Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Vypracované štátnicové otázky z Ekonómie

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8717
Posledná úprava
17.04.2018
Zobrazené
2 016 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované tézy z ekonómie pre rok 2008 podľa jednotlivých skrípt z Mikra, Makra, HP a DET.
Tento súbor obsahuje vypracovanie 41 téz k skúške z ekonómie...

1. Trh, subjekty trhu, činitele ponuky a dopytu na trhu, trhová rovnováha. Trhový mechanizmus. Elasticita ponuky a dopytu, jej meranie. Zlyhávanie trhu, externality, úloha vlády. Všeobecná rovnováha a jej podmienky.
Trh, subjekty trhu
Ekonomická teória skúma podstatu trhu už viac ako 200 rokov, trh je historicko-prechodná kategória. Vznikol až po splnení určitých podmienok. Spájame ho so vznikom tovarovej výroby, ktorá bola spojená s uspokojením potrieb iných subjektov, nielen vlastných potrieb. Tá sa vyvíjala postupne v podmienkach otrokárskej a neskôr feudálnej spoločnosti, kedy nadobudla všeobecný charakter a označujeme ju ako rozvinutú tovarovú výrobu...
Trhový mechanizmus
Je to súhrn vzťahov a procesov vznikajúcich pri realizácii tovarov, ktoré vedú ku koordinácii relatívne nezávislých rozhodnutí na strane ponuky a dopytu. P.A. Samuelson charakterizuje trhový mechanizmus takto: „Je to forma organizácie ekonomiky, v ktorej individuálni spotrebitelia a podniky vstupujú do vzájomných vzťahov na trhu, aby vyriešili tri základné problémy organizácie ekonomiky - čo, ako a pre koho vyrábať...

2. Úloha, funkcie a súčasné formy peňazí. Trh peňazí a jeho analýza, rovnováha na trhu peňazí. Kapitálové statky, ich ponuka a dopyt, cena kapitálových statkov, rovnováha na trhu kapitálových statkov. Previazanosť trhu peňazí a trhu kapitálových statkov. Problémy na trhu peňazí a trhu kapitálových statkov v slovenskej ekonomike.
Úloha, funkcie a súčasné formy peňazí
Peniaze predstavujú ekonomickú kategóriu, ktorá vznikla na určitom stupni rozvoja tovarovej výroby. Úlohou peňazí je zabezpečiť výmenu tovarov a služieb medzi výrobcami a spotrebiteľmi a plní pri tom tri hlavné funkcie. V minulosti sa uskutočňovala výmena tovaru za tovar, tzv. barter. Neskôr sa výmena začala uskutočňovať nepriamo prostredníctvom peňazí. Peniaze od svojho vzniku prešli zložitým historickým vývojom. Najjednoduchšou formou boli tovarové peniaze (dobytok, plátno, kožušiny, škeble, soľ, čaj...

Kľúčové slová:

