Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Metodológia výskumu v sociálnej práci

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
177 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39136
Posledná úprava
14.02.2012
Zobrazené
10 025 x
Autor:
petto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované tri okruhy otázok z metodológie výskumu v sociálnej práci. Kvalitatívny výskum, kvantitatívny výskum a teória výskumu.

Otázky na skúšku z metodológie výskumu
I. okruh:
1. Charakterizujte vedu a výskum.
Veda - systematický spôsob poznávania skutočnosti, objektom ktorého môžu byť predmety, udalosti alebo ľudia.
Základné organizačné zložky vedy: výskum, vývoj, vedecké vyhodnocovanie.
Výskum - je systematický spôsob riešenia problémov, ktorými sa rozširujú hranice vedomosti ľudstva.
Potvrdzuje či vyvracia doterajšie poznatky, získava nové poznatky, má korekčnú schopnosť, je cyklické riešenie problému. (výskum sa nedá zastaviť, ukončiť, prichádzajú vždy nové problémy)

2. Uveďte členenie výskumu podľa OECD a charakterizujte jeho jednotlivé zložky.
Podľa OECD sa výskum a vývoj kategorizujú:
1. Základný výskum - experimentálna alebo teoretická práca, zameraná na primárne získavanie nových poznatkov, o podstate javu a nových pozorovateľných faktov, orientuje sa na riešenie kľúčových problémov, ktoré vytyčuje teória danej vedy, je bez konkrétnej aplikácie a bezprostredného využitia, je zameraný na teoretickú explanáciu problémov.
2. Aplikovaný výskum - zameraný na získanie nových poznatkov, orientovaný primárne na špecifický cieľ alebo úlohu zo spoločenskej praxe, má obmedzený počet produktov, operácii, metód alebo systémov, zameraný je na aplikáciu.
...

Kľúčové slová:

kvalitatívny výskum

kvantitatívny výskum

výskumná stratégia

dotazník

rozhovorObsah:
 • I. okruh:

  1.Z rôznych pohľadov charakterizujte vedu a jednotlivé zložky pracovného chápania vedy.
  2.Vysvetlite čo je výskum, uveďte jeho členenie podľa OECD a charakterizujte jeho jednotlivé zložky.
  3.Vysvetlite, čo je metodológia výskumu uveďte a charakterizujte, ktoré hlavné otázky rieši.
  4.Vysvetlite, čo je metóda a charakterizujte analýzu, syntézu, indukciu a dedukciu.
  5.Charakterizujte jednotlivé kategórie účelu výskumu predikciu.
  6.Uveďte a charakterizujte, čo patrí do aplikovaného výskumu a uveďte členenie výskumu a jeho charakteristiku podľa vzťahu k objektívnej realite.
  7.Charakterizujte výskumnú stratégiu, uveďte a charakterizujte etapy výskumu.
  8.Charakterizujte výskumnú stratégiu, uveďte a charakterizujte všeobecné požiadavky na vedeckú prácu.
  9.Vysvetlite, čo je to objektivita v kvantitatívnom výskume charakterizujte spôsoby objektivizácie a kontroly.
  10.Vysvetlite, čo je validita, ako sa člení a charakterizujte jednotlivé druhy.
  11.Vysvetlite pojmy: reliabilita, klasifikácia, explikácia.
  12.Vysvetlite, čo sú indikátory a charakterizujte ich miesto a vlastnosti v sociologickom výskume.
  13.Vysvetlite pojmy operacionalizácia, kvantifikácia a axiomatizácia.
  14.Vysvetlite čo je škálovanie, členenie a ich charakteristiku.
  15.Vysvetlite, čo sú premenné, uveďte ich triedenie a jednotlivé charakteristiky.
  16.Uveďte, čo je vedecká teória, vymenujte a charakterizujte aké kritériá má spĺňať.

