Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Vypracované otázky na Základy environmentalistiky 1 a 2

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40774
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
999 x
Autor:
bokomparty
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ZÁKLADY ENVIROMENTALISTIKY I.
ĽUDSKÁ POPULÁCIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. Charakterizujte vzťahy človeka a prírody.
Celý vývoj človeka bol veľmi závislý od prostredia, v ktorom sa nachádzal. Pôvodne človek žil iba tam, kde mal na svoju existenciu zabezpečené hmotné existenčné podmienky (zem, vzduch, rastliny, ... ). Na zmenu týchto podmienok človek reagoval takto:
• Prispôsoboval sa pasívne – umieral,
• Prispôsoboval sa aktívne – zasahoval do prostredia svojou činnosťou a tým si vytváral nové hmotné podmienky (napr. poľnohospodárskym obrábaním pôdy).
Výrobou prvých pracovných nástrojov človek začal pôsobiť na prírodu. Stupeň pôsobenia človeka na prírodu bo úmerný jeho pracovnej aktivite.
S rozvojom výrobných síl a výrobných vzťahov sa menia aj nároky a požiadavky spoločnosti na hmotné podmienky. Stupeň závislosti spoločnosti od prírody je podmienený stupňom vývoja výrobných síl a výrobných vzťahov. Čím vyššia je ich úroveň, tým viac sa zmenšuje bezprostredná závislosť spoločnosti od prírody.
Pretváranie prírody v období vedecko-technickej revolúcie dosiahlo taký stupeň, že ho možno porovnať čo do rozsahu a intenzity s geomorfologickými pochodmi.

2. Čo rozumiete pod pojmom životné prostredie?
Je tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, ktorú ovplyvňuje, prispôsobuje si ju a využíva ju. Sú to aktivity, ktoré sa dejú mimo fabriky (vonku).
Enviromentálne konanie
Enviromentálne uvedomenie
Enviromentálne poznanie
Časti ŽP: prírodná časť, umelá časť, sociálna časť.
Zložky ŽP: voda, pôda, vzduch, rastlinstvo živočíšstvo.
...

Kľúčové slová:

environmentalistika

testy

otázkyObsah:
 • ZÁKLADY ENVIROMENTALISTIKY I.
  ĽUDSKÁ POPULÁCIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  1. Charakterizujte vzťahy človeka a prírody.
  2. Čo rozumiete pod pojmom životné prostredie?
  3. Čo rozumiete pod pojmom ekológia?
  4. Definujte ekosystém.
  5. Aké zložky ekosystému poznáte?
  6. Čo je to tzv. potravový reťazec?
  7. Vysvetlite pojem sukcesionálny vývoj.
  8. Vysvetlite význam pojmu enviromentalistika.

  ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ FAKTORY PROSTREDIA
  9. Aké sú abiotické faktory prostredia?
  10. Aké sú biotické faktory prostredia?
  11. Čo je to sukcesia?
  12. Aké vzťahy medzi organizmami poznáte?
  13. Vysvetlite pojem ekologická valencia a tolerancia

  ZDROJE ENERGIE A LÁTOK V PRÍRODE
  14. Ako je to s energiou a hmotou v prírode?
  15. Vysvetlite pojem kolobeh látok v prírode. Aké konkrétne kolobehy látok poznáte?
  16. Vysvetlite tzv. horninový cyklus (kolobeh) v prírode.
  17. Vysvetlite kolobeh vody v prírode.
  18. Charakterizuje kolobeh uhlíka v prírode.
  19. Aký je kolobeh kyslíka v prírode?
  20. Čo je to fotosyntéza?
  21. Vysvetlite kolobeh dusíka v prírode.
  22. Popíšte kolobeh síry v prírode.
  23. Aký je kolobeh forforu v prírode?
  24. Poznáte podstatu kolobehu horčíka, kremíka, mangánu a vápnika v prírode?

  GEOSYSTÉMY ZEME
  25. Čo sú to geosystémy Zeme?
  26. Charakterizujte geosféru.
  27. Vysvetlite pojem biosféra.
  28. Čo je to antroposféra?
  29. Aký je význam atmosféry? Aké je zloženie atmosféry? Aké vrstvy atmosféry sa rozlišujú?
  28. Hydrosféra a jej dôležitosť pre ľudstvo.

  PRÍRODNÉ ZDROJE A ICH ZÍSKAVANIE
  29. Čo rozumiete pod pojmom prírodné zdroje?
  30. Ako možno klasifikovať prírodné zdroje?
  31. Ktoré sú hlavné druhy prírodných zdrojov?
  32. Čo rozumiete pod primárnymi zdrojmi energie?
  34. Aké je podľa vás alternatívne (tzv. ekologické) poľnohospodárstvo? Čím je charakteristické?
  35. Význam dreva a lesov pre ľudstvo.
  36. Čo sú to nerasty a horniny?
  37. Aké sú to fosílne palivá? Charakterizujte ich.
  38. Ako súvisí energetika s výrobou elektrickej energie?
  39. Aké sú to obnoviteľné a nevyčerpateľné zdroje energie?
  40. Aký význam má slnečné žiarenie pre ľudstvo?
  41. Čo je to tepelné čerpadlo? Princíp, typy čerpadiel, výhody a nevýhody.
  42. Ako možno určiť energiu morských vĺn?
  43. Ako možno využiť energiu morského prílivu a odlivu?
  44. Ako možno využiť energiu pobrežných prúdov?
  45. Dá sa využiť energia teplotných gradientov morí a oceánov? Ak áno, ako?
  46. Aké sú možnosti využitia geotermálnej energie? Technická realizácia, účely, výhody, nevýhody.
  47. Možno využiť veternú energiu pre blaho ľudstva? Ako? Technická realizácia, účel, výhody, nevýhody.
  48. Čo sa rozumie pod pojmom biomasa?
  49. Ako vidíte budúcnosť prírodných zdrojov?
  50. Vysvetlite pojmy potenciál a stres prírody.
  51. Nakreslite a vysvetlite krivky ekologických nákladov (E=S+N).
  52. Vysvetlite pojmy ekologická stabilita a ekologický stres.

  ZÁKLADY ENVIROMENTALISTIKY II.
  ZÁKLADNÁ ZLOŽKA ŽIVOTNÉHO PROSREDIA – VODA
  53. Aký je význam vody pre ľudstvo? Vysvetlite 3 základné anomálie vlastností vody.
  54. Aké sú funkcie vody v prírode?
  55. Charakterizujte senzorické vlastnosti vody.
  56. Akú vodu poznáte podľa jej pôvodu a podľa jej využitia? Charakterizujte ju.
  57. Aké môže byť znečisťovanie podzemných vôd? Ako môžno realizovať ochranu podzemných vôd?
  58. Možnosti znečistenia povrchových vôd.
  59. Charakterizujte povahu a vlastnosti znečisťujúcich látok povrchových vôd.
  60. Aké sú triedy povrchových vôd?
  61. Čo sú ukazovatele kvality vôd?
  62. Charakterizujte samočistiace biochemické pochody vo vodách.
  63. Ako sa klasifikujú technologické procesy čistenia a úpravy odpadových vôd?
  64. Aké sú mechanické procesy čistenia odpadových vôd?
  65. Aké sú fyzikálno-chemické procesy čistenia odpadových vôd?
  66. Aké sú biologické procesy čistenia odpadových vôd?
  67. Charakterizujte ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov v SR.
  68. Čo je Európska charta o vode a aký je jej význam?