Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie, Bc., VŠZaSP sv. Alžbety

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
105 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39099
Posledná úprava
18.12.2011
Zobrazené
3 584 x
Autor:
tosompredsaja
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štátnicové otázky Bc. -  (Sociálna práca a  právo sociálneho  zabezpečenia) VŠZaSP sv. Alžbety, 2011

1. Dejinné sociálne a filozofické východiská sociálnej práce. Vplyv kresťanstva na humanizáciu v sociálnej sfére. Komplexnosť a celostnosť sociálnej práce.
Významné faktory, ktoré ovplyvňujú potrebu a vývoj soc.práce na Slovensku je:
• proces globalizácie
• súčasný sociálny vývoj Slovenskej republiky.

Globalizácia- je postupné prepájanie blízkych aj vzdialených regiónov, štátov a kontinentov vo všetkých oblastiach života spoločnosti. - má svojich stúpencov, ale aj odporcov
Charakteristické znaky globalizácie v celosvetovom procese :
• v ekonomickej oblasti
• v oblasti rozvoja vedy a techniky je charakteristický prudký rozvoj
• v oblasti formovania a rozvoja ľudského a sociálneho potenciálu
• dôsledky globalizácie majú protirečivý charakter

Proces globalizácie v oblasti ľudského a sociálneho potenciálu je charakteristický :
- sa mení tradičný spôsob života
- sú ohrozené také inštitúty spoločnosti ako rodiny, manželstvo, medzigeneračné vzťahy...
- rozširuje sa nerovnosť vo svete na všetkých úrovniach: materiál., kultúrnej, sociálnej a inej.
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálna pedagogika

sociálna filozofia

sociálna antropológia

sociálne právoObsah:
 • 1. Dejinné sociálne a filozofické východiská sociálnej práce. Vplyv kresťanstva na humanizáciu v sociálnej sfére. Komplexnosť a celostnosť sociálnej práce.
  2. Sociálna práca ako vedná disciplína a odbor vzdelania. Profesionalizácia sociálnej práce. Rozpoluplnosť sociálnej práce ako vednej disciplíny.
  3. Osobnosť sociálneho pracovníka a kvalifikačné predpoklady pre výkon sociálnej práce. Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov.
  4. Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky. miesto sociálnej práce v živote občana.
  5. Vymedzenie pojmov sociálny klient. Typológia klientov. Vzťah sociálneho pracovník a klient. Zásady kreovania vzťahu soc. pracovník – klient. Prístupy soc. pracovníka ku klientovi.
  6. Ľudské práva, práva dieťaťa a ďalšie doležité medzinárodné dokumenty
  7. Vymedzenie sociál. práce ako vednej disciplíny a praktickej činnosti. Predmet teórie sociálnej práce.
  8. Vymedzenie pojmov: sociálny problém, sociálny konflikt, sociálna diagnóza, sociálna oblasť a sociálna sféra.
  9. Vymedzenie vývoja sociálnej práce od 19. storočia
  10. Vzťah sociálnej práce a iných vied (sociálna pedagogika, sociálna filozofia, sociálna antropológia, sociálne právo, sociológia, sociálna psychológia...). Definície a vymedzenie.
  11. Historické východiská sociálnej politiky v staroveku, antike a stredoveku.
  12. Typológia sociálneho štátu – Bismarck, Beveridge, Myrdal. Historické východiská sociálneho zabezpečenia.
  13. Vývoj sociálnej politiky na našom území od roku 1918 po súčasnosť.
  14. Princípy sociálnej politiky a jej faktory
  15. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti zdravia, choroby a invalidity
  16. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti rodiny
  17. Sociálna opora, sociálna podpora (členenie, typy, zdroje sociálnej opory)
  18. Sociálna udalosť a soc. konflikt
  19. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti chudoby a nezamestnanosti.
  20. Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita.
  21. Sociálna politika a sociálne zabezpečenie sterších ľudí
  22. Nástroje sociálnej politiky (napr. tripartita, kolektívne vyjednávanie, právo na prácu, štrajk, regulácia, priama činnosť, kontraktácia, nátlak...)
  23. Sociálne zabezpečenie v krajinách európskej únie v súčasnosti.
  24. Poisťovací systém Slovenskej republiky – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, dôchodkové pripoistenie a dôchodkové doplnkové sporenie, dôchodkové sporenie.
  25. Legislatívna úprava úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti.
  26. Legislatívna úprava zdravotného poistenia a poistenia samostatne zárobkovo činných osôb.
  27. Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok a základné nástroje - životné minimum, riešenie nepriaznivej životnej situácie. Presun kompetencií štátu na vyššie územné celky a na obce.
  28. Sociálne služby v kontexte sociálnej práce a jej legislatívneho ukotvenia (poskytovanie sociálnych služieb a sociálna práca).
  29. Sociálna sieť(typy, faktory, rozdiely)
  30. Sociálne služby a príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
  31.Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 ( z hľadiska sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia v obdobiach 1989-1993, 1993-1998, 1998-2006, 2006- súčasnosť)
  32. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v kontexte sociálnej práce a jej legislatívneho ukotvenia.
  33. Vymedzenie kompetencií sociálneho pracovníka. Etická zodpovednosť a typológia sociálnych pracovníkov.
  35. Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia.
  36. Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. sociálna pedagogika ako súčasť sociálnej práce. sociálna pedagogika ako pomáhajúca vedná disciplína sociálnej práce. spoločné znaky.
  37. Vymedzenie sociálno-patologických javov, základné teórie príčin jej vzniku.
  38. Správne právo a správne konanie v činnostiach sociálneho pracovníka
  39. Verená sociálna správa, systém a kompetencie orgánov verejnej správy v sociálnej oblasti. Transformácia verejnej sociálnej správy po roku 1989
  40. Vzťah občianskeho a rodinného práva k sociálnej práci.

Zdroje:
 • GABURA, J. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005. 222 s. ISBN 80-89185-10-X.
 • LEVICKÁ, J. 2002. Metódy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2002. 121 s. ISBN 80-89074-38-3
 • LEVICKÁ, J. et al. 2004. Sociálna práca s rodinou I. Trnava : Mosty a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2004. 177 s. ISBN 80-89074-93-6.
 • LEVICKÁ, J. et al. 2007. Sociálna práca I. Trnava : OLIVA, ProSocio, 2007. 168 s. ISBN 978-80-969454-2-9.
 • LEVICKÁ, J. 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1.
 • MATOUŠEK, O. et al. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.
 • OLÁH, M. – SCHAVEL, M. 2006. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2006. 174 s. ISBN 80-969449-6-7.
 • SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2008. Sociálne poradenstvo. 2. vyd. Bratislava : Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008. 224 s. ISBN 80-8068-487-1.
 • SCHAVEL, M. – ČIŠECKÝ, F. – OLÁH, M. 2008. Sociálna prevencia. 3. vydanie. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 2008. 140 s. ISBN 978-80-89271-22-1.
 • STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006. 296 s. ISBN 80-969390-4-1.
 • SLOVÁK, P. – VEREŠ, M. 2009. Metódy sociálnej práce I. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009. 70 s. ISBN 978-80-89271-27-6.
 • STRIETENEC, Š. 2001. Úvod do sociálnej práce. Trnava: Tripsoft. 2001. II. vydanie. 224 s. ISBN 80-968294-6-7.
 • STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006. 296 s. ISBN 80-969390-4-1.
 • TOKÁROVÁ, A. et al. 2007. Sociálna práca. 3. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, AKCENT PRINT, 2007. 573 s. ISBN 978-80-969419-8-8.
 • MYDLÍKOVÁ, E. 2004, Manažment v sociálnej práci. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2004. 111s. ISBN 80-89185-04-5
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociálnej práce. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál,
 • 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. 2003. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov : AKCENT PRINT, 2003. 535 s. ISBN 80-968367-5-7.