Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Správne právo hmotné - všeobecná a osobitná časť

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40591
Posledná úprava
01.10.2012
Zobrazené
2 252 x
Autor:
viktoria.horvathova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sú to vypracované štátnicové otázky na správne právo hmotné - všeobecná a osobitná časť, podľa novej knihy (SP hmotné - osobitná časť). 

1) Verejná správa a jej charakteristické črty
Definícia: verejná správa vo svojej vlastnej podstate predstavuje správu verejných záležitostí, ktorá sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte; pre túto výkonnú moc je charakteristické, že ide predovšetkým o verejnú moc, ktorou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, ktoré vykonávajú správu verejných záležitostí ; správa je zámerná a uvedomelá činnosť, ktorej účelom je dosiahnuť a udržiavať určité usporiadanie predmetu správy
- podzákonná činnosť vykonávaná vo verejných veciach a vo verejnom záujme; je súčasťou výkonnej moci štátu
- výkonná činnosť štátu ako základného verejnoprávneho subjektu, uskutočňovanú prostredníctvom jeho orgánov, ako aj výkonnú činnosť tzv. verejnoprávnych subjektov, resp. ich orgánov, spočívajúcu v správe verejných záležitostí a realizovanú ako prejav výkonnej moci v štáte
verejnú správu je potrebné odlišovať od súkromnej správy
- verejná správa
- je správou vo verejnom záujme a subjekty, ktoré ju vykonávajú, realizujú ju ako právom uloženú povinnosť, a to zo svojho právneho postavenia verejnoprávnych subjektov
- súkromná správa
- spravuje len súkromné záležitosti, vykonávajú ju súkromné osoby, ktoré sledujú vlastné ciele
...

2) Pojem správne právo, charakteristické črty správneho práva, problematika jeho kodifikácie
Definícia: správnym právom (SP) rozumieme odvetvie slovenského práva, ktoré upravuje spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy, a to tie, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, medzi správnymi orgánmi a právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom
SP môžeme chápať aj ako vedný odbor alebo pedagogickú disciplínu
- systém SP:
- delenie noriem SP podľa obsahu
- všeobecná časť – obsahuje tie inštitúty, ktoré platia pre celú verejnú správu (štruktúra a podstata správnych orgánov, podstata správnych noriem, subjekty správneho práva, výkon verejnej moci, metódy a formy činnosti verejnej správy, kontrola verejnej správy, zodpovednosť vo verejnej správe
- osobitná časť – zahŕňa tie pojmy, ktoré sú charakteristické len pre niektoré odvetvie alebo sféru verejnej správy
...

Kľúčové slová:

verejná správa

správny orgán

pramene

subjekty

metódy a formy činnosti

normy

zodpovednosť

vnútorná správa

policajná správa

správa daní a poplatkovObsah:
 • 1) Verejná správa a jej charakteristické črty
  2) Pojem správne právo, charakteristické črty správneho práva, problematika jeho kodifikácie
  3) Správna veda a jej vzťah k SP
  4) Fyzické a právnické osoby ako subjekty správneho práva
  5) Štátna správa ako druh činnosti
  6) Územná samospráva
  7) Záujmová samospráva
  8) Verejnoprávne inštitúcie ako subjekty verejnej správy
  9) Organizácia ústrednej štátnej a miestnej štátnej správy
  10) Normy správneho práva – pojem, druhy, členenie, pôsobnosť
  11) Administratívnoprávne vzťahy – pojem, črty, prvky, druhy
  12) Metódy vo verejnej správe – pojem, charakteristické črty, klasifikácia
  13) Formy verejnej správy – pojem, klasifikácia
  14) Vymenujte a charakterizujte jednotlivé formy činnosti verejnej správy
  15) Verejná správa a kontrola – všeobecná charakteristika, jej funkcie
  16) Vymenujte a charakterizujte druhy kontroly verejnej správy
  17) Charakterizujte súdne a správne delikty (pojem, členenie, charakteristické znaky)
  18) Priestupky, pojem, znaky skutkovej podstaty, sankcie a ochranné opatrenia
  19) Iné správne delikty
  20) Analýza zákona o slobodnom prístupe k informáciám
  21) Právne neurčité pojmy a správna úvaha
  22) Zodpovednosť za výkon verejnej správy
  23) Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánov verejnej správy
  24) Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom pri výkone územnej samosprávy
  25) Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe
  26) Nečinnosť vo verejnej správe a základné príčiny nečinnosti
  27) Opatrenia voči nečinnosti vo verejnej správe
  28) Európske správne práva – pojem, charakteristika, vývoj
  29) Aké druhy aktivít zaraďujeme pod vnútornú správu a vymenujte jej charakteristické črty
  30) Vymenujte právne inštitúty na zabezpečovanie osobného stavu obyvateľstva a charakterizujte ich
  31) Vymenujte právne inštitúty evidencie obyvateľov a charakterizujte ich
  32) Zhromažďovanie a združovanie
  33) Územné a správne usporiadanie SR
  34) Archívnictvo a registratúry
  35) Ochrana pred požiarmi
  36) Pojem a organizačná štruktúra výkonu policajnej správy
  37) Komparujte úlohy a oprávnenia policajtov podľa zákona č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
  38) Informačno-technické prostriedky pri výkone policajnej správy
  39) Správa zahraničných vecí
  40) Súkromné bezpečnostné služby podľa zákona č. 437/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších noviel
  41) Charakterizujte správu obrany a správne právo na úseku obrany
  42) Správa obrany z formálneho a materiálneho hľadiska
  43) Správa základného a stredného školstva
  44) Samosprávne orgány pri výkone školskej správy
  45) Správa na úseku verejných a súkromných vysokých škôl
  46) Správa kultúry – vymedzenie pojmu a všeobecná charakteristika na úseku kultúry
  47) Správa kultúry v inštitucionálnom a funkčnom poňatí
  48) Správa na úseku cirkevných vecí
  49) Správa zdravotníctva v materiálnom a formálnom zmysle
  50) Zdravotná dokumentácia
  51) Predmet správy súdov a správa súdov
  52) Charakterizujte právne postavenie Súdnej rady SR a sudcovských rád, ich pôsobnosti
  53) Riadenie súdov
  54) Výkon verejnej správy na úseku živnostenského podnikania
  55) Vznik a zánik živnostenského oprávnenia
  56) Správne trestanie na úseku živnostenského podnikania
  57) Štátna správa životného prostredia vo formálnom a materiálnom zmysle
  58) Úlohy územnej samosprávy pri ochrane životného prostredia
  59) Správa katastra vo formálnom a materiálnom zmysle
  60) Správa daní a poplatkov
  61) Organizácia a výkon verejnej správy na úseku cestnej dopravy
  62) Organizácia a výkon verejnej správy na úseku dráhovej dopravy
  63) Podnikanie v cestnej doprave