Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Prednášky z predmetu Účtovníctvo

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46722
Posledná úprava
17.10.2016
Zobrazené
772 x
Autor:
silvia.svetlikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. prednáška:
1 Úvod do účtovníctva

1.1 Podstata účtovníctva

Účtovníctvo - vo všeobecnosti - najucelenejší systém ekonomických informácií v peňažnom vyjadrení, ktorý ich presne a spoľahlivo zaznamenáva a v pravidelných intervaloch poskytuje používateľom na prijímanie rozhodnutí

Definícia účtovníctva
1. z praktického hľadiska
a. je nástrojom zaznamenávania skutočností, ktoré sú jeho predmetom
b. je nástrojom riadenia pre manažment a zdrojom informácií pre externých používateľov informácií u účtovníctva pri rozhodovaní sa
2. z teoretického hľadiska je ekonomickou vednou disciplínou, ktorá opisuje skutočnosti, ktoré sú predmetom
účtovníctva v praxi, hodnotí ich, analyzuje s cieľom ďalšieho zdokonaľovania sústav účtovníctva, metodiky účtovníctva, techniky účtovania a organizácie účtovníctva.

Účtovnými jednotkami v SR sú:
1. všetky právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR,
2. zahraničné osoby, ak na území SR podnikajú, alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,
3. fyzické osoby, a to:
a. ktoré podnikajú
b. vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov

Právnickými osobami, ktoré sú účtovnými jednotkami, sú organizácie zriadené na rôzne účely.
Napríklad: - na účel podnikania (napr. obchodné spoločnosti)
- rozpočtové organizácie
- nadácie
- Sociálna poisťovňa,...
Činnosť každého typu organizácií a v niektorých prípadoch aj jednotlivých organizácií v rámci týchto typov, sa vyznačuje určitými osobitosťami, čo sa musí rešpektovať aj v účtovníctve.

Kľúčové slová:

účtovníctvo

účtovníctvo prednáškyObsah:
 • 1 Úvod do účtovníctva
  1.1 Podstata účtovníctva
  1.2 Používatelia informácií z účtovníctva
  1.3 Základné pojmy používané v účtovníctve
  2 Majetok, záväzky a vlastné imanie
  2.1 Majetok a jeho triedenie
  2.2 Zdroje majetku a ich triedenie
  2.3 Súvaha
  3 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia
  3.1 Všeobecná charakteristika nákladov a výnosov
  3.2 Náklady
  3.3 Výnosy
  3.4 Zásady uplatňované pri účtovaní nákladov a výnosov
  3.5 Výsledok hospodárenia
  4 Účtovné prípady a ich vplyv na výkazy účtovnej závierky
  4.1 Charakteristika účtovných prípadov a ich triedenie podľa ich pôsobenia na výsledok hospodárenia
  4.2 Účtovné prípady nepôsobiace na výsledok hospodárenia
  4.3 Účtovné prípady pôsobiace na výsledok hospodárenia
  4.4 Účtovné prípady pôsobiace na vlastné imanie
  5 Účtovné zásady
  5.1 Charakteristika pojmov
  5.2 Elementárne účtovné zásady
  5.3 Všeobecne uznávané účtovné zásady
  6 Právna úprava účtovníctva
  6.1 Regulácia účtovníctva
  6.2 Právna úprava účtovníctva v Slovenskej republike
  6.3 Nadnárodná úprava účtovníctva
  7 Sústava účtov
  7.1 Účet
  7.2 Účtová osnova
  7.3 Syntetické účty a analytická evidencia
  8 Účtovná dokumentácia
  8.1 Účtovné záznamy
  8.2 Účtovné doklady
  8.3 Účtovné zápisy a účtovné knihy
  8.4 Automatizované spracovanie účtovných záznamov