Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42471
Posledná úprava
26.12.2013
Zobrazené
1 388 x
Autor:
Stano.M
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čo je to pedagogika?
Čo je to vlastne pedagogika? = Pedagogika, ako hovorí Prucha, je vedou, ktorá sa zaoberá výchovou (edukáciou) a vzdelávaním. Má svoje pravidlá, normy, systém. Praktická pedagogika sa potom osvojuje, napr. v učiteľskom prostredí a pod. Niektorí autori hovoria, že : edukácia = výchova + vzdelávanie.

Názov pedagogika vznikol:
- z latinského slova : paedagogus - vychovávateľ,
- v gréckej terminológii sa toto slovo : paidagógos - prekladá ako otrok, doslova otrok vo vychovávaní iných, služobník iných,
- grécke slovo paidos - chlapec, / agó - vedenie niekoho - čiže pedagogika sa rozumie ako vedenie niekoho. Toto je najčastejšia a najkratšia definícia pedagogiky.

Čo je predmetom o pedagogiky?
- Predmetom pedagogiky = je skúmanie javov z vedy o výchove, problematiky cieľov, postupov, foriem, podmienok a interakcia s inými vedami.
- Predmet je : materiálny - človek a // formálny - pohľad výchovy, zorný uhol , pod akým sa pozerám na to, či je človek vychovávateľný.
- Subjekt a objekt výchovy: najdôležitejšími prvkami výchovného systému sú vychovávaný (objekt) a vychovávateľ (subjekt).

Delenie pedagogických disciplín
- Pedagogické vedy sa rozčleňujú na základné, aplikované a hraničné (filozofia výchovy...).
- Pedagogika má viacero delení : napr. školská, inžinierska, profesijná ...
- Základné delenie je však: vertikálne a horizontálne
...


Kľúčové slová:

pedagogika

sociológia

sociálna pedagogika

výchova

socializácia

šikanovanie

záškoláctvo

syndróm CAN

chudobní

starostlivosťObsah:
 • Čo je to pedagogika
  Pedagogika ako veda
  Sociológia
  Sociálna pedagogika
  Výchova
  Druhy rodiny
  Typy rodiny
  Typy rodinnej výchovy
  Osvojiteľská rodina
  Náhradná starostlivosť
  Zákon o rodine
  Ústavná výchova a transformácia
  Školské prostredie a výchova
  Negatívne javy v školskom prostredí
  Školský systém na slovensku
  Sociálno-patologické javy u detí amládeže
  Charakteristika niektorých druhov sociálno-patologických javov u detí a mládeže
  Šikanovanie
  Záškoláctvo
  Agresivita a agresia
  Syndróm CAN: definícia CAN (z angl. child abuse and neglect)
  Toxikománia
  Poruchy správania
  Špeciálna pedagogika
  Teórie výchovy v súčasnosti
  Najvýraznejšie sociálne problémy súčasnosti
  Sociálna práca
  Kompetencie a profil sociálneho pedagóga
  Sociálne zabezpečenie
  Chudobní a starostlivosť o nich - stredovek (12. - 13. storočie)
  Chudoba a starostlivosť - začiatok novoveku (14. - 16. storočie)
  Chudobní a starostlivosť o nich - doba absolutizmu a osvietenstva (17. -18. storočie)
  Chudobní a starostlivosť v dobe industrializácie (18. - 19. storočie)
  Chudoba a sociálna starostlivosť v novoveku (20. storočie)
  Rodinné právo v slovenskej republike
  Vznik manželstva
  Zánik manželstva
  Náhradná rodinná starostlivosť
  Zákonodarstvo

Zdroje:
 • Spracované podľa prednášky od PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD.
 • LEVICKÁ, J. Sociálna pedagogika pre sociálnych pracovníkov. Trnava : FZaSP TU, 2004
 • HRONCOVÁ , J. - HUDECOVÁ, A. - MATULAYOVÁ, T. Sociálna pedagogika a sociálna práca. B. Bystrica: PF UMB, 2002