Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Teoretická elektrotechnika

«»
Prípona
.rar
Typ
ťahák
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
4,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9116
Posledná úprava
22.06.2018
Zobrazené
2 253 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V prvej časti práce je uvedených 53. otázok, pričom je k nim priradená stručná teória na vysvetlenie (plus obrázky 35 ). Pri ich písaní som čerpal z niekoľkých kníh, ktoré sú uvedené v závere práce a samozrejme z prednášok a cvičení.
Snažil som sa tu o dôsledné rozlíšenie vektorov od skalárov. Vektory sú označené šípkou, alebo sú písané tučným písmom. Ku každej novo zavedenej veličine je na konci pripísaná jej jednotka a v zátvorke i jej rozmer.

V druhej časti sú uvedené požadované odvodenia (je ich 23 ) na skúšku z daného predmetu, pričom som sa snažil popísať postup ako som k tomu prišiel.

Kľúčové slová:

elektrotechnika

časopriestor

pohybové zákony

molekuly

hybnosť

ekvipartičný teorémObsah:
 • 1. Definujte skalámy a vektorový súčin dvoch vektorov. Definujte veľkosť vektora a vyjadrite ho pomocou zložiek.
  2. Aké súradnicové sústavy vo fyzike používame a akými súradnicami v nich určujeme polohu hmotného bodu ? Ktoré sú základné, vedľajšie a odvodené jednotky používané vo fyzike ?
  3. Definujte vektor rýchlosti a zrýchlenia.
  4. Definujte vektor uhlovej rýchlosti a uhlového zrýchlenia.
  5. Vyjadrite rýchlosť a zrýchlenie pre všeobecný prípad pohybu bodu po kružnici.
  6. Napíšte vzťah, vyjadrujúci rozklad zrýchlenia na tangenciálnu a normálovú zložku.
  7. Sformulujte Newtonove pohybové zákony.
  8. Definujte impulz sily a vyjadrite jeho súvis s celkovou zmenou hybnosti.
  9. Definujte prácu sily, definujte kinetickú energiu.
  10. Vyjadrite výkon sily. Ako je definovaná účinnosť ?
  11. Definujte moment sily a moment hybnosti.
  12. Napíšte Galileiho transformáciu a odpovedajúci zákon skladania rýchlostí.
  13. Napíšte Lorentzove transformácie.
  14. Co rozumiete pod kontrakciou dĺžky a dilatáciou času ?
  15. Napíšte vzťah pre sčítanie rýchlostí v špeciálnej teórii relativity.
  16. Charakterizujte časopriestor. Aké hodnoty môže nadobúdať priestorovo - časová odľahlosť?
  17. Aké sú dôsledky Lorentzových transformácií na dynamické veličiny ( hybnosť, energia )?
  18. Napíšte Newtonov gravitačný zákon a definujte vektor intenzity gravitačného poľa !
  19. Definujte potenciálnu energiu v konzervatívnom poli. Definujte potenciál v gravitačnom poli!
  20. Vyjadrite vzťah intenzity a potenciálu gravitačného poľa ! Vyjadrite princíp superpozície pre gravitačné pole !
  ...
  ...
  ...
  40. Akými vzťahmi je popísaná teplotná rozťažnosť látok ?
  41. Definujte teplo a prácu! Definujte teplotné kapacity pri stálom objeme a stálom tlaku.
  42. Napíšte Mayerovu rovnicu.
  43. Napíšte základné termodynamické zákony (vety ) !
  44. Vyjadrite súvis prírastku entropie s dodaným teplom (termodynamickú definíciu entropie )!
  45. Napíšte termodynamickú definíciu teploty !
  46. Definícia entropie pre nerovnovážne stavy. Vyjadrite zákon o narastaní entropie !
  47. Charakterizujte adiabatický dej. Napíšte Poissonovu rovnicu pre adiabatický dej.
  48. Určite prácu a zmenu vnútornej energie pri izotermickom, izobarickom, izochorickom a adiabatickom deji.
  49. Co je to Carnotov cyklus, aká práca sa pri ňom vykonáva a čomu sa rovná jeho účinnosť?
  50. Aká je maximálna (ideálna) účinnosť tepelného stroja?
  51. Napíšte základné zákony hydrostatiky.
  52. Napíšte základné rovnice popisujúce prúdenie kvapaliny.
  53. Akým vzťahom je daná sila odporu pri pohybe telesa v kvapaline ?

  1. Odvoďte vzťah, vyjadrujúci rozklad zrýchlenia na zložku tangenciálnu a dostredivú !
  2. Odvoďte vzťahy pre vodorovný a šikmý vrh.
  3. Ukážte, že impulz sily je rovný celkovej zmene hybnosti!
  4. Dokážte, že zmena kinetickej energie je rovná práci pôsobiacich síl !
  5. Dokážte platnosť prvej a druhej vety impulzovej!
  6. Dokážte vety o ťažisku!
  7. Dokážte platnosť Steinerovej vety pre mometnt zotrvačnosti !
  8. Odvoďte rovnicu pre reaktívny pohyb (Ciolkovského rovnicu )!
  9. Odvoďte výraz pre celkovú kinetickú energiu rotujúceho telesa!
  10. Odvoďte pohybovú rovnicu pre rotačný pohyb tuhého telesa okolo pevnej osi!
  11. Odvoďte vzťah medzi intenzitou a potenciálom gravitačného poľa!
  12. Odvoďte vzťah pre prácu gravitačnom poli!
  13. Nájdite riešenie pohybovej rovnice pre tlmený kmitavý pohyb!
  14. Odvoďte vzťah pre energiu deformovaného telesa!
  15. Napíšte všeobecné riešenie jednorozmernej vlnovej rovnice a ukážte, že vyhovuje danej rovnici!
  16. Odvoďte Lorentzove transformácie!
  17. Odvoďte vzťah pre tlak plynu na stenu nádoby!
  18. Odvoďte výraz pre vnútornú energiu ideálneho plynu!
  19. Odvoďte Mayerov vzťah!
  20. Odvoďte rovnicu adiabaty (Poissonovu rovnicu )!
  21. Odvoďte výraz pre prácu plynu pri izotermickej, adiabatickej a izobarickej expanzii!
  22. Odvoďte vzťah pre účinnosť Carnotovho cyklu!
  23. Odvoďte Bemoulliho rovnicu.