Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Marketingová stratégia (otázky na skúšku)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4815
Posledná úprava
19.10.2017
Zobrazené
1 764 x
Autor:
nanina
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na vývojové fázy strategického riadenia existujú viaceré názory, ktoré sú zhodné v tom, že prezentujú postupný prechod od jednoduchších prístupov k zložitejším, od mechanických riešení k tvorivým, od reagovania predovšetkým na interné problémy taktiež na externé a na zosúladenie takýchto predpokladov.
•Finančne orientované plánovanie - začalo sa presadzovať v 50-tych rokoch a 60-tych rokoch 20. storočia. Dôraz sa kládol na krátkodobé riadenie, preferuje funkčné prístupy k riadeniu a typickými nástrojmi sú rozpočtovníctvo a finančná kontrola.
•Pravdepodobne orientované plánovanie (strategické plánovanie) - vzniká koncom 60-tych a zač. 70-tych rokov. Dôraz kladie na časové štruktúrovanie plánovania a na jeho dlhodobé pôsobenie (prognózovanie).
•Externe orientované plánovanie - začína pôsobiť v druhej polovici 70-tych rokov. Má marketingové črty a teda sa sústreďuje na trh a na zákazníka - vzniká ako reakcia na zvyšujúcu sa konkurenciu na svetovom trhu. Vzniká potreba dynamických reakcií na trhové zmeny a zvýšenie úrovne strategického myslenia manažérov.
•Strategický manažment (integrované strategické riadenie) - je posledným štádiom a pôsobí dodnes. Je prienikom predošlých štádií, ale je ešte obohatený o:
-chápanie strategického riadenia ako procesu,
-hľadanie neustálej rovnováhy medzi vnútorným a vonkajším prostredím,
-prenesenie strategickej zodpovednosti na viac úrovní riadenia,
-zmenu myslenia (v časovom horizonte, v zmene obsahu a štýlu manažovania),
-uvedomenie si komplexnosti, nepretržitosti, dynamiky a flexibility riadenia strategického procesu.

Kľúčové slová:

marketingová stratégia

strategický manažment

komunikácia

propagačná stratégia

manažment

analýza trhuObsah:
 • 1. Aké sú štyri vývojové fázy strategického manažmentu?
  2. Aké sú dve rozhodujúce názorové tendencie pri uplatňovaní strategických prístupov
  3. Ktoré sú základné typy stratégií podľa spôsobu ich tvorby?
  4. Ktoré sú rozhodujúce špecifické rysy strategických procesov?
  5. Ktoré sú rozhodujúce princípy manažérskeho strategického myslenia?
  6. Ako možno definovať marketingovú stratégiu ako špecifický typ podnikovej stratégie?
  7. Aké je typické hierarchické zaradenie marketingovej stratégie v podnikovej praxi?
  8. Ktoré sú rozhodujúce podsystémy marketingového informačného systému na zabezpečenie relevantných informácií pre tvorbu marketingovej stratégie?
  9. Čo je podstatou portfóliovej analýzy trhu?
  10. Čo je podstatou SWOT analýzy trhu?
  11. Čo je podstatou porterovho modelu piatich konkurenčných síl?
  12. Čo je podstatou tvorby trhového profilu podniku na základe ansoffovho modelu?
  13. Aká je podstata a nadväznosť výskumu a segmentovania trhu s tvorbou marketingovej stratégie?
  14. Ktoré sú rozhodujúce etapy (kroky) tvorby marketingovej stratégie?
  15. Čo je podstatou formovania marketingovej stratégie?
  16. Aké je poslanie implementácie a kontrolovania pri aplikovaní marketingovej stratégie?
  17. Aká je podstata a uplatnenie marketingového mixu pri tvorbe marketingovej stratégie?
  18. Aké sú typy variovania marketingového mixu pri strategickom smerovaní podniku?
  19. Aký je význam firemného fixu v rámci strategického smerovania podniku?
  20. Aká je podstata strategického formovania a usmerňovania životného cyklu produktu?
  21. Čo je podstatou strategického variovania produktu?
  22. Ktoré sú rozhodujúce typy produktových stratégií?
  23. Propagačná stratégia - východiská, nástroje a základné formy komunikácie
  24. Čo je poslaním a podstatou marketingových stratégií „pretláčania“ a „priťahovania“?
  25. Čo je poslaním a podstatou tvorby a uplatňovania cenovej stratégie podniku?
  26. Ktoré sú cenové stratégie podľa vzťahu ceny a produktu?
  27. Čo je podstatou tvorby distribučnej stratégie podniku?
  28. Aké sú základné typy distribučných stratégií a aké je ich strategické smerovanie?