Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42461
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
3 034 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. SKUPINOVÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Historicky sa skupinová sociálna práca vyvíjala odlišne a oddelene od individuálnej a odlišovala sa od nej jednak svojim zameraním, jednak využívaním sociálnej a psychologickej skupinovej dynamiky.

- skupinová práca mala častejšie obsah rekreačný, pedagogický a kultúrno-sociálny
- Rekreačné skupinové vyžitie v spojitosti so sociálnou prácou má dvojitý účinok: Jednak ponúka konštruktívne využitie voľného času, napr. pre adolescentov, ktorý by sa inak venovali nezákonnej činnosti. Športovanie, hudobné a súťažné akcie spolu s kultúrno-spoločenskými udalosťami sú najbežnejšími formami skupinovej sociálnej práce na západe.
- Vzdelávacie skupiny majú za účel rozšíriť osobné skúsenosti alebo schopnosti a sociálne pracovný kapitál klientov. Do ich činnosti patrí napríklad výchova k rodičovstvu, asertívny tréning, výučba zdravej výživy a varenia, výcvik dobrovoľníkov pre sociálne služby a pod.
- Skupiny sústredené na rozhodovací proces a riešenie problémov sú svojim účelom už bližšie sociálnej práci orientovanej problémovo. Skupinový prístup sa uplatňuje hlavne v tímovej práci, pri rozhodovaní o spôsoboch intervencie, rozdeľovaní finančných a ľudských zdrojov v danom zariadení, rozhodovaní o zmenách v štruktúre poskytovaných služieb, koordinácii súčinnosti rôznych zariadení apod. 

Kľúčové slová:

sociálna pedagogicka

línie

prúdy

pedagogická sociológia

sociológia výchovy

predmet

konvergentný

diferencovaný a identifikačný prístup

výchova

sociológia

socializácia

školské prostredieObsah:
 • 1. Sociálna pedagogika – pojem, predmet, vývoj, úlohy, smery, predstavitelia na Slovensku i v zahraničí a ich diela, vzťah k iným vedám
  2. Výchova – pojem, genéza výchovy, predstavitelia a ich diela, výchovný proces, vzťah výchovy a spoločnosti, prístupy k chápaniu výchovy
  3. Sociológia a sociológia výchovy – charakteristika, obdobie vzniku, línie, predstavitelia a ich diela
  4. Socializácia – charakteristika, obsah, fázy, funkcie, socializačné činitele, socializácia osobnosti, socializácia a výchova, druhy sociálneho správania
  5. Náhradná rodinná starostlivosť - jej formy, transformácia ústavnej starostlivosti, história starostlivosti o opustené a sociálne narušené deti
  6. Školské prostredie a výchova - vzťah školy a spoločnosti, funkcie školy, negatívne javy v školskom prostredí, školský systém, školské zákony, sociálne deviácie v školskom prostredí a ich prevencia ,
  7. Sociálno-patologické javy u detí a mládeže (delikvencia, toxikománia, syndróm CAN, záškoláctvo, šikanovanie, krádeže a pod.) - ich charakteristika, druhy, príčiny, prevencia, predstavitelia a diela zamerané na oblasť sociálnej patológie ,
  8. Špeciálna pedagogika – cieľ, obsah, štruktúra, základné pojmy ,
  9. Činitele vývinu osobnosti a teoretické prístupy - ich zastúpenie vo vývine osobnosti ,
  10. Najvýraznejšie sociálne problémy v súčasnosti - chudoba, nezamestnanosť, starnutie populácie,
  11. Sociálna práca - vedný odbor, praktická činnosť, profesia, študijný odbor,
  12. Metódy sociálnej práce – ich formovanie a členenie,
  13. Kompetencie a profil sociálneho pedagóga
  14. Genéza sociálneho zabezpečenia
  15. Rodinné právo v Slovenskej republike
  16. Zákonodarstvo

Zdroje:
 • GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : 1999.
 • HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : 2004.
 • Hroncová, J. – Hudecová, A. – Matulayová, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : 2000, 2001.
 • KRYSTOŇ, M.: Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase. Banská Bystrica : 2003.
 • LABÁTH, V. a i.: Riziková mládež. Praha : 2001.
 • ONDREJKOVIČ, P. a i.: Sociálna patológia. Bratislava : 2000.
 • PREVENDÁROVÁ, J.: Rodinná terapia a poradenstvo. Nové Zámky : 1998.
 • ŘÍČAN, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : 1995.
 • SCHILLING, J.: Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : 1999.
 • Siegrist, M. – Belz, H.: Klíčové kompetence. Praha : 2001.
 • ZELINA, J.: Alternatívne školstvo. Bratislava : 2000.
 • ŽILOVÁ, A.: Kapitoly zo sociálnej práce I. Žilina : 2000.
 • Časopisy: Sociálna prevencia, Prevencia, Pedagogická revue, Vychovávateľ, Mládež a spoločnosť, Rodina a škola, Čistý deň, Alkoholizmu s drogové závislosti, Éthum, Práca a sociálna politika
 • 675/2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 471/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • 453/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • 452/2004 Zákon o náhradnom výživnom
 • 627/2005 Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 • 36/2005 Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov