), týmto dokumentom sa Slováci prihlásili k samostatnému ČS štátu, prijatá v budove Tatrabanky pod vedením Dulu, hovorí sa v nej o jednotnom čs národe, nie v národnom ponímaní ale v politickom zmysle, teda len o československej štátnosti

Kľúčové slová:

DŠAP

vypracované otázky

letný semester

Československo

Trianon

Československá republika

povstanie

ZSSR

Národný frontObsah:
 • I. Obdobie do roku 1945

  1. Príčiny I. svetovej vojny a vznik Československa.
  2. Vojnové zákonodarstvo v období I. svetovej vojny.
  3. Národnooslobodzovací zápas Čechov a Slovákov.
  4. Vznik ČSR - vývoj štátoprávnych predstáv o podobe budúceho štátu (charakteristika kľúčových dokumentov).
  5. Vznik ČSR a vývoj názorov na budúce postavenie Slovenska v novom štáte (Clevelandská a Pittsburská dohoda, Martinská deklarácia, Vacuum iuris).
  6. Trojkráľová a Washingtonská deklarácia.
  7. Československá národná rada v Paríži.
  8. Politika K. Kramářa a politika T. G. Masaryka.
  9. Osobnosť Vavra Šrobára a Milana Hodžu.
  10. Osobnosť Eduarda Beneša a M. R. Štefánika.
  11. Osobnosť Štefana Osuského a Vladimíra Fábryho.
  12. Osobnosť Vladimíra L. Hurbana a Jána Papáneka.
  13. Parížska mierová konferencia a ČSR.
  14. Úst. zákon č. 11/1918 o samostatnom československom štáte.
  15. Legislatívna činnosť Národného výboru Česko-slovenského po vzniku ČSR.
  ...
  ...
  ...
  80. Obsah a zameranie Vianočnej dohody.
  81. Slovenská republika po 29. auguste 1944 a jej význam v dejinách národa.
  82. Slovenské národné povstanie a oslobodzovací proces.
  83. Orgány v čase SNP.
  84. Slovenský právny poriadok v období SNP.
  85. Činnosť SNR v období SNP a v období do prijatia Košického vládneho programu.
  86. Protektorát Čechy a Morava.
  87. Štátne symboly protektorátu Čechy a Morava.
  88. Právny poriadok protektorátu Čiech a Moravy.
  89. Orgány Protektorátu Čiech a Moravy.
  90. Súdnictvo protektorátu Čiech a Moravy.
  91. Pražské májové povstanie.
  92. Právna úprava štátneho občianstva v rokoch 1918-1945.
  93. Štátne vyznamenania v rokoch 1918-1945.
  94. Peňažníctvo a bankovníctvo v rokoch 1918-1945.
  95. Historický pohľad na vznik, vývoj a existenciu SNR.
  96. Spojenecké zmluvy so ZSSR.
  97. Osobnosť Vladimíra Clementisa a Jana Masaryka.


  II. Obdobie po roku 1945
  1. Štátne zriadenie ČSR v zahraničí a jeho ústavnoprávne základy.
  2. Orgány štátneho zriadenia ČSR v zahraničí.
  3. Dekréty prezidenta republiky (legislatívny proces, najdôležitejšie dekréty).
  4. Dohody medzi ČSR a Maďarskom o výmene obyvateľstva z 27. februára 1946.
  5. Mierová zmluva s Maďarskom z roku 1947.
  6. Strata a nadobudnutie štátneho občianstva ČSR osobami maďarskej národnosti v rokoch 1945 a 1948.
  7. Správa územia obnovujúcej sa ČSR do apríla 1945 (do Košického vládneho programu).
  8. Otázka kontinuity ČSR a vzťah SNR k štátnemu zriadeniu ČSR v zahraničí.
  9. Úloha a miesto NF v politickom systéme povojnového Československa.
  10. Košický vládny program.
  11. Postavenie slovenských národných orgánov v obnovujúcej sa ČSR a Prvá i Druhá pražská dohoda.
  12. Tretia pražská dohoda a postavenie slovenských národných orgánov v ústave 9. mája.
  13. Parlament v obnovenej ČSR (Dočasné a Ústavodarné národné zhromaždenie).
  14. Volebný systém ľudovodemokratického Československa.
  15. Parlamentné voľby v "ľudovodemokratickom" Československu.
  ...
  ...
  ...
  60. Novembrová revolúcia v roku 1989, totalitný štát a unitárna federácia.
  61. Úsilie o premenu unitárnej federácie na autentickú federáciu a príprava národných a federatívnej ústavy ČSFR v rokoch 1990 - 1992.
  62. Príprava a prijatie Ústavy Slovenskej republiky v rokoch 1990 - 1992.
  63. Konštituovanie Slovenskej republiky 1. 1. 1993 (ústavnoprávne a medzinárodnoprávne aspekty).
  64. Defašizačné dekréty prezidenta ČSR a súčasný právny poriadok ČR
  65. Defašizačné nariadenia SNR a právny poriadok SR.
  66. Osobnosť G. Husáka.
  67. Tajné služby v ČSR.
  69. Vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky.
  70. Prijatie Ústavy SR a Ústavy ČR.
  71. Ústavnoprávny vývoj Slovenskej republiky po roku 1993.