Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Vypracované štátnicové otázky z predmetu Metódy sociálnej práce

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47012
Posledná úprava
29.05.2017
Zobrazené
1 838 x
Autor:
mira1983
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou.
Cristina de Robertis charakterizuje 5 etáp vývoja metodiky SP:
1. obdobie (1900 - 1920) - mimovoľné formovanie od dobročinnej, voluntaristickej k profesionálnej SP
Soc. pracovníci používali pracovné postupy, ktoré boli náhodne volené intuitívne alebo na základe podobnosti so situáciou z inej oblasti (pedagogika, psychológia). Zvyšujúci sa počet klientov mal za následok snahu o budovanie vedeckého základu SP a overených pracovných postupov (metód).
Alice Salomonová - založila prvú nemeckú školu pre sociálne pracovníčky
Mary Richmond (1917) vydala prácu s dôrazom na oblasť metodiky sociálnej práce - Social Diagnosis.
2. obdobie (1920 - 1940) - vypracovanie metodiky SP ovplyvnené rozvojom SP v USA
- v r. 1925 - v Nemecku vzniká cech sociálnych pracovníkov.
- v r. 1926 vo Francúzsku vychádza preklad diela Mary Richmondovej Nové metódy asistencie sociálnych služieb a individuálnej práce - oto dielo ovplyvnilo školy sociálnych pracovníkov.
- v r. 1928 sa v Paríži konal 1. kongres SP, zameraný na sociálne služby
- v 30-tych r sa rozpracovali tieto metódy SP: soc. diagnostika, soc. terapia, etapy SP
3. obdobie (1940 - 1950) - prechod od používanej metodiky k metóde zameranej na realizovanie úlohy
Nastáva obdobie kedy klasická metodika práce s jednotlivcom, skupinou a komunitou je vytláčaná realizáciou konkrétnych úloh. Pojem metóda sa zamieta a nahrádza sa pojmom technika - medzi základné techniky patrila: návšteva v rodine, finančná, ošetrovateľská a psychologická pomoc
4. obdobie (1955 - 1960 ) - znovuobjavenie významu metódy „case work“
- dochádza k odtrhnutiu výkonovej časti SP od administratívnej časti - dôraz sa kladie na komplexné znalosti o jednotlivcoch z pohľadu psychológie, sociológie a práva. SP už nie je dobročinnosť, od sociálnych pracovníkov sa vyžadujú hlbšie znalosti, pretože sa vytvárajú ako profesia
5. obdobie (1960 - 1980) - kritické obdobie
- Pincus a Minahánová kritizujú klasické metódy SP a uprednostňujú pochopenie problémov jednotlivca v kontexte celej skupiny a naopak. Vyžadujú, aby bol soc. pracovník schopný používať celý rad metód
- metódy SP sa rozdelili do 2 prúdov: mikropraxe (orientované na jednotlivec, rodina, malá skupina) a makropraxe (orientované na veľké sociálne skupiny, komunity, spoločnosť - preto vznikli 4 oblasti: plánovanie, správa, hodnotenie, organizovania komunity)
- začali sa používať nové metódy: poradenstvo, terapia, supervízia, krízová intervencia..
6. obdobie (1980) - zmeny v metodike SP vo vzťahu ku globalizačným zmenám
Rastie chudoba, nezamestnanosť, rozvoj závislostí, etnické nepokoje, AIDS. Metódy SP sa rozvíjajú na základe interakcie jednotlivca so spoločnosťou a sociálny pracovník by mal vedieť využiť každú metódu.