ekonómia

štátnice

mikroekonómia

svetová ekonomika

hospodárska politika

dejiny ekonomických teóriíObsah:
 • 1. Trh, subjekty trhu, činitele ponuky a dopytu na trhu, trhová rovnováha. Trhový mechanizmus. Elasticita ponuky a dopytu, jej meranie. Zlyhávanie trhu, externality, úloha vlády. Všeobecná rovnováha a jej podmienky.
  2. Úloha, funkcie a súčasné formy peňazí. Trh peňazí a jeho analýza, rovnováha na trhu peňazí. Kapitálové statky, ich ponuka a dopyt, cena kapitálových statkov, rovnováha na trhu kapitálových statkov. Previazanosť trhu peňazí a trhu kapitálových statkov. Problémy na trhu peňazí a trhu kapitálových statkov v slovenskej ekonomike.
  3. Konkurencia, jej základné formy a historický vývoj. Vplyv dokonalej a nedokonalej konkurencie na postavenie podniku. Prejavy konkurencie na trhu práce a jej špecifiká. Súčasná úloha monopolov, význam konkurencie a jej vplyv na podnik.
  4. Konkurenčná výkonnosť a jej úloha pri rozvoji ekonomiky. Faktory konkurenčnej výkonnosti, úloha hospodárskej politiky pri raste konkurenčnej výkonnosti ekonomiky. Vplyv integračných procesov na konkurenčnú výkonnosť ekonomík. Stabilizačná politika a jej miesto v transformačnom procese.
  5. Politika tvorby konkurenčného prostredia ako podmienka prechodu centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú. Procesy liberalizácie, demonopolizácie cien a zahraničného obchodu. Antimonopolná politika štátu a jej formovanie v SR, protimonopolné inštitúcie, súčasná legislatíva a jej problémy.
  6. Vlastníctvo, jeho podstata, základné formy. Úloha vlastníctva v liberálnych ekonomických koncepciách. Socialistické koncepcie a riešenie vlastníckej problematiky - K.Marx.
  7. Dva modely prechodu k trhovej ekonomike (východoeurópsky a čínsky) a vlastnícke vzťahy. Privatizácia, jej úlohy a formy v transformačnom procese. Problematika duševného vlastníctva vo vzťahu k hospodárskemu rastu.
  8. Analýza individuálneho dopytu, užitočnosť, správanie sa spotrebiteľa, kardinalistická a ordinalistická verzia teórie hraničnej užitočnosti. Ekonómia blahobytu, Menger, Jevons, Walras, Pareto.
  9. Charakteristika podniku, členenie podnikov, význam nákladov, príjmov a zisku v činnosti podniku. Postavenie podniku v centrálne plánovanej a trhovej ekonomike. Podnik v dokonalej a nedokonalej konkurencii. Zmeny v organizačnej štruktúre podnikov v 90-tych rokoch v SR.
  10. Trh práce a jeho zvláštnosti. Dopyt a ponuka na trhu práce, faktory dopytu a ponuky práce, substitučný a dôchodkový efekt. Mzda a jej formy. Úloha štátu na trhu práce. Trh práce a nezamestnanosť, druhy a dôsledky nezamestnanosti, nástroje riešenia nezamestnanosti, tendencie vo vývoji nezamestnanosti.
  ...
  15. Ekonomický rast a jeho vyjadrenie, činitele ekonomického rastu, výkonnosť ekonomiky a jej meranie, základné metódy a ukazovatele merania, ich prednosti a nedostatky. Porovnanie výkonnosti vybraných ekonomík pomocou národohospodárskych ukazovateľov. Kvalita života a čisté ekonomické bohatstvo.
  16. Ekonomický rast a jeho meranie. Činitele a typy ekonomické rastu. Produkčné funkcie a ich význam. Základné modely ekonomického rastu (neoklasický a neokeynesovský).
  ...
  26. Podstata Keynesovej koncepcie fungovania trhového hospodárstva, nedostatočne efektívny dopyt a nízke podnety k investíciám ako oblasť štátnych zásahov do ekonomiky, súčasné keynesiánstvo.
  27. Zásadné zmeny v rozpočtovej politike pri prechode na trhové hospodárstvo, problémy tvorby štátneho rozpočtu v SR, zmeny v štruktúre príjmov a výdavkov, problematika transferových platieb. Rastúca zadĺženosť štátu, jej dôsledky a spôsoby riešenia.
  28. Monetárna politika, ciele a nástroje, účinky expanzívnej a reštriktívnej monetárnej politiky. Úloha a postavenie centrálnej banky a komerčných bankových inštitúcií vo finančnom systéme štátu.
  29. Úloha peňazí v Keynesovej teórii fungovania hospodárskeho systému, preferencia likvidity. Rovnováha peňažného trhu ako východisko vo Friedmanovej koncepcii fungovania hospodárstva. Monetaristické názory na úlohu štátu v hospodárstve.
  ...
  39. Vonkajšie ekonomické vzťahy bývalých, centrálne plánovaných ekonomík do roku 1989. Liberalizácia vonkajších ekonomických vzťahov tranzitívnych ekonomík. Reorientácia zahranično-obchodnej štruktúry v tranzitívnych ekonomikách.
  40. Európska dimenzia rozvoja tranzitívnych ekonomík a problémy ich plného členstva v EÚ, kodanské kritéria ako všeobecné podmienky vstupu tranzitívnych ekonomík do EÚ. Problémy SR v procese približovania sa k plnému členstvu v EÚ. Asociačné dohody. CEFTA.
  41. Teoretická a praktická hospodárska politika, ciele a nástroje hospodárskej politiky, ich vzťah.