Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Globálne problémy životného prostredia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40826
Posledná úprava
06.11.2012
Zobrazené
1 511 x
Autor:
simona.brnova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na predmet Globálne problémy životného prostredia.

1. ŽP - podľa NR SR 1992
Zákon NR SR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí definuje životné prostredie nasledovne: „Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja“.

2. Vymenovať prírodné katastrofy
Prírodné katastrofy – vznikajú následkom prírodných činiteľov bez priameho zásahu človeka a majú regionálny dosah.
Prírodné katastrofy chápeme ako náhle a pomerne krátkodobé deje, ktoré vznikajú:
• pod zemským povrchom (zemetrasenie, sopečné výbuchy),
• na zemskom povrchu (svahové pohyby)
• nad zemským povrchom (búrlivé prílivy, povodne, tsunami, tropické cyklóny, tornáda, prachové búrky, pád meteoritov) Oblasti s častým zemetrasením nazývame seizmické zóny.

3. Aké spôsoby ohrozovania poznáme 
Katastrofy sú spojené so životom ľudí, ľudskej spoločnosti a všetkých živých organizmov.Pod pojmom katastrofa si vždy predstavíme pohromu, nešťastie, ľudské utrpenie, smrť, znčenie hodnôt. Rozlišujeme dva druhy katastrof:
A) Prírodné katastrofy – vznikajú následkom prírodných činiteľov bez priameho zásahu človeka a majú regionálny rozsah.
B) Antropogénne katastrofy – vznikajú následkom činnosti človeka a majú potenciálne globálny rozsah.
Manipulácia s nebezpečným odpadom, preprava odpadov, ohrozovanie vôd (ropnými látkami, ukladanie radioaktívnych látok v hlbinách...), ohrozovanie pôd, vzduchu (emisiami..),
...

Kľúčové slová:

Globálne problémy

životné prostredie

znečisťovanie

prírodné katastrofyObsah:
 • 1. ŽP - podľa NR SR 1992
  2. Vymenovať prírodné katastrofy
  3. Aké spôsoby ohrozovania poznáme
  4. Dopady - dopravy na ŽP
  5. Vplyv poľnohospodárstva na ŽP
  6. Najvýznamnejšie rádioaktívne látky
  7. Čo je agenda 21
  8. Látky znečisť. ovzdušie obytných priestorov
  9. Zložky umelého prostredia
  10. Chemické látky v prostredí - vymenovať aké sú
  11. Vymenovať antropogenne činnosti
  12. Gobálne otepľovanie a skleníkový efekt
  13. Spôsoby poškodzovania prirodzených ekosystémov
  14. Aké odpady poznáme a vlastnosti nebezp. Odpadov
  15. Vymenujte obnovit. a neobnov. zdroje energie
  16. Vplyv ťažby na životné prostredie
  17. Ktoré chem. látky spadajú pod REACH v EU
  18. Negatívne vplyvy ľudskej činnosti na ŽP
  19. Hlavné príčiny globálnych problémov
  20. Základné zložky ŽP
  21. Aké poznáme antropogénne katastrofy – sú dôsledkami ľudskej činnosti!
  22. Acidifikácia
  23. S čím súvisí ohrozenie a zánik organizmov a biocenoz
  24. Ako vzniká úbytok O3 a aký má dôsledok na živé organizmy
  26. Nepriaznivé vplyvy energetiky
  28. Najvýznamnejšie polutanty v ŽP
  29. Kontaminácia vôd
  30. Využívanie energie uvoľňujúcej sa pri rozpade atómov
  31. Insekticídy
  32. Enviromentálne riziká chemických látok v zmysle WOH
  33. Priemyselné odvetvia podieľajúce sa na globálnom znečisťovaní ovzdušia
  34 .Problémy vznikajúce pri ťažbe nerastných surovín na ŽP
  35. Neobnoviteľné zdroje energie
  36. r. 1972 – Štokholm – konferencia OSN o ŽP