Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových

Obchodné právo (cca 100 otázok zameraných na obchodné právo)

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42364
Posledná úprava
25.08.2013
Zobrazené
927 x
Autor:
marek888
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súbore sa nachádza okolo 100 testových otázok zameraných na obchodné právo. Otázky sú s možnosťami a správna odpoveď je vyznačená.

1. Dôvodom neplatnosti spoločnosti môže byť:
a. dohoda spoločníkov
b. ►predmet podnikania je v rozpore zo zákonom
c. ►nebola uzavretá spoločenská zmluva

2. Prevod obchodného mena bez prevodu podniku je prípustný:
a. áno
b. ► nie

3. Živnosťou nie je prevádzkovanie:
a. ►Dráh
b. ►činnosť znalca
c. ►vykonávanie kontrol originality vozidiel

4. Vklad komplementára je min.:
a. 250 €
b. 300 €
c. 750 €

5. ►Rezervný fond v komanditnej spoločnosti sa musí vytvoriť:
a. pri vzniku spoločnosti
b. pri prvom dosiahnutí zisku

6. Predmety priemyselných práv (ochranné známky, vynálezy) patria k:
a. osobným zložkám podniku
b. hmotným zložkám podniku
c. ►nehmotným zložkám podniku
...

Kľúčové slová:

obchodné právo

právo

spoločník

konateľ

vklad

živnosť

fyzická osoba

dovolenka

zamestnanec

pracovný pomer

spoločnosť

hodnota

doba

živnosťObsah:
 • 1. Dôvodom neplatnosti spoločnosti môže byť
  2. Prevod obchodného mena bez prevodu podniku je prípustný
  3. Živnosťou nie je prevádzkovanie
  4. Vklad komplementára je min.
  5. Rezervný fond v komanditnej spoločnosti sa musí vytvoriť
  6. Predmety priemyselných práv (ochranné známky, vynálezy) patria k
  7. Ustanovujúce valné zhromaždenie as vyhotovuje zápisnicu, ktorá
  8. Fyzická osoba môže byť v s.r.o. jediným spoločníkom najviac v
  9. Hodnota vkladu spoločníka v s.r.o. musí byť aspoň
  10. Konateľ v s.r.o. môže byť
  11. Spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným môže mať
  12. Na prevádzkovanie remeselnej živnosti je potrebná
  13. Dočasný list je
  14. Štatutárny orgán spoločnosti môže byť likvidátorom
  15. Nehmotné zložky podniku tvoria
  16. Spoločnosť zaniká
  17. Akciu treba splatiť / ak stanový neurčujú iné / do
  18. Prokuristom môže byť
  19. Nepeňažným vkladom môže byť
  20. Štatutárnym orgánom v komanditnej spoločnosti je
  21. Obchodný register je
  22. Dozorná rada akciovej spoločnosti musí mať aspoň
  23. Odvodená účasť spoločníka v s.r.o. môže byť
  24. Základné imanie sa zapisuje do obchodného registra povinne v
  25. všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú
  26. Pracovnoprávna spôsobilosť vzniká
  27. Výpovedná doba pri prac. pomere na kratší prac. Čas je
  28. Na dohodu o prac. činnosti je možné vykonávať činnosť v rozsahu najviac
  29. Skúšobná doba musí byť
  30. V dohode o skončení pracovného pomeru
  31. Zamestnanec môže dať výpoveď
  32. Zamestnanec, ktorý nesúhlasí s pracovným posudkom sa môže domáhať na súde zmeny do
  33. Odchodné je najmenej vo výške
  34. Dodatková dovolenka je v dĺžke
  35. Dohodu o hmotnej zodpovednosti s mladistvým je možné uzatvoriť od
  36. Základná výmera dovolenky je
  37. Za prácu nadčas patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie o
  38. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie najmenej
  39. Ak má zamestnávateľ viac ako 300 zamestnancov, o hromadnom prepúšťaní hovoríme ak
  40. Týždenný pracovný čas zamestnanca je najviac
  41. ýška náhrady Škody z nedbanlivosti u zamestnanca nesmie prekročiť
  42. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach možno uplatniť najneskôr do
  ...
  54. Zmluva o prevode obchodného podielu v s.r.o.
  55. Zmluva o sprostredkovaní
  56. Zákaz konkurencie platí pre
  57. Pri kúpe na skúšku, ak nie je lehota určená, predpokladá sa že je
  58. Dohodu o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť v rozsahu
  59. O vylúčení spoločníka v s.r.o. môže rozhodnúť
  60. Všeobecná premlčacia lehota v obchodnom práve
  61. Predaj zmrzliny z priemyselne vyrobených koncentrátov
  62. Zodpovedný vedúci na prevádzkovanie živnosti
  63. Mandátor koná
  64. akciová spoločnosť si vytvára základné imanie vo výške
  65. Akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak sa hlasuje o jeho
  67. Obchodná spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie
  68. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť
  69. Zahraničný podnik je možné premiestniť do tuzemska (v rámci EU)
  70. prevádzkovanie zubnej ambulancie je
  71. Zmluva o kúpe prenajatej veci
  72. Nárok na odchodné zaniká, ak si zamestnanec neuplatni nárok do
  73. Ustanovujúce valné zhromaždenie sa musí konať od upísania základného imania do
  74. Valné zhromaždenie v a.s. sa koná aspoň
  75. Zákaz konkurencie v s.r.o. platí pre konateľa
  76. Vady tovaru môžu byť
  77. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na viac ako
  78. Zmluva o úvere je upravená
  79. Preukazom živnostenského podnikania je
  80. Dohodu o brigádnickej práci študenta možno uzatvoriť max. do veku
  81. Živnosť – zmenáreň patri medzi živnosti
  82. Komanditná spoločnosť si vytvára tieto orgány
  83. Hodnota základného imania v s.r.o. je min
  84. Podpisy na spoločenskej zmluve musia byť overené
  ...

Zdroje:
 • Spolužiaci
 • Prednášky
 • Internet