Kľúčové slová:

vývoj metód

manažment v sociálnej práci

sanácia rodiny

špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi

streetwork

terénna sociálna prácaObsah:
 • 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou.
  2. Sociálna práca so skupinou. Typológia skupinovej práce. Význam a špecifiká skupinovej sociálnej práce. Vedenie skupiny. Sociálny pracovník pracujúci so skupinou.
  3. Skupinová dynamika. Ciele skupiny, normy, roly v skupinách, kohézia a tenzia v skupine, skupinová atmosféra.
  4. Príprava a etapy skupinovej práce. Etapy skupinovej práce podľa B. Tuckmanna. Úlohy sociálneho pracovníka v rámci vývoja skupiny.
  5. Bálintovské skupiny. Zásady práce bálintovských skupín. Päťstupňový model bálintovských skupín. Hlavné úlohy vedúceho bálintovských skupín.
  6. Sociálna práca s rodinou. Ciele a špecifiká sociálnej práce s rodinou. Funkčnosť rodiny. Protektívne a rizikové faktory. Návšteva sociálneho pracovníka v rodine.
  7. Hodnotenie ohrozenia dieťaťa. Princípy hodnotenia. Oblasti vyhodnocovania. Nástroje hodnotenia. Rodinné skupinové konferencie.
  8. Sanácia rodiny. Cieľ a základné princípy sanácie. Sanácia v kontexte SPODaSK. Činnosti sociálneho pracovníka v rámci sanácie rodiny.
  9. Medzinárodno-právna ochrana detí a mládeže.
  10. Sociálna práca s územnou komunitou. Pojem „komunita“. Účastníci komunitného plánovania. Kompetencie samosprávy v komunitnom plánovaní. Etapy komunitnej sociálnej práce. Komunitný sociálny pracovník.
  11. Metódy sociálnej práce v rómskych komunitách. Špecifiká rómskej komunity. Sociálny pracovník v komunitnej práci a náplň jeho práce.
  12. Sociálne poradenstvo. Definovanie, špecifické rysy. Vývoj sociálneho poradenstva vo svete a na Slovensku. Poskytovanie sociálneho poradenstva v inštitúciách verejnej správy a v mimovládnych organizáciách.
  13. Úrovne sociálneho poradenstva. Odborné a kvalifikačné predpoklady pre výkon sociálneho poradenstva. Sociálny poradca. Obsahové zameranie sociálneho poradenstva vo vybraných cieľových skupinách (napr. sociálno-ekonomické problémy, ťažké zdravotné postihnutie, marginalizované skupiny, nezamestnaní...).
  14. Sociálna rehabilitácia. Princípy práce s klientom v procese sociálnej rehabilitácie. Druhy sociálnej rehabilitácie z hľadiska organizácie. Metódy a techniky sociálnej rehabilitácie.
  15. Supervízia v sociálnej práci. Kvalifikačné predpoklady pre výkon supervízie na Slovensku. Predpoklady úspešnej supervízie. Etika v supervízii.
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  25. Organizácia, byrokracia ako spôsob fungovania a riadenia organizácie, alternatívna organizácia, motivácia ľudí - základné typy. Špecifiká riadenia sociálnych organizácií.
  26. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v domácom prostredí. Formy sociálnej pomoci určené starším ľuďom. Holistický prístup v starostlivosti o seniorov. Význam a potreba dobrovoľníctva seniorov v spoločenskom živote.
  26. Organizácia, byrokracia ako spôsob fungovania a riadenia organizácie, alternatívna organizácia, motivácia ľudí - základné typy. Špecifiká riadenia sociálnych organizácií.
  27. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v domácom prostredí. Formy sociálnej pomoci určené starším ľuďom. Holistický prístup v starostlivosti o seniorov. Význam a potreba dobrovoľníctva seniorov v spoločenskom živote.
  28. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v rezidenciálnom prostredí. Poruchy adaptácie, geriatrický maladaptačný syndróm. Agenda sociálneho pracovníka pracujúceho v ZSS pre seniorov. Špecifické terapie vhodné pre seniorov (napr. reminiscenčná terapia, validačná terapia, canisterapia, felinoterapia a pod.)
  29. Charakteristika penitenciárnej sociálnej práce. Účel výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Adaptačné problémy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými, teórie trestu, restoratívna justícia v problematike ukladania sankcií.
  30. Metódy a formy postpenitenciárnej sociálnej práce. Na úrovni štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií.