Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Prehľadne vypracované štátnicové otázky - Sociálna politika

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47011
Posledná úprava
29.05.2017
Zobrazené
2 070 x
Autor:
mira1983
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aplikovaná sociálna politika v základných pojmoch. Objekty a subjekty sociálnej politiky. Sociálna politika vo vzťahu k sociálnej práci. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie a jeho piliere (poistenie, podpora, pomoc).

Objekty a subjekty sociálnej politiky:
Objektom sociálnej politiky sú všetci obyvatelia štátu, ale i určité skupiny obyvateľov a jednotlivcov, ku ktorým
sociálne opatrenia subjektov smerujú. Môžu sa členiť podľa veku, pohlavia, vzdelania, príjmov, výdavkov.
Objektom sú teda všetci ľudia (jednotlivec je objektom sociálnej politiky pre svoju účasť v systéme, platí príspevok poistenca), určité skupiny (nezamestnaní, rodiny s detmi,…).
Subjektom sociálnej politiky je každý jednotlivec alebo organizácia, ktorá vykonáva sociálne činnosti pre uspokojenie sociálnych potrieb. Sú to tí, ktorí realizujú a vytvárajú sociálnu politiku.
Subjektom je:
- štát a jeho orgány - najsilnejší formalizovaný subjekt, má rozhodujúci charakter, rozhodujúce mechanizmy. Vykonáva soc.politiku prostredníctvom št.orgánov a verejnoprávnych inštitúcií.
- samospráva - obce, mestá, VÚC
- neštátne subjekty - tretí sektor
- medzinárodné organizácie - zamerané na organizovanie medzinárodnej pomoci pre ekonomicky slabšie štáty
- zamestnávatelia - realizujú podnikovú sociálnu politiku.
- odbory - obhajovanie záujmov svojich členov, orientované na pracovno-právne vzťahy
- jednotlivec - musí sa aktívne zúčastňovať na riešení svojej soc.situácie, osobná zodpovednosť za vlastný život a jeho kvalitu
- rodina - jej úlohou je pokrývať všetky potreby svojich členov, a tým predchádzať vzniku sociálnych udalostí
Subjektmi soc. politiky na svetovej úrovni:
Medzinárodné organizácie - tvoriace medzinárodné sociálne právo a svetovú sociálnu politiku - napr. OSN
Medzinárodné organizácie tvoriace svetovú a kontinentálnu sociálnu politiku:
- Rada Európy ( Štrasburg) - 47 štátov
- Európska únia - 27 štátov
Súdne inštitúcie: - Medzinárodný súdny dvor v Haagu,- Súdny dvor EÚ, - Všeobecný súd so sídlom v Luxemburgu
Medzinárodné mimovládne organizácie - Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov, Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia, Medzinárodná asociácia priemyselných vzťahov ...
Na národnej úrovni pôsobí ako subjekt soc. politiky najmä:
- štát prostredníctvom ústavných inštitúcií, ktoré tvoria sociálne právo SR:
- Národná rada SR,
- Vláda SR
- Ústredné orgány štátnej správy, najmä ministerstvá - rozhodujúce právomoci v sociálnej politike má MPSVaR.
Súčasťou delenia moci je aj súdna moc a jej rozhodnutia.
Na národnej úrovni pôsobia ako sociálne subjekty sociálni partneri - zamestnávatelia - zväzy zamestnávateľov a zamestnanci - a ich odborové zväzy - pôsobí tripartizmus a kolektívne vyjednávanie,
Subjektmi sociálnej politiky sú politické strany - základným východiskom sú programové vyhlásenia vlády a sociálne koncepcie rezortov

Kľúčové slová:

sociálna politika

subjekty

objekty

rodinná sociálna politika

politika zamestnanosti

riešenie chudobyObsah:
 • 1. Aplikovaná sociálna politika v základných pojmoch. Objekty a subjekty sociálnej politiky. Sociálna politika vo vzťahu k sociálnej práci. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie a jeho piliere (poistenie, podpora, pomoc).
  2. Sociálna politika a hospodárska politika a ich vzájomné vplyvy. Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok. Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva.
  3. Medzinárodné organizácie a ich význam v sociálnej politike. Organizácia Spojených národov. Medzinárodná organizácia práce. Rada Európy. Inštitúcie Európskej únie. Súdne inštitúcie Rady Európy a Európskej únie.
  4. Sociálne politiky a sociálne reformy v Európskej únii (vývoj, trendy, súčasný stav). Európske sociálne právo a európsky sociálny model. Globalizácia, europeizácia.
  5. Trendy v európskej sociálnej politike (stručný vývoj európskej sociálnej politiky; úsilie o univerzalitu, uniformitu, adekvátnosť, cielenosť; harmonizácia, diverzifikácia sústav).
  6. Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu Európa 2020.
  7. Komparácia sociálnej politiky vo vybraných krajinách Európskej únie a ich typológia (typy sociálnej politiky v rámci EÚ; Veľká Británia, Nemecko, škandinávske krajiny, Taliansko, Španielsko).
  8. Etapy transformácie sociálnej sféry od roku 1989 po súčasnosť (transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky).
  9. Typológie a funkcie sociálneho štátu, modely sociálnej politiky, Európsky sociálny model, rudimentárny model.
  10. Štát a sociálna politika. Zmena organizačného usporiadania v procese deetatizácie, deregulácie, decentralizácie, regionalizácie.
  11. Mimovládny sektor a jeho funkcie v systéme sociálnej politiky. Neštátne subjekty, tretí sektor, dobrovoľníctvo. Nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie.
  12. Nástroje sociálnej politiky a ich aplikácia v riadení a správe sociálnej politiky. Riadenie a správa v sociálnej politike.
  13. Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexiistota, subsidiarita, deinštitucionalizácia.
  14. Aktuálna sociálna politika v legislatívnom zázemí Slovenskej republiky. Sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, sociálna pomoc, sociálna podpora.
  15. Aktuálny demografický vývoj a jeho vplyv na dôchodkovú politiku a starnutie v Slovenskej republike a EÚ.
  16. Participácia a účasť v sociálnej politike. Sociálne partnerstvo, tripartizmus, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy.
  17. Typy rodinnej politiky a motivačné nástroje populačnej politiky.
  18. Zdravotná politika v legislatívnom ukotvení: choroba, invalidita, pracovná neschopnosť.
  19. Riešenie chudoby v legislatíve (hmotná núdza, životné minimum). Typológia chudoby, sociálne riziká.
  20. Aktuálne trendy sociálnej politiky vo vzdelávaní, inteligenčný rast, vzdelávanie a trh práce.
  21. Podniková sociálna politika. Mzdová politika. Pracovnoprávne vzťahy a sociálna práca.
  22. Mýty a realita v sociálnej politike, asociálna politika a asociálna práca, extrémna sociálna politika. Vyhľadávanie prameňov, globálny sociálny informačný systém (NATLEX, NORMLEX, Eur-Lex, MISSOC, Eurostat, SLOV-LEX).
  23. Aktívne a pasívne nástroje v riešení nezamestnanosti. Politika zamestnanosti a politika trhu práce.
  24. Financovanie sociálnej politiky. Zdroje financovania sociálnej politiky (náklady dvojakého druhu; zdroje financovania sociálnej ochrany: štát, samospráva, zamestnávateľ, občan).
  25. Financovanie sociálnej politiky. Spôsoby financovania sociálnej politiky (fondová technika; rozpočtová technika; dary /donácie/, úhrada od občana).
  26. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (cieľ, význam; druhy peňažných príspevkov, aktuálny stav v SR; základné podmienky nároku).
  27. Migrácia. Migračné a azylové politiky v Európskej únii. Sociálne a ekonomické dôsledky migrácie. Globalizácia a migrácia.
  28. Komunálna sociálna politika (právomoci orgánov samosprávy v oblasti sociálnej politiky; zriaďovateľská funkcia samosprávnych orgánov; postavenie komisií zastupiteľstva; význam samosprávy v oblasti riešenia sociálnych problémov obyvateľstva).