Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Teória sociálnej práce otázky na štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37570
Posledná úprava
29.12.2011
Zobrazené
2 029 x
Autor:
mimuska-mimon.paskov
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozpracované otázky na štatnice Bc. Sociálna práca

1. Pojmológia, metóda, metodika, technika, prístup. História vývinu metód sociálnej práce, najvýznamnejšie obdobia vývoja metodiky sociálnej práce.
Klasifikácia metód sociálnej práce Metóda SP – súhrn krokov (postupov) ako pracovať s konkrétnym klientom, návod na dosiahnutie cieľa. · chápeme ako objektívne zdôvodňovaný spôsob skúmania javov a dosiahnutia vedeckého poznania alebo · premyslený a objektívne správny spôsob činnosti. · súhrn krokov alebo postupov ako pracovať s konkrétnymi klientmi · označenie spôsobu, ako dosiahnuť istý, vopred stanovený cieľ prostredníctvom vedomej a plánovitej činnosti

2. Predmet, subjekt a objekt sociálnej práce. Ciele sociálnej práce, Mikro, mezo a makro úroveň sociálnej práce. Miesto a úlohy sociálnej práce v 21. storočí
Predmetom sociálnej práce je sociálna realita, špecifické sociálne javy - problémové situácie, soc. Udalosti a soc. Problémy jednotlivcov, skupín a komunít v procese ich vývoja, riešenia a prevencie Subjektom SP je vnímajúca, chápajúca a premýšľajúca bytosť (klient), ktorý spôsobuje soc. problémy a javy, je rozhodujúcim riešiteľom týchto problémov. Musíme ho naučiť samostatnosti, zodpovednosti a nezávislosti. Aj človek, ktorý poskytuje svoje služby, pomoc - socprc, poradca, dobrovoľník,... Obkjektom sú špecifické soc. javy, príčiny vzniku možnosti ich riešenia. Skúmame aj vzťah K k týmto javom (napr. nezamestnanosti) efektívnosť metód a techník SP, možnosti a spôsoby prevencie negatívnych soc. Javov. Je možné aj klienta označiť ako objekt, ale iba pri vedeckých výskumoch.

okrem otázok: č. 11, 12, 14, 15, 16,19, 26, 27, 28, 30, 31 a z metód od 13 -23 ... 

Kľúčové slová:

sociálna práca

stratifikačné systémy

opatrovateľstvo

výchovaObsah:
 • 1. Pojem sociálny, pojem sociálna práca, definícia sociálnej práce, sociálna práca ako vedná disciplína
  2. Predmet, subjekt a objekt sociálnej práce. Ciele sociálnej práce, Mikro, mezo a makro úroveň sociálnej práce. Miesto a úlohy sociálnej práce v 21. storočí
  3. Dejiny sociálnej práce na Slovensku a v európskom kontexte, v období staroveku, stredoveku, novoveku. Vývoj sociálnych názorov a teórií
  4. Inštitucionalizácia sociálnej práce od 19. storočia a v súčasnosti
  5. Formy a druhy sociálnej práce a ich etapy, ich dôležitosť a postupnosť
  6. Etika sociálnej práce. Etický kódex sociálnych pracovníkov. Hodnoty v profesionálnej sociálnej práci.
  7. Osobnosť sociálneho pracovníka – osobnostné a profesionálne predpoklady, vlastnosti sociálneho pracovníka. Profesionálne roly sociálneho pracovníka. Vzťah sociálneho pracovníka a klienta.
  8. Základné pojmy v sociálnej práci (sociálna práca, sociálny pracovník, sociálny klient, sociálny problém, sociálna situácia, sociálna intervencia, sociálne pole).
  9. Základné funkcie sociálnej práce
  10. Základné princípy sociálnej práce
  11. Cieľové skupiny v sociálnej práci a ich významné charakteristiky z pohľadu poslania sociálnej práce
  12. Vzťah sociálnej práce k príbuzným a iným vedeným odborom (teológia, psychológia, sociológia, sociálna pedagogika, sociálne právo a i.)
  13. Seniori v spoločnosti z pohľadu sociológie.
  (sociálna pozícia seniorov v generačnej štruktúre tradičnej a modernej spoločnosti, staroba ako sociálna konštrukt, prechod z dospelosti do staroby v dnešnej spoločnosti, sociálna rola a sociálna kontrola, zameranie starých ľudí v tradičnej a dnešnej spoločnosti)
  14. Sociálna štruktúra spoločnosti (sociálny rola a jej chápanie vo vzťahu k sociálnemu statusu, sociálna inštitúcia ako nevyhnutný prvok spolužitia ľudí)
  15. Význam poznania rôznych kultúr a možnosti vnímania kultúr z rôznych filozofických prístupov (kultúrny relativizmus a kultúrny etnocentrizmus)
  16. Socializácia ako nevyhnutný predpoklad fungovania ľudského spolužitia (význam primárnej a sekundárnej socializácie v živote človeka, izolácia detí v rámci socializačného procesu, socializačná teória Georga Herberta Meada, najvýznamnejšie socializačné prostredia)
  17. Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita (typy stratifikačných systémov, otvorené a zatvorené spoločnosti z hľadiska stratifikácie, druhy sociálnej mobility, funkcionalistická, konfliktualistická a syntetická teória stratifikácie)
  18. Nerovnosti a chudoba. (spôsoby vymedzenia chudoby, sociálne skupiny ľudí najviac ohrozené chudobou, typy nerovností)
  19. Manželstvo a rodina (príčiny vzniku manželskej inštitúcie v spoločnosti, monogamné a polygamné formy manželstiev, pravidlá výberu manželského partnera, zánik manželstva, typy rodín, hlavné funkcie rodiny)
  20. Manželstvo (Právna úprava. Vznik- obsahová a formálna stránka. Zánik. Práva a povinnosti manželov.)
  21. Rodina. (Právna úprava. Zásady rodinného práva- postoj štátu a spoločnosti k rodine. Práva a povinnosti rodičov. Práva a povinnosti detí. Vyživovacia povinnosť. Určovanie rodičovstva. Poručníctvo. Výchovné opatrenia súdu.)
  22. Náhradná starostlivosť. (Právna úprava. Formy. Osvojenie. Sprostredkovanie).
  23. Náboženstvo ako sociálna inštitúcia v spoločnosti (funkcionalistická a konfliktualistická teória náboženstva, základné prvky náboženstva, typy náboženstva, hlavné súčasné svetové náboženstvá)
  24. Vznik a vývoj sociálneho školstva, súčasný stav vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku
  25. Zariadenia a inštitúcie sociálnych služieb: podľa zriaďovateľa, podľa poskytovaných služieb, podľa zloženia klientely (účelovosti). Význam sociálnych služieb a hierarchia ich preferovania vo vzťahu k osobnému potenciálu klienta.
  26. Základné dokumenty katolíckej sociálnej náuky a vzťah k sociálnej práci.
  27. Charakteristika základných princípov katolíckej sociálnej náuky (princíp solidarity, princíp subsidiarity, princíp spoločného dobra, princíp ľudskej osoby).
  28. Základné ľudské práva a slobody (Uzákonenie. Princíp. Členenie. Medzinárodné organizácie.)
  29. Občianske právo hmotné vo vzťahu k sociálnej práci (Právna norma. Fyzické a právnické osoby. Zastúpenie. Právny úkon. Zmluvné vzťahy – podstatné náležitosti).
  30. Občianske právo procesné vo vzťahu k sociálnej práci (Právna norma. Účastníci konania. Predbežné opatrenia. Svedecká výpoveď. Osobitné druhy konania.)
  31. Správne právo procesné vo vzťahu k sociálnej práci. (Správny poriadok. Odlišnosti od súdneho konania v občianskom práve procesnom).

  ....