  II. okruh:

  17.Charakterizujte kvalitatívny výskum a uveďte požiadavky na kvantitatívne postupy v spoločensko-vednom výskume.
  18.Uveďte výhody a nevýhody kvantitatívneho výskumu.
  19.V kvantitatívnom výskume charakterizujte formuláciu problému, kritériá vedeckosti problému, opíšte a charakterizujte typy výskumných problémov.
  20.V kvantitatívnom výskume charakterizujte heuristickú fázu, výber metód a konštrukciu nástrojov merania.
  21.Vysvetlite, čo je hypotéza, aká je jej charakteristika, uveďte, čo vyjadrujú premenné v hypotézach, demonštrujte na príklade.
  22.V kvantitatívnom výskume charakterizujte rozhovor, jeho druhy, vedenie, zásady a fázy.
  23.V kvantitatívnom výskume charakterizujte dotazník, jeho výhody a nevýhody, štruktúru a prípravu dotazníka.
  24.Uveďte a charakterizujte jednotlivé druhy otázok v dotazníku kvantitatívneho výskumu.
  25.V kvantitatívnom výskume charakterizujte anketu a metódu štúdia dokumentov, uveďte typy dokumentov, charakterizujte fókusové interview.
  26.Charakterizujte experiment, skupiny, jeho jednotlivé druhy a ich charakteristiku.
  27.Charakterizujte pilotáž, predvýskum, sondáž, a prieskum.
  28.Charakterizujte základný, výberový a reprezentatívny súbor a uveďte, ako sa dá urobiť výberový súbor.
  29.Charakterizujte nenáhodný a náhodný výber, ich členenie. V čom spočíva predspracovanie a spracovanie dát.
  30.Charakterizujte stratifikovaný, mechanický, zámerný a dostupný výber, aký má byť rozsah výberového súboru.
  31.Ktoré základné otázky zodpovedá výskumník pri interpretácii nameraných a vypočítaných údajov v kvantitatívnom výskume. Uveďte, čo je súčasťou záverov.
  32.Uveďte a charakterizujte, aké môžu byť výstupy z výskumu.

  III. okruh:

  33.Uveďte výhody a nevýhody kvalitatívneho výskumu.
  34.Charakterizujte kvalitatívny výskum.
  35.Charakterizujte výskumná stratégia v kvalitatívnom výskume, ako sa delia pracovné stratégie a charakterizujte výskum s uzavretou vzorkou.
  36.Charakterizujte výskumnú stratégiu analytickej indukcie.
  37.Charakterizujte výskumnú stratégiu konštantnej komparácie.
  38.Charakterizujte etnografický prístup v kvalitatívnom výskume a jeho členenie.
  39.Charakterizujte fenomenologickú analýzu a uveďte, kedy sa používa.
  40.Charakterizujte naratívny prístup a naratívne interview.
  41.Charakterizujte dramaturgický prístup.
  42.Charakterizujte výber osôb v kvalitatívnom výskume a uveďte typy výberu participantov.
  43.Charakterizujte kvalitatívne pozorovanie, uveďte a charakterizujte stupne participačného pozorovania.
  44.V kvalitatívnom výskume charakterizujte interview, členenie podľa štruktúrovanosti a zásady jeho vedenia.
  45.Charakterizujte skupinové interview, interview s ohniskovou skupinou a obsahovú analýzu produktov.
  46.Vymenujte a charakterizujte postupy pri analýze výskumných údajov a tvorbe teórie v kvalitatívnom výskume.
  47.Vysvetlite rozdiely v zabezpečení kvality kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, charakterizujte trianguláciu a ako sa realizuje.
  48.Charakterizujte jednotlivé prístupy k etike, utajenosť výskumníka zásady kontaktu s participantmi.

Zdroje:
 • ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava : Regent, 2005. ISBN.
 • GAVORA, P.: Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava : Regent, 2006. ISBN 80-88904-46-3.
 • SURYNEK, A., KAŠPAROVÁ, E., KOMÁRKOVÁ, E.: Základy sociologického výskumu. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.
 • GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. ISBN 80-223-1628-8.
 • BENČO, J.: Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : Iris, 2001. ISBN 80-89018-27-0.
 • PRŮCHA, Jan: Pedagogický výzkum. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1995.