Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Prehľadne vypracované štátnicové otázky - Teória sociálnej práce

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47010
Posledná úprava
29.05.2017
Zobrazené
1 880 x
Autor:
mira1983
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória - sociálna práca (globálna definícia IFSW/IASSW 2014) - teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.

Teória:
- pochádza z gréčtiny (theória) - označuje to, na čo sa niekto pozerá, teda pohľad alebo výjav.

Teória/veda

určuje určuje
prax

- teória - usporiadaná množina tvrdení, vzťahujúcich sa k danej oblasti a spĺňajúcich určité podmienky, medzi ktoré patria:
1) požiadavka jednoznačnosti a dostatočnej presnosti používaných pojmov,
2) požiadavka úplnosti - daná teória musí zahŕňať všetky objekty a javy, patriace k oblasti ku ktorej sa vzťahuje,
3) požiadavka konzistencie, požadujúca, aby v rámci danej teórie nejestvovali 2 navzájom sa vylučujúce tvrdenia
Sociálna práca:
- SP vznikla z lásky k múdrosti - z filozofie.
- je to odborná disciplína, ktorá špeciálnymi pracovnými metódami zaisťuje sociálnu starostlivosť o človeka na profesionálnom základe. Vychádza zo systému poznatkov mnohých spoločenských vied a aplikuje vedecké poznatky do praktickej činnosti. Zaoberá sa optimálnym fungovaním sociálnych inštitúcií zameraných na starostlivosť, zabezpečenie a pomoc jednotlivcom, skupinám alebo komunitám.
Globálna definícia TSP IFSW/IASSW 2014:
„Sociálna práca je praktická profesia a vedecký odbor, ktorý podporuje sociálnu zmenu a rozvoj, sociálnu súdržnosť, posilnenie práv a slobôd ľudí. Zásady sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, kolektívnej zodpovednosti a rešpektovanie rozdielností sú základom sociálnej práce. S pomocou teórií sociálnej práce, sociálnych vied, humanitných odborov a tradičných (pôvodných) poznatkov sociálna práca zapája ľudí a štruktúry do riešenia problémov života a do posilňovania sociálneho blaha“.
Teória sociálnej práce:
- je sústava usporiadania základných ideí poznania, ktoré podmieňujú nielen existenciu ľudstva, ale výrazne sa zameriavajú na vyváženosť spoločenských rozvojových tendencií. Vnímame ju ako systematické vysvetľovanie pozorovaných faktov a zákonov. (Strieženec)
- jej cieľom je poukázať a zodpovedať na teoreticko-praktické otázky sociálneho života človeka, teda zodpovedať otázky, pestovať hypotézy a riešiť sociálne problémy týkajúce sa sociálneho života človeka ako celku,
- Sibeon rozlišuje medzi formálnymi a neformálnymi teóriami SP. Formálne teórie sú zapísané a diskutované vnútri profesie a v akademickom svete, neformálne teórie spočívajú v širších teóriách a hodnotách, ktoré jestvujú v spoločnosti a konštrukcii z praktických skúseností.
- Sibeon rozlišuje tri typy teórií SP podľa predmetu, ktorým sa zaoberajú:
1) teórie o tom, čo je SP (čo je súčasťou diskusie o zmysle a význame SP)
2) teórie o tom, ako vykonávať SP (praktické teórie - špecializované poradenstvo,...)
3) teórie o klientovom svete (o fenoménoch, problémoch, sociálnej realite s ktorou sa sociálni pracovníci denne stretávajú).

Kľúčové slová:

teória sociálnej práce

sociálna práca ako veda

multi-inter-trans disciplinárny odbor

prístup orientovaný na klienta

kognitívno behaviorálny prístup

sociálna práca

metodológia

kvalita životaObsah:
 • 1. Teória sociálnej práce. Vymedzenie relevantných pojmov: teória - sociálna práca (globálna definícia IFSW/IASSW 2014) - teória sociálnej práce. Vzťah medzi teóriou, metódami a praxou sociálnej práce.
  2. Sociálna práca ako vedný odbor. Atribúty vedy. Predmet sociálnej práce ako vednej disciplíny. Sociálna práca ako aplikovaná veda, veda o konaní a praktická veda.
  3. Sociálna práca ako multi-, inter-, trans- disciplinárny odbor. Miesto sociálnej práce v systéme vied. Sociálna práca a iné vedené disciplíny (sociálna politika, sociológia, psychológia, pedagogické a zdravotnícke odbory).
  4. Vedecká terminologická práca. Pojem. Termín. Terminológia. Definícia. Klasifikácia. Slovníky.
  5. Výskum v sociálnej práci. Špecifiká výskumu v sociálnej práci. Výskum pre sociálnu prácu, v sociálnej práci a realizovaný sociálnymi pracovníkmi. Prax založená na dôkazoch.
  6. Metodológia. Definovanie, roviny metodológie. Metodológia sociálnej práce. Metodologické postupy využívané vo výskume sociálnej práce.
  7. Definovanie sociálnej práce. Globálne definovanie (IFSW / IASSW 2014) a národné definície. Jej chápanie podľa zákona o sociálnej práci v SR (2014). Kľúčové koncepty a ciele sociálnej práce.
  8. Sociálna práca ako profesia založená na hodnotách. Medzinárodný etický kódex (IFSW / IASSW, 2004) a Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v SR (2015). Aktuálne etické problémy a dilemy sociálnej práce (problematika prenosu a protiprenosu, dvojitých vzťahov, profesionálnych hraníc a pod.).
  9. Rozvojová a humanitárna pomoc (rozlíšenie koncepcií). Globálna sociálna agenda (IFSW, IASSW, ICSW, 2010). Sociálna práca a sociálny rozvoj.
  10. Teoretické aspekty vzdelávania v sociálnej práci. Teoretické prístupy k vzdelávaniu (podľa Navrátilovej). Globálne štandardy vzdelávania a systém vzdelávania sociálnych pracovníkov v Slovenskej republike.
  11. Typológia teórie sociálnej práce. Typológia podľa Payneho a Sibeona. Druhy teórií v sociálnej práci.
  12. Humanistické a existenciálne teórie. Vymedzenie pojmov a filozofické východiská. Logoterapia a transakčná analýza, predstavitelia a ich aplikovanie v sociálnej práci.
  13. Prístup orientovaný na klienta. Predstavitelia, podmienky prístupu PCA. Aplikovanie tejto teórie v sociálnej práci.
  14. Kognitívno-behaviorálne teórie. Predstavitelia, základné východiská behavioralizmu. Kognitívne mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Roly sociálneho pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe.
  15. Prístup orientovaný na úlohy. Predstavitelia, úlohy sociálneho pracovníka v POU, techniky. Štruktúra procesu prístupu orientovaného na úlohy.
  16. Teória vzťahovej väzby. Predstaviteľ, typológia vzťahovej väzby. Prekážky utvárania vzťahovej väzby. Jej využitie v praxi sociálneho pracovníka.
  17. Antiopresívne prístupy. Vymedzenie pojmov opresia, diskriminácia, AOP, antidiskriminácia, pozitívna diskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia. Dôležité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka.
  18. Systémové teórie. Predstavitelia kľúčových konceptov a pojmov (systém, systémový prístup). General system theory. Princípy systémové prístupu, aplikovanie systémovej teórie na rodinnú terapiu a sociálnu prácu s rodinou.
  19. Systemické teórie. Systemický prístup. Jednotlivé modely systemických teórií. Prezentovanie informácií o systéme (napr. genogram, ekomapa). Techniky užívané v systemickej terapii.
  20. Krátka terapia orientovaná na riešenie. Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná otázka. Vybrané techniky.
  21. Sociálno-ekologické teórie. Predstavitelia, koncept sociálneho fungovania. Life model. Sociálno-ekologické koncepty v sociálnej práci.
  22. Paradigmy sociálnej práce. Vymedzenie pojmu paradigma. Paradigmy sociálnej práce? Paradigmy podľa Payneho (1991 a 2005) a iných autorov.
  23. Kvalita života. Teoretické a metodologické východiská kvality života - vymedzenie kvality života, dimenzie kvality života, meranie kvality života v sociálnej práci.
  24. Teoretické koncepty chudoby. Koncepcie riešenia chudoby na Slovensku a v rozvojových krajinách.