Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47388
Posledná úprava
07.03.2019
Zobrazené
1 492 x
Autor:
patricia233
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Riadenie organizácie je činnosť smerujúca k dosiahnutiu určitých cieľov. Preto dôležitou sú-časťou riadenia je stanovovanie cieľov a zároveň stanovovanie metód a ciest ako tieto ciele dosiahnuť. A práve stanovovanie reálnych cieľov a výber ciest, ako týchto cieľov dosiahnuť, je úlohou plánovania, ktoré je tak nesmierne dôležitým nástrojom riadenia organizácie. Zvláštne postavenie v rámci plánovania potom samozrejme patrí personálnemu plánovaniu. Personálne plánovanie (plánovanie ľudských zdrojov, plánovanie pracovníkov) slúži k reali-zácii cieľov organizácie tým, že predvída vývoj, stanovuje ciele a realizuje opatrenia smerujúce k súčasnému a perspektívnemu zabezpečeniu úloh organizácie adekvátnou pracovnou silou.
Personálne plánovanie sa snaží o to, aby organizácia mala nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti pracovné sily
a) v potrebnom množstve
b) s potrebnými znalosťami, zručnosťami, skúsenosťami (kvalita)
c) so žiaducimi osobnostnými charakteristikami
d) optimálne motivované a so žiaducim postojom k práci
e) flexibilné a pripravené na zmeny
f) optimálne rozmiestnené do pracovných miest i organizačného celku organizácie
g) v správny čas a s primeranými nákladmi

Personálne plánovanie teda predstavuje proces predvídania, stanovenia cieľov a realizáciu opatrení v oblasti pohybu ľudí do organizácii, z organizácie a vo vnútri organizácie, v oblasti spájania pracovníkov s pracovnými úlohami v pravý čas a na správnom mieste, v oblasti for-movania a využívania pracovných schopností ľudí, v oblasti formovania pracovných tímov a v oblasti personálneho a sociálneho rozvoja týchto ľudí.

Kľúčové slová:

personalistika

plánovanie

motivácia pracovníka

európske súvislosti

trh práce

organizáciaObsah:
 • 1. Podstata a úlohy personálneho plánovania.
  2. Ciel, postupy a metódy rozvoja kariéry.
  3. Podstata personálneho auditu.
  4. Analýza pracovných miest a kompetencií - prístupy, metódy, postupy.
  5. Charakteristika aktuálneho stavu na trhu práce EU.
  6. Uvoľňovanie ľudí v organizáciách: príčiny, alternatívy, dôsledky.
  7. Ochrana zdravia, bezpečnosť pri práce a starostlivosť o zdraví zamestnancov.
  8. Podstata a zmysel vzdelávania a rozvoja pracovníkov v organizácii.
  9. Podstata a príčiny pracovných a zamestnaneckých konfliktov.
  10. Komunikácia v personálnom manažmente.
  11. Podniková kultúra a etika v personálnom riadení.
  12. Personálny manažment vo verejných organizáciách.
  13. Organizácia personálneho útvaru a personálnych činností v organizácii.
  14. Úloha vlády v tvorbe agendy personálneho riadenia v organizácii.
  15. Metódy motivácie pracovníkov.
  16. Aktuálny stav v dopyte a v ponuke práce na trhu práce SR.
  17. Podstata a charakteristika personálneho marketingu.
  18. Systém odmeňovania pracovníkov za prácu.
  19. Zamestnanecké vzťahy a subjekty zamestnaneckých vzťahov.
  20. Podstata a význam personálneho outsourcingu.
  21. Dopyt a ponuka na trhu práce v SR
  22. Personálne riadenie zamerané na schopnosti a zručnosti.
  23. Európske súvislosti v personálnom manažmente.
  24. Zásady vyhľadávania, výberu a získavania pracovníkov
  25. Historické etapy v rozvoji personálneho manažmentu.
  26. Trh práce a jeho základne charakteristiky.
  27. Organizácia personálneho informačného systému.
  28. Mzdový systém a mzdová politika podniku.
  29. Personálne politiky: podstata, úlohy a funkcie.
  30. Personálny riadenie v štruktúre podnikového manažmentu.

Zdroje:
 • Armstrong, M.: Řízení lidských zdroju. Praha: Grada Publishing, 2002.
 • Kleibl, J.: Metody personální práce. Praha: VŠE, 1995.
 • Koubek, J.: Řizeni ľudských zdroju. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. 2002.
 • Stýblo, J.: Personální management. Praha: Grada Publishing, 1993.
 • Vojtovič, S.: Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdroju. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Vojtovič, S.: Personálny manažment. Historické súvislosti vzniku a rozvoja. Bratislava: IRIS, 2006.
 • Vojtovič, S. a kol.: Personálny manažment v organizácii. Plzeň: Aleš Čenek, 2013.
 • Vojtovič, S. a kol.: Riadenie personálnych činností v organizácii. Bratislava: IRIS, 2008.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko