Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
66 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40151
Posledná úprava
06.05.2012
Zobrazené
3 717 x
Autor:
radka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. otázka - Objasnite pojmy „špeciálno-pedagogická diagnostika“, „diagnostika“, „diagnóza“, „prognóza“. Opíšte kritéria a postupy diagnostiky školskej pripravenosti – diagnostika kognitívneho a sociálneho vývinu, diagnostika motoriky a reči, využitie testov v procese diagnostikovania detí predškolského veku.
Získavaním poznatkov o postihnutom/narušenom jednotlivcovi sa zaoberá špeciálno-pedagogická diagnostika
- špeciálno-pedagogická diagnostika je cieľavedomá činnosť zameraná na rozpoznanie podmienok, priebehu a výsledkov výchovy a vyučovania u jednotlivcov s postihnutím alebo narušením
Ide o proces zisťovania podmienok, priebehu, výsledkov výchovy a vyučovania postihnutých alebo narušených jednotlivcov a určovania vplyvu postihnutia na ich vychovávateľnosť a vzdelávateľnosť
špeciálno-pedagogickú diagnostiku môžeme chápať ako dynamický proces, cieľavedomú činnosť, výsledkom ktorej je diagnóza
- špeciálno-pedagogická diagnóza je vymedzenie najvýznamnejších znakov a vlastností jednotlivca s postihnutím / narušením vzhľadom na jeho výchovu a vyučovanie. Diagnóza naznačuje prognózu.
- prognóza obsahuje potencionálne možnosti jednotlivca, ktoré by za určitých podmienok mohol dosiahnuť. Cieľom je teda optimalizácia procesu a z nej vyplývajúce zvýšenie efektívnosti výchovy a vyučovania.

Opíšte kritéria a postupy diagnostiky školskej pripravenosti – diagnostika kognitívneho a sociálneho vývinu, diagnostika motoriky a reči, využitie testov v procese diagnostikovania detí predškolského veku.
Nástup do školy a školská zrelosť (spôsobilosť, pripravenosť)
Nástup do školy je dôležitým sociálnym medzníkom, kde dieťa získava novú roľu, stáva sa školákom, žiakom.
Škola otvára dieťaťu veľmi rýchlo obzory, o ktorých predtým nemalo ani tušenia, urýchľuje rozumový rozvoj, namiesto hry prichádza školská práca a plnenie povinností.
Škola znamená zvýšený nárok na poslušnosť, disciplínu, na schopnosť odložiť uspokojenie okamžitých potrieb.
...

Kľúčové slová:

Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostikaObsah:
 • 1. otázka - Objasnite pojmy „špeciálno-pedagogická diagnostika“, „diagnostika“, „diagnóza“, „prognóza“. Opíšte kritéria a postupy diagnostiky školskej pripravenosti – diagnostika kognitívneho a sociálneho vývinu, diagnostika motoriky a reči, využitie testov v procese diagnostikovania detí predškolského veku.
  2. otázka – Objasnite problematiku „diagnostiky a diagnózy v medicínskych vedách“, „diagnostiky diagnózy v psychológii“, „diagnostiky a diagnózy v sociálnej oblasti“ a „diagnostiky a diagnózy v pedagogike“
  3. otázka - Opíšte stratégie a postupy špec.-ped. diagnostiky pri diferenciácii, selekcii a integrácii žiakov so ŠVVP. Vysvetlite možnosti využitia výsledkov procesu špec.-ped. diagnostiky v praxi. špec.-ped. diagnostika a IVVP
  4. otázka – Konkretizujte špeciálno-pedagogické diagnostické metódy a techniky. Opíšte najpoužívanejšie diagnostické metódy v diagnostike detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  5. otázka - Vysvetlite problematiku merania v špeciálno-pedagogickej diagnostike. Norma, normalita. Uveďte a opíšte požiadavky na vlastnosti diagnostických metód. Základné rozdelenie diagnostických metód. Všeobecné a špeciálne diagnostické metódy.
  6. otázka - Konkretizujte možnosti využitia prístrojovej a počítačovej techniky v špeciálno-pedagogickej diagnostike. Vysvetlite význam využitia tejto techniky a prístrojov v špeciálno-pedagogickej diagnostike.
  7. otázka – Konkretizujte špeciálno-pedagogické situácie. Opíšte najpoužívanejšie diagnostické situácie u detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (hra, kresba, vyučovanie, mimoškolská výchova, poradenská činnosť).
  8. otázka - Opíšte a formulujte hlavné zásady špeciálno-pedagogického diagnostického procesu. Charakterizujte diagnostiku v špeciálnej pedagogike z hľadiska vekových kategórií. Raný a predškolský vek, obdobie školskej dochádzky
  9. otázka - Opíšte a konkretizujte autodiagnostiku učiteľa, uveďte požiadavky na špeciálneho pedagóga v oblasti diagnostiky a tímovej práce pri formovaní záverov komplexnej diagnózy. Charakterizujte špeciálno-pedagogickú diagnostiku osôb v dospelom veku a v období staroby a uveďte jej možnosti.
  10. otázka - Charakterizujte úlohu špeciálno-pedagogickej diagnostiky v problematike profesionálnej orientácie jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uveďte možnosti špeciálno-pedagogickej diagnostiky v oblasti poradenstva
  11. otázka - Členenie oblastí špeciálno-pedagogickej diagnostiky podľa zamerania. Špeciálno-pedagogická diagnostika rozumových schopností, zručností a samoobslužných činností.
  12. otázka - Vysvetlite rozdiel medzi normatívnou diagnostikou, kriteriálnou diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a individualizovanou diagnostikou.
  13. otázka - Konkretizujte špeciálno-pedagogickú diagnostiku žiakov s vývinovými poruchami učenia. Možnosti a postupy diagnostikovania problémov spojených s vývinovými poruchami učenia a diagnostické kritéria.
  14. otázka - Opíšte špeciálno-pedagogické kritéria a postupy diagnostiky sociability a citovej oblasti. Opíšte špeciálno-pedagogické kritéria a postupy diagnostiky rodinného prostredia
  15. otázka - Opíšte špeciálno-pedagogické kritériá a postupy diagnostiky žiakov s poruchou aktivity a pozornosti. Opíšte špeciálno-pedagogické kritéria a postupy diagnostiky žiakov s poruchami správania.
  16. otázka - Opíšte špeciálno – pedagogické kritéria a postupy diagnostiky žiakov s telesným postihnutím. Opíšte špeciálno – pedagogické kritéria a postupy diagnostiky žiakov dlhodobo chorých a zdravotne oslabených
  17. otázka - Charakterizujte problematiku špeciálno-pedagogickej diagnostiky v oblasti motoriky a grafomotoriky, ako aj problematiku špeciálno-pedagogickej diagnostiky laterality.
  18. otázka - Opíšte špeciálno-pedagogické kritéria a postupy diagnostiky žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Špeciálno-pedagogická diagnostika vývinu reči a verbálnych schopností
  19. otázka - Opíšte špeciálno-pedagogické kritéria a postupy diagnostiky žiakov so zrakovým postihnutím. Špeciálno-pedagogická diagnostika zrakového vnímania
  20. otázka - Opíšte špeciálno-pedagogické kritéria a postupy diagnostiky žiakov so sluchovým postihnutím. Špeciálno-pedagogická diagnostika sluchového vnímania
  21. otázka - Konkretizujte základné úlohy a ciele špeciálno-pedagogickej diagnostiky. Uveďte a charakterizujte etapy diagnostického procesu v špeciálno-pedagogickej diagnostike.