Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Pružnosť a Pevnosť, vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46363
Posledná úprava
11.01.2016
Zobrazené
1 922 x
Autor:
dodi.cibulka35
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základné pojmy

Pružnosť - je schopnosť pevných telies nadobúdať svoj pôvodný stav(tvar), po prerušení pôsobenia vonkajších sil.
Pevnosť - je schopnosť telesa odolávať pôsobeniu vonkajšieho zaťaženia (schopnosť preniesť zaťaženie) bez prerušenia. Napätia je mierou intenzity vnútorných síl
Prístupy pri skúmaní účinku vonkajších síl: makroskopický, mikroskopický
Kontínuum - hmotné poddajné teleso
Hmotné teleso - teleso ktoré pozostáva z hmotných bodov

Kľúčové slová:

pružnosť

pevnosť

sily

rez

kvadratický polomer

deformáciaObsah:
 • 1. Základné pojmy
  2. Vnútorné a vonkajšie sily, metóda mysleného rezu, normálové a šmykové napätia.
  3. Základné druhy namáhania.
  4. Základné predpoklady riešenia úloh v PaP.
  5. Mechanické vlastnosti materiálov, Hookov zákon.
  6. Jednoduchý ťah (tlak) prútov zaťažených osovými silami, vlastnou tiažou a zmenou teploty. Staticky určité a neurčité konštrukcie namáhané jednoduchým ťahom (tlakom). Deformačná energia. Poissonovo číslo.
  7. Geometrické charakteristiky prierezových plôch. Statické momenty, výpočet ťažiska, kvadratické momenty, deviačný moment, kvadratické polomery prierezu, moduly prierezu v ohybe a krute. Steinerova veta.
  8. Odvodenie kvadratických momentov obdĺžnikového prierezu k ťažiskovým osiam
  9. Odvodenie kvadratických momentov a polárneho kvadratického momentu kruhového prierezu k ťažiskovým osiam.
  10. Jednoduché krútenie. Odvodenia šmykového napätia. Staticky určité a neurčité konštrukcie namáhané jednoduchým krutom.
  11. Napätosť a deformácia. Tenzor napätosti. Priamková, rovinná, priestorová napätosť. Mohrova kružnica. Deformácia v bode telesa. Zovšeobecnený Hookov zákon.
  12. Dimenzovanie konštrukčných prvkov. Teórie pevnosti.
  13. Jednoduchý ohyb. Rovinný ohyb. Vnútorné silové veličiny na priamych a lomených nosníkoch. Skutočnosti vyplývajúce zo Schwedler-Žuravského vzťahov.
  14. Odvodenie normálového napätia pri namáhaní priamych nosníkov ohybom. Šmykové napätie. Priebehy normálového a šmykového napätia u vybraných typov prierezov(I,T, obdĺžnikový, kruhový)
  15. Deformácia priamych nosníkov využitím Castiglianových viet a Mohr-Maxwelovej vety. Aplikácia na ľubovoľnom príklade.
  16. Deformácia priamych nosníkov metódou integrácie diferenciálnej rovnice priehybovej čiary a Mohrovou metódou. Aplikácia na ľubovoľnom príklade.
  17. Zložené namáhanie. Šikmý ohyb. Excentrický ťah (tlak). Jadro prierezu.