Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
78 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42459
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
4 941 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Základné pojmy – skupina, skupinová práca
Skupina predstavuje sociálne zoskupenie ľudí, ktoré sa vyznačuje kritériami členstva, vzájomnou interakciou členov, pocitom spolupatričnosti. je združenie ľudí, ktorí sa poznajú osobne alebo sú vzájomne niečím spojení. Každý jedinec spravidla patrí do rôznych soc. skupín. Skupina môže fungovať ako „zmenšená spoločnosť“, ktorá umožňuje jednotlivcovi pochopiť také soc. fenomény, ako sú štruktúra spoločnosti, hierarchia, diferencovanosť v soc. väzbách a pod.

Skupina – je združenie ľudí, kt. sa poznajú buď osobne (tvárou v tvár), alebo sú vzájomne niečím spojení.
Človek je schopný kvalitne existovať len ako člen skupiny a väčšinou patrí k viacerým skupinám súčasne. V priebehu celého života prechádza rôznymi skupinami, ktoré môžu byť uzavreté alebo otvorené a vzájomne sa preliňajúce. Život v skupine vyjadruje základnú ľudskú potrebu zdieľať spoluvytvárať, dávať a brať uskutočňovať sa vo vzťahoch. Ľudia sa učia rozumieť sebe i druhým, hľadať vhodné riešenia problémov, učia sa nachádzať spôsoby, aby ich osobné potreby a záujmy neboli v rozpore zo záujmami skupiny do ktorej patria. Umelá skupina –
Najlepším vynálezom v soc. vedách minulého storočia bola malá, umelá soc. skupina ako „médium“ – sprostredkovateľ liečby, učenia, výchovy, sebapoznania a osobnostného rastu jej členov.
Teda nielen prirodzené skupiny (rodina, partia ) sú dôležitým modifikátorom vlastností a konania každého z nás.
...

2. História vývoja skupinovej práce
SP so skupinou – začala sa rozvíjať v rámci rôznych náboženských a svojpomocných hnutí. V USA a v Európe postupne vznikali spolky zamerané na riešenie problémov. Skutočný rozvoj SP so skupinou nastal až koncom 19. a zač. 20.stor.
19 str. komunitnú soc. prácu vykonávajú dobrovoľníci.
Zač. 20 str. hľadanie spôsobu ako riešiť problémy. 60roky obdobie krízy demokrácie, spojenie komunitnej soc. práce so soc. prácou. 70 roky soc. pracovník musí rátať pri práci s komunitou s jej neustálym napätím, ktoré je spôsobné potrebami jej členov a dostupnými zdrojmi na ich uspokojenie, ktorými komunita disponuje.
80 roky soc. pracovníci sa zaoberajú záujmami a želaniami komunity, sprostredkúvajú komunikáciu medzi správou mesta a ob. Konkrétnej časti mesta – komunity. V dobe narastajúcej nezamestnanosti, chudoby, nedostatku soc. bytov, narastanie pouličného násilia sa jevi SP s komunitou ako dobrá alternatíva, soc. pracovníci zastávajú úlohu koordinátora, učiteľa, katalyzátora, poradcu.
90 roky komunitná soc. práca sa stala profesionálnou činnosťou, chápaná ako súčasť soc. služieb.
...

Kľúčové slová:

skupina

skupinová práca

sociálna práca

sociálna skupina

komunitná sociálna prácaObsah:
 • 1. Základné pojmy – skupina, skupinová práca
  2. História vývoja skupinovej práce
  3. Charakteristika skupín, ich vymedzenie
  4. Druhy umelých skupín a ich popísanie
  5. Príslušnosť k sociálnej skupine
  6. Ciele skupín
  7. Normy skupín
  8. Pravidlá členstva v skupinách
  9. Fázy vývoja uzatvorenej skupiny podľa Jaloma
  10. Skupinová dynamika
  11. Skupinová psychoterapia
  12. Interpersonálne učenie
  13. Emotívna korekčná skúsenosť
  14. Kohézia a tenzia v skupinovej práci
  15. Modely skupinovej práce
  16. Bálintovská skupina
  17. Skupinové poradenstvo
  18. Terapeutická komunita
  19. Základné znaky terapeutickej komunity
  20. Aktívny podiel klienta na liečbe, spoluúčast
  21. Vzájomná obojstranná komunikácia
  22. Rovnoprávnosť v rozhodovaní
  23. Kolektivita /pospolitosť/
  24. Permisivita
  25. Sociálne učenie
  26. Vymedzenie pojmov komunita a komunitná SP
  27. História komunitnej sociálnej práce
  28. Sídelná komunita
  29. Duchovná komunita
  30. Vnútorná štruktúra sídelnej komunity
  31. Stratégia práce s komunitou
  32. Etapy komunitnej sociálnej práce
  33. Modely komunitnej sociálnej práce

Zdroje:
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízenísociální práce. Praha : Portál, 2008.
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • OLÁH, M. – SCHAVEL, M. – ONDRUŠOVÁ, Z. – NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009.
 • STEPNEY, P. – POPPLE, K. 2008. Social Work and the Community. New York : Palgrave Macmillan, 2008.
 • EDWARDS, R. L. et al. 2004. Encyclopedia of Social Work. 19th Ed. Washington, DC : NASW, 2004.
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. 2003. Sociálna práca. Prešov : FF Prešovskej univerzity, 2003.
 • LEVICKÁ, J. 2002. Metódy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2002.
 • HARTL, P. 1997. Komunita občanská, komunita terapeutická. Praha : SLON, 1997.
 • ŽILOVÁ, A. 2003. Komunitná práca s komunitou s vysokou mierou nezamestnanosti. Banská Bystrica: PF UMB, 2003.
 • KALINA, 2008. Terapeutická komunita. Praha: Grada, 2008
 • YALOM, D.Y. 1999. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové:Konfrontace
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko