Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Finančné právo - vypracované otázky na ústnu skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10893
Posledná úprava
18.06.2019
Zobrazené
1 903 x
Autor:
borenka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) 1) Charakteristika a úloha financií

Financie je jedna z kategórií ekonomických vzťahov spoločnosti ktorej rozvoj je podmienený existenciou tovarovo-peňažných vzťahov a existenciou štátu, ktorý využíva mechanizmus financií na plnenie svojich úloh. Financie predstavujú peňažné fondy štátu, samosprávnych celkov, štátnych podnikov, organizácií, štátnych inštitúcií, ktoré sa využívajú v záujme spoločnosti. Prostredníctvom nich sa rozdeľuje a prerozdeľuje spoločenský produkt a uskutočňuje sa jeho kontrola v prospech uspokojovania spoločenských potrieb. Kým peniaze umožňujú platobný a peňažný obrat, financie majú rozdeľovaciu a kontrolnú funkciu. Financiami ale nie sú napr. vzťahy ktoré vznikajú kúpno-predajnými operáciami alebo vzťahy súvisiace s odmenou za prácu.

Kľúčové slová:

colné právo

rozpočtový proces

finančné právo

štrukturálne fondy EÚ

devízové právo

bezhotovostný platobný styk

stavebné sporiteľne

poisťovneObsah:
 • Charakteristika a úloha financií
  Štruktúra verejných financií
  Predmet, pojem, charakteristika finančného práva
  Finančné právo v systéme slovenského práva, jeho zvláštnosti a väzby na ostatné
  Systém finančného práva
  Úsek výdavkov štátu a samospráv
  Úsek príjmov štátu a samospráv
  Úsek peňažného obehu
  Charakter a zvláštnosť finančnoprávnych noriem
  Klasifikácia finančnoprávnych noriem
  Pramene finančného práva
  Účinnosť finančnoprávnych noriem
  Charakteristika subjektov finančného práva
  Slovenská republika a jej orgány ako subjekty finančného práva
  Orgány samosprávnych celkov ako subjekty finančného práva
  Kolektívne subjekty finančného práva
  Individuálne subjekty finančného práva
  Charakteristika finančnoprávneho vzťahu
  Druhy finančnoprávnych vzťahov
  Charakter finančnej kontroly - štátnej a samosprávnych celkov
  Druhy a orgány finančnej kontroly
  Finančnoprávne inštitúty
  Vývoj rozpočtovej právnej úpravy
  Vývoj v právnej úprave daní
  Vývoj v oblasti právnej úpravy meny
  Právo finančného trhu ako pododvetvie finančného práva
  Charakteristika práva finančného trhu
  Všeobecná charakteristika rozpočtového práva
  Rozpočtová sústava
  Rozpočtové pravidlá
  Rozpočtová klasifikácia
  Rozpočtové pravidlá verejnej správy
  Rozpočtový proces
  Štátny rozpočet
  Rozpočty územnej samosprávy
  Príjmy rozpočtu obce
  Príjmy rozpočtu vyššieho územného celku
  Výdavky rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku
  Kontrolný systém verejných financií v Slovenskej republike
  Poplatky všeobecne
  Súčasná právna úprava poplatkovej sústavy
  Colné právo
  Clo, jeho podstata a funkcie
  Súčasné Colné právo v Slovenskej republike
  Finančné ustanovenia EÚ
  Rozpočet EÚ
  Štrukturálne fondy EÚ
  Druhy štrukturálnych fondov
  Štrukturálne fondy v právnom poriadku Slovenskej republiky
  Devízové právo
  Všeobecná charakteristika devízového práva
  Práva a povinnosti tuzemcov a cudzozemcov
  Práva a povinnosti devízových miest
  Právomoc a pôsobnosť devízových orgánov
  Devízový dohad
  Osobitné opatrenia v devízovom hospodárstve
  Právna úprava slovenskej meny, platobného styku a Európskej menovej únie
  Proces konštituovania slovenskej meny
  Pôsobnosť Národnej banky Slovenska v menovej oblasti
  Hotovostný peňažný obeh
  Bezhotovostný platobný styk
  Tuzemské a cezhraničné prevody a ich vykonávanie
  Európska menová únia a jednotná európska mena
  Vývoj európskej menovej integrácie
  Právna úprava jednotnej európskej meny
  Predmet práva finančného trhu
  Pramene práva finančného trhu
  Právna úprava nástrojov finančného trhu
  Právna úprava nástrojov peňažného trhu
  Právna úprava nástrojov kapitálového trhu
  Úverové cenné papiere
  Majetkové cenné papiere
  Právna úprava subjektov finančného trhu
  Komerčné banky
  Právna úprava komerčných bánk v Slovenskej republike
  Stavebné sporiteľne
  Poisťovne
  Komerčné poisťovne
  Právna úprava poistenia v Slovenskej republike
  Doplnkové dôchodkové poisťovne
  Správcovské spoločnosti
  Ostatní finanční sprostredkovatelia
  Právna úprava regulácie finančného trhu
  Právna úprava dohľadu nad finančným trhom
  Organizácia a riadenie dohľadu
  Pravidlá výkonu dohadu
  Rozhodnutie v rámci dohľadu nad finančným trhom