Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
239 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39104
Posledná úprava
06.01.2012
Zobrazené
9 955 x
Autor:
tosompredsaja
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štátnicové otázky - Metódy sociálnej práce, Bc. VŠZaSP sv. Alžbety.

1. Vznik a vývoj metód sociálnej práce, základná charakteristika. Najvýznamnejšie obdobia sociálnej práce.
- 1900-1920 - mimovoľné formovanie metód sociálnej práce v období prechodu od dobročinnej, voluntaristickej podoby sociálnej práce k profesionálnej sociálnej práci
- v tomto období sa metódy formovali s vývojom sociálnej práce na báze voluntarizmu a neorganizovanej sociálnej starostlivosti
- na konci tohto obdobia sa prechádza k profesionálnej podobe sociálnej práci, čo súvisí so vznikom sociálneho školstva (Martin - Stredná škola pre sociálne sestry, Praha – Vysoká škola sociální práce)
- 1920-1940 - vypracovanie metodiky sociálnej práce v Európe výrazne ovplyvnené rozvojom sociálnej práce v USA
- silný vplyv USA na európsku sociálnu prácu
- obdobie rozvíjajúcich sa medzinárodných kongresov sociálnej práce zameraných hlavne na sociálne služby
...

2. Terminologické vymedzenie pojmov: metódy, metodika, metodológia, techniky, prístