Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Vypracované testy z predmetu Mikroekonómia

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
186 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5186
Posledná úprava
05.09.2017
Zobrazené
2 703 x
Autor:
tomaskzn
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované testy na mikroekonómiu, ktoré sa používajú na EUBA. Veľmi užitočne.

TEST 1 - Vznik a vývoj ekonomickej vedy

1. A. Smith bol stúpencom koncepcie:
b) hospodárskeho liberalizmu
2. Teória transakčných nákladov je súčasťou:
d) kontraktačných teórií,
3. Podľa Malthusovej populačnej teórie:
b) potraviny a prostriedky obživy sa rozmnožujú geometrickým radom a obyvateľstvo sa rozmnožuje aritmetickým radom,
4. A. Marshall objasnil mechanizmus:
a) ponuky a dopytu,
5. Zakladateľom a hlavným predstaviteľom fyziokratizmu je:
b) F. Quesnay,
6. Autorom všeobecného zákona dopytu je:
d) A. Marshall,
7. Monetarizmus pripúšťa štátne zásahy:
d) pri regulovaní množstva peňazí v obehu,
8. Ekonómia strany ponuky sa usiluje vyriešiť problém:
b) ako vyrábať viac, efektívnejšie a racionálnejšie,
9. Autorom koncepcie hospodárskeho liberalizmu je:
e) žiadna z odpovedí nie je správna. - Adam Smith
10. Opatrenia v daňovej politike vyvolávajú podľa ekonómie strany ponuky:
c) rast hospodárskej aktivity, zníženie daňových únikov a podvodov,
11. Teória verejnej voľby je súčasťou:
a) kontraktačných teórií,
12. W. Petty je predstaviteľom:
e) žiadna z odpovedí nie je správna
13. Hlavným cieľom keynesovskej ekonomickej teórie bolo:
c) zdôvodniť nevyhnutnosť štátnych zásahov do trhovej ekonomiky,
14. Podľa fyziokratov sterilnú triedu tvoria:
c) pracovníci v obchode, remeslách a manufaktúrach,
15. Multiplikačný proces vyvoláva:
e) žiadna z odpovedí nie je správna.
16. Podľa monetarizmu:
c) štátne zásahy do ekonomiky sú neopodstatnené, dokonca sú hlavnou príčinou hospodárskych problémov,
17. Hlavnou príčinou nestability trhového hospodárstva je podľa J. M. Keynesa:
c) nedostatočný dopyt po investíciách,
18. Preferencia likvidity podľa J. M. Keynesa súvisí:
d) s motívom obehu, opatrnosti a špekulácie,
19. Podľa fyziokratov produktívnu triedu tvoria:
a) nájomcovia pôdy,
20. Teória efektívneho dopytu je základom ekonomického učenia:
c) J. M. Keynesa,

Kľúčové slová:

mikroekonómia

test

všeobecná ekonomická teória

ekonomická veda

vytváranie ponuky

trh kapitálu

kvalita života

asymetrické informácieObsah:
 • TEST 1 - Vznik a vývoj ekonomickej vedy
  TEST 2 - Vymedzenie predmetu skúmania ekonómie a vedecké metódy a nástroje ekonomickej analýzy
  TEST 3 - Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomické zákony
  TEST 4 - Ekonómia novej ekonomiky v procese globalizácie
  TEST 5 - Trh a trhový systém v novej ekonomike
  TEST 6 - Trhový mechanizmus. Dopyt, ponuka a rovnovážna cena
  TEST 7 - Elasticita dopytu a ponuky
  TEST 8 - Ekonomické správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu
  TEST 9 - Teória výroby a vytváranie ponuky
  TEST 10 - Úloha a funkcie vlády a trhu v novej ekonomike v podmienkach globalizácie
  TEST 11 - Náklady a príjmy firmy. Zisk firmy
  TEST 12 - Správanie firmy v podmienkach dokonalej konkurencie
  TEST 13 - Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a rovnováha monopolu
  TEST 14 - Rovnováha firmy v podmienkach oligopolu a v podmienkach monopolistickej konkurencie
  TEST 15 - Význam teórie informácií a rozhodovania na trhu v podmienkach na trhu v podmienkach rizika a neistoty. Asymetrické informácie
  TEST 16 - Verejná politika v podmienkach nedokonalej konkurencie. Protimonopolné regulovanie
  TEST 17 - Verejné statky, externality a trhová neefektívnosť
  TEST 18 - Trh výrobných faktorov
  TEST 19 - Trh práce a cena práce - mzda
  TEST 20 - Trh pôdy a pozemková renta
  TEST 21 - Trh kapitálu a úrok
  TEST 22 - Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života