Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Finančný manažment (vypracované otázky + test)

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42429
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
1 629 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obsahuje vypracované otázky z predmetu Finančný manažment na 71 stranách a test z desiatimi príkladmi.

1. Aké postavenie má finančný manažér a aké úlohy vo firme plní ?
A) Aké postavenie má finančný manažér a aké úlohy vo firme plní?
Manažérov možno členiť na:
- všeobecných manažérov, ktorí sú zodpovední za komplexné riadenie organizačnej jednotky,
- manažérov špecialistov, ktorí zodpovedajú za istý subsystém.
Podľa postavenia v riadiacej hierarchii poznáme manažérov
- vrcholových (top manažérov),
- strednej úrovne,
- prvostupňových.
Finanční manažéri
- sú funkčne špecializovaní - patria k manažérom špecialistom.
- sú zastúpení na všetkých úrovniach riadenia.
- Za viacero činností zodpovedajú priamo, rozhodovanie je plne v ich kompetencii.
- Ide o vzťahy k finančnému trhu, účtovníctvo a daňové otázky.
- Nepriamo však pôsobia na rozhodovanie manažérov zodpovedných za ďalšie riadiace subsystémy (výroba,
marketing).
- Ich rozhodnutia sa napokon vždy prejavia vo finančných výsledkoch.
- Sú taktiež schopní podať obraz o stave a smerovaní firmy ako celku.

V malých podnikoch plní úlohy finančného manažéra spravidla jedna osoba, ktorá sa komplexne zapodieva
problémami financovania podniku, investovaním, evidenciou a kontrolou.

Vo veľkých podnikoch stojí na čele finančného útvaru zvyčajne viceprezident pre financie, resp. finančný
riaditeľ, ktorý sa ako člen vrcholového vedenia výrazne angažuje pri tvorbe strategických plánov a pri
tvorbe finančnej a investičnej politiky podniku. Zvyčajne sú mu podriadené dva útvary:
* oddelenie s činnosťou zameranou na sledovanie a vyhodnocovanie procesov, ktoré už v podniku
prebehli. Patrí sem finančné účtovníctvo, VP účtovníctvo, vnútorný audit a daňové otázky. Šéf sa označuje
ako controller.
* oddelenie orientované svojou činnosťou na súčasné a budúce otázky f. hospodárenia podniku. Patrí
sem finančné plánovanie, kapitálové rozpočtovanie, nesenie zdrojov financovania podniku vrátane
vzťahov s bankami a inými veriteľmi, kredit- manažment, manažment pohotových prostriedkov a
manažment rizika vrátane poisťovania. Šéf oddelenia sa v zahraničí označuje ako treasurer.

B) Čo je problém agentstva ako sa rieši?
- Záujmom vlastníkov je, aby sa čo najlepšie plnil základný cieľ podnikateľskej činnosti:
maximalizácia zvyšovania trhovej hodnoty podniku, zvyšovania ich majetku.
...

Kľúčové slová:

test

finančný manažment

finančný manažérObsah:
 • 1. Postavenie a úlohy f. manažéra vo firme.
  2. Postavenie f. manažmentu vo firme
  3. Pôsobenie vnútrošt. ek. prostredia na FM p-u a vplyv FM p-u na ek. prostr.
  4. Pôsobenie svetových f. trhov na FM p-u.
  5. Vplyv vývoja konjunktúry a vplyv verejných financií na FM p-u.
  6. Vplyv stavu meny monetárnej politiky a inflácie na FM p-u
  7. Úloha a postavenie f. analýzy v rozhodovacom procese. FA ex post
  8. Súhrnné hodnotenie finančno-ek. situácie p-u a jej predikcia
  9. Obsah a štruktúra DD a KD f. plánu
  10. Postup tvorby f. plánu
  11. Metódy a modely pri tvorbe f. plánu?
  12. Postup tvorby f. plánu aplikáciou metódy % podielu na tržbách
  13. Postup tvorby f. plánu aplikáciou modelov f. plánovania
  14. Metódy hodnotenia úrovne a kvality vypracovaného f. plánu. Kontrola f. plánu, preplánovanie, znovunaplánovanie
  15. F. trh ako zdroj p-vého kapitálu
  16. Komponenty f. trhu, nástroje a inštitúcie fín. trhu
  17. Kap. štruktúra p-u. Faktory ovplyvňujúce rozhod. a optimalizáciu KŠ?
  18. Postup pri kvantifikácii nákladov na K p-u a jeho jedn. zložiek
  19. Teoretické školy optimalizácie KŠ-ry
  20. Kompromisná a moderná kompromisná teória KŠ-ry
  21. Teória hierarchického poriadku a signalizačný model KŠ-ry
  22. Procedúra navrhovania, hodnot., výberu a schvaľovania inv. projektov. Kritéria výberu projektov ich vzáj.vzťah.
  23. Postup pri výpočte kap. výdavkov a cash flow z projektu.
  24. Metódy hodnotenie projektov.
  25. Metódy merania rizika a metódy a techniky analýzy rizika.
  26. VPLYV F. ROZHODNUTÍ (f. scenára) NA EFEKTÍVNOSŤ PROJEKTU
  27. Prevádz. kapitál p-u, OA p-u, ich štruktúra a priebeh kolobehu. Pprev. cyklus p-u a sním spojený peň. cyklus.
  28. Základné postupy manažmentu pohľadávok p-u
  29. Baumolov model a Millerov-Orrov model optimalizovania Štruktúry pohot. prostr. p-u
  30. Typy p-ových politík na riešenie štruktúry zdrojov finan. OA p-u
  31. Typy modelov teórie zásob, ich konštrukcia a metódy určenia potreby rozpracovaných a hotových výrobkov p-u
  32. F. investovanie, kritéria pri rozhodovaní a f. investovaní
  33. Výnosnosť a rizikovosť akcií a obligácií. Ako sa kvantifikuje?
  34. Postup kvantifikácie výnosnosti a rizikovosti portfólia
  35. Diverzifikácia portfólia. Obsah a rozdiely efektívneho a optim. portfólia. Systematické a špecif. riziko portfólia.
  36. Zákl. princípy modelu CAMP a APT a ich použitie
  37. F. RIZIKO P-U, POSTUP KVANTIFIKÁCIE FR A ZMIERŇOVANIE FR P-U
  38. Princíp manžmentu A a P ako spôsobu zmierňovania f. rizík
  39. F. deriváty a ich typy. Hl. rozdiely Forwardov a futura kontraktov.
  40. Opčné kontrakty, swapové kontrakty a ich použitie.
  41. Hl. stratégie využívajúce f. deriváty
  42. Dividendová politika spoločnosti. Delenie podľa druhov a foriem.
  43. Procedúru vyhlasovania dividend v SR a USA
  44. Protidivid. teória, teória dividendovej neutrality a antidividendová teória
  45. Podstata teórie nákladov agentstva, teó. signalizovania a teó. založ. na minimalizácii N súv. s výplatou dividend
  46. Faktory ovplyvňujúce tvorbu div. politiky
  47. Úloha platobného styku p-u. Voľba metód a nástrojov plat. styku a ich vplyv na platobnú schopnosť p-u.
  48. Metódy a nástroje PS-ku na vnútornom trhu
  49. Metódy a nástroje PS-ku v zahraničnom styku
  50. Dokumenty používané v PS. Moderné formy komunikácie používané v PS medzi bankou a p-om
  51. Odlišnosti f. vzťahov v rámci jednej krajiny od medzin. f. vzťahov. Menový kurz a faktory, ktoré ho ovplyvň.
  52. Podstata úrokového a infl. diferenciálu. Fisherov efekt
  53. Meranie a riadenie transakčnej, translačnej a ek. menovej expozície
  54. Zákl. formy podnikových fúzií
  55. Postupy používané pri f. analýze predpokladaných výsledkov fúzie
  56. Používané formy finančného vysporiadania fúzie

Zdroje:
 • Prednášky a poznámky