Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Predškolská a elementárna pedagogika - Štátnicové otázky Bc.

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46140
Posledná úprava
08.02.2016
Zobrazené
2 229 x
Autor:
lyliankan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Konkrétne znenia štátnicových otázok z predmetu predškolská a elementárna pedagogika. Niektoré sú aj vypracované.

Kľúčové slová:

štátnicové otázky

pedagogikaObsah:
 • 1. Skusanie hodnotenie klasifikácia, evalvácia v mš, plánovanie projektovanie, roly normy statusy, vzťah a komunikácia vo vmv participácia
  2. Skoly a skolské zariadenia, organizacne formy vyucovania (pojem + vyvoj), dynamika malej socialnej skupiny ( podriadenost, kohezia, vodcovstvo, konformita, socialna atmosfera), vychovny program ( metodika tvorby, vychovny plan, vychovne osnovy, standardy), historicky vyvoj kurikul na slovensku
  3. Osobnosť učiteľa, kompetencie učiteľa, psychológia - osobnosť, temperament, charakter, motivácia, osobnosť pedagóga voľného času, požiadavky, hrová kompetencia + požiadavky, kompetencie učiteľa všeobecne
  4. Osobnost ziaka dietata v edukacii a pozrite si kemsak k tomu a tie metody predskolský vek
  5. Hlavná bublina: metódy formy zásady v prostredí edukač. procesu. metódy formy zásady vo vmv a ich využitie... možnosti využitia stratégii v mš....funkcie a podstata metód v prostredí vyučovania..sociálny kontakt - soc. komunikácia a jej význam v pg. praxi
  6. Ústredná - učebné pomôcky, vypočtová a didaktická technika ich funkcie a využitie vo vyučovacom procese - ontogenéza a aké hračky v ktorom období, hračka a didktické pomôcky v mš, špecifika vo vychove mimo vyucovania, organizácia a manažment triedyv teorii a praxi
  7. Inklúzia a integrácia v predškolskej edukácii. osobitostí detí/žiakov so špecialnými výchovno-vzdelávacími potrebami, interpersonálna kompetencia dieťa vo vzťahu ku deťom so soc. znevyhodneného prostredia a so špeciálny
  8. Vzťah edukacnej reality, výchova, vzťah vo vmv a komunikácia, projektovanie, história kontextu pred. pedagogiky ( národný, európsky) , interakcia, typy interakcie,
  9. Aktéri edukačn.procesu: myslenie,charakteristika..delenie.. myslenie-význam vo vzťahu k predškolskej pedagogike a dieťaťu...aktéri ed.procesu v mš, špecifiká...vychovávateľ a požiadavky na jeho činnosť,súčasné problémy mládeže...charakteristiky vychovávateľa predškolská pedag. vzdelávací modul predškolskej pedagogiky
  10. Kompetencie dieťaťa/žiaka, kognitívne procesy dieťaťa predšk.veku/ vnímanie, pozornosť žiaka mladšieko šk.veku počas vyučovacej hodiny / čo je cieľom predšk. výchovy a vzdel. / kompetencie žiaka v škd.
  11. Štátny vzdelavaci program. školksý zákon 245/2008 sociálna skupina-delenie a význam v mš, edukačný proces v zš, edukačný proces v mš a jeho prepojenie s isced0 a sústavu školských zariadení

Zdroje:
 • Psychológia:
 • Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J.: Psychologie. Victoria Publishing, Praha, 1995.
 • Boroš, J., Ondrišková, E., Živčicová, E.: Psychológia. Iris, Bratislava, 1999.
 • Izdenczyová, N.: Základy všeobecnej a sociálnej psychológie. PF PU v Prešove, Prešov, 2009.
 • Pardel, T., Boroš, J.: Základy všeobecnej psychológie. SPN, Bratislava, 1975.
 • Vágnerová, M.: Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Karolinum, Praha, 2001.
 • Základy pedagogiky:
 • KOVALČÍKOVÁ, I. 2002. Pedagogika. Úvod do štúdia. Prešov: PF PU, 2002.
 • PRUCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.
 • PRUCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J.. 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995.
 • BELÁSOVÁ, Ľ. - KOVALČÍKOVÁ, I. - ONDERČOVÁ, V. - PETRASOVÁ, A.. 2000. Humanizácia vzdelávania na 1. stupni ZŠ. Prešov: Manacon, 2000.
 • PRUCHA, J. 1999. Vzdélávaní a školství ve světe. Praha: Portál, 1999.
 • Predškolská pedagogika:
 • BEČVÁŘOVÁ, Z.: Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003.
 • CEJPEKOVÁ, J.: Pedagogika predškolského veku. Banská Bystrica: PF UMB, 2001.
 • BRUCEOVÁ,T.: Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996.
 • GMITROVÁ, V. - PODHÁJECKÁ, M.: Pedagogické diagnostikovanie v edukačnom procese v materskej škole. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2007.
 • GUZIOVÁ, K a kol.: Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava: Ministerstvo školstva SR, 1999.
 • HAJDÚKOVÁ, V. a kol.: Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2008.
 • KERROVÁ, S.: Dítě se speciálními potřebami. Praha: Portál, 1997.
 • KOLEKTÍV AUTOROV: Metodika predprimárneho vzdelávania. Partizánske: Expresprint, s.r.o., 2011.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Z. - PUPALA, B. : Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
 • KOMENSKÝ, J. A.: Informatórium školy materskej. Bratislava: SPN, 1991.
 • KASÁČOVÁ, B.: Kapitoly z dejín školstva a predškolskej pedagogiky. Banská Bystrica: PF UMB, 2001.
 • KOSTRUB, D.: Od pedagogiky k didaktike materskej školy. Bratislava: Metodicko - pedagogické centrum, 2003.
 • OPRAVILOVÁ, E. - GEBHARTOVÁ, V.: Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2004.
 • PODHÁJECKÁ, M.: Edukačnými hrami poznávame svet. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011.
 • PODHÁJECKÁ, M.: Predškolská pedagogika. In Vybrané kapitoly z pedagogiky. Vysokoškolské učebné texty. Prešov: PdF UPJŠ 1996; FHPV PU, 2000.
 • PODHÁJECKÁ, M.: Premeny predškolskej edukácie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011.
 • PODHÁJECKÁ, M.: Pedagogické názory a aktivity Františka Richarda Osvalda. Ružomberok: KU v Ružomberku, 2010.
 • PODHÁJECKÁ, m. - GUZIOVÁ, K.: Kompetencie v predškolskej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012.
 • PODHÁJECKÁ, M. - MAĽUKOVÁ, S.: Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. Prešov: Grafotlač, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012.
 • PORTIK, M. - MIŇOVÁ, M.: Rómske dieťa v materskej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011.
 • TRUBÍNIOVÁ, V. a kol. Predškolská pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007.
 • Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelanie. Bratislava: Ministerstvo školstva SR, Štátny pedagogický ústav, 2008. Dostupné na http://www.minedu.sk, http://www. statpedu.sk
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)