Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Inovácie v službách otázky a odpovede

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
3,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47184
Posledná úprava
27.12.2017
Zobrazené
430 x
Autor:
Zilka_973
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Prečo merať ekonomickú efektívnosť prostredníctvom produktivity práce?
Práve preto, že je CR náročný na výkon ľudskej práce.
Produktivita práce - akýkoľvek výkon meraný na zamestnanca
Produktivita práce je jedným z hlavných ukazovateľov neustáleho zvyšovania výkonnosti a predpokladom úspešnej realizácie cieľov podniku. Produktivita sa tak stáva najschodnejšou cestou udržateľného rastu. Rast produktivity práce zabezpečí rast podniku a rast životnej úrovne jej pracovníkov.
Produktivita práce= výstup/vstup čiže napr. PH/počet zamestnancov
Čo ovplyvňuje PH???- náklady a ich štruktúra ( dodávatelia, cena, výška daní)
Výstup - pridaná hodnota, výnosy, príjmy, výsledok hospodárenia, zisk, úžitok.
Vstup -priemerný počet zamestnancov, počet odpracovaných hodín (presnejší ukazovateľ), náklady. Každé meranie produktivity v podnikovej sfére hovorí o tom, ako sa vstupy premietnu do výstupov.
Inovácia zabezpečuje 80% rastu produktivity v európskej ekonomike a rast produktivity zabezpečuje 80% HDP.

2. Sú dosahované výsledky v oblasti produktivity práce v cestovnom ruchu v SR podnetom pre zintenzívnenie inovačného úsilia?
Slovensko v roku 2010 - 2011 PH najviac vyrástla ( pokrízoví obdobie začali ľudia opäť cestovať - najviac Nemci
Slovensko pod priemerom EÚ najlepšie rok 2010. Od roku 2009 máme lepšie výsledky ako Poľsko, Maďarsko, ČR a v roku 2011 sme dosiahli úroveň Rakúska v oblasti CK a CA.
V oblasti ubytovania a stravovania v krajinách V4 majú veľmi podobné výsledky ako SR. Francúzi najlepší, lebo je to najnavštevovanejšia krajina EÚ, predáva veľa produktov za vysoké ceny.
Je to jednoznačný argument prečo inovovať do CR. !!!!
V štátoch EÚ 40-60% celkovej pridanej hodnoty generujú náklady práce.
Čím sú mzdy vyššie, tým je vyššia aj absolútna pridaná hodnota.

Kľúčové slová:

Inovácie v službách

ekonomická efektívnosť

konkrétny prípad

implementácia

zavádzanie

identifikáciaObsah:
 • 1. Prečo merať ekonomickú efektívnosť prostredníctvom produktivity práce?
  2. Sú dosahované výsledky v oblasti produktivity práce v cestovnom ruchu v SR podnetom pre zintenzívnenie inovačného úsilia?
  3. Je úroveň konkurenčnej schopnosti slovenského cestovného ruchu podnetom pre rozvoj inovatívnosti?
  4. Je návštevnosť Slovenska podnetom pre rozvoj inovatívnosti?
  5. Je aktuálna situácia podnetom a príležitosťou pre rozvoj inovačných aktivít cestovného ruchu v SR?
  6. Analyticky zhodnoťte dôvody podpory inovačného úsilia v cestovnom ruchu v SR. Využite pritom výsledky komparácie výkonov v CR.???
  7. Identifikujte a vysvetlite pôsobnosť 3 inovačných paradoxov účinných v CR.
  8. Vysvetlite dopad existencie špecifík služieb na inovácie v cestovnom ruchu.
  9. Aké problémy sa viažu k implementácii produktových inovácií v cestovnom ruchu?
  10. Uveďte príklady na prírastkové a radikálne inovácie v cestovnom ruchu.
  11. Uveďte príklady na technologické a netechnologické inovácie v cestovnom ruchu.
  12. Vysvetlite typológiu inovácií uplatňovanú v cestovnom ruchu.
  13. Uveďte konkrétny príklad inovácie v podniku cestovného ruchu a vysvetlite predpokladané efekty.
  14. Vysvetlite funkčnosť Barrasovho obráteného produkčného cyklu v procese vzniku a implementácie inovácie v cestovnom ruchu.
  15. Dôvody presadzovania poznatkov v cestovnom ruchu.
  16. Model inovačne orientovanej politiky v cestovom ruchu a jeho jednotlivé prvky.
  17. Popíšte konkrétny príklad využitia nástrojov inovačnej politiky v cestovnom ruchu.
  18. Vysvetlite prístupy k meraniu inovácií v cestovnom ruchu.
  19. Indexy inovačných výkonov využívaných v prostredí medzinárodného monitoringu. Neviem či sme to brali!
  20. Znalostný manažment, jeho úloha v inovačnom procese podniku cestovného ruchu.
  21. Legislatívne a inštitucionálne zázemie inovácií v cestovnom ruchu v Slovenskej republike.
  22. Finančné zázemie inovácií v cestovnom ruchu. Brali sem to???
  23. Proces implementácie technologickej inovácie v podniku cestovného ruchu. Dopyt ako východiskový zdroj inovácie služieb.
  24. Vplyv inovatívnosti podniku cestovného ruchu na jeho konkurencieschopnosť.
  25. Proces implementácie netechnologickej inovácie v podniku cestovného ruchu. Impulzy zavádzania netechnologických inovácií.
  26. Identifikujte dôvody zavádzania a trendy využitia informačných a komunikačných technológií v CR.
  27. Charakterizujte vývoj vo využití informačných a komunikačných technológií v CR.
  28. Vysvetlite vplyv internetu na spotrebiteľské správanie v cestovnom ruchu a vzťah so zákazníkom prostredníctvom technológii.
  29. Ako ovplyvňuje implementácia IKT zmeny v podnikových procesoch CR.
  30. Identifikujte a vysvetlite efekty a predpoklady účinného využitia IKT podnikmi cestovného ruchu. Aké sú prínosy a bariéry pri zavádzaní IKT v CR.
  31. Špecifikujte kľúčové oblasti zavádzania IKT podnikmi cestovného ruchu a využitie/implementáciu IKT podnikmi CR v SR v kontexte EÚ (vybraných krajín EÚ a EÚ 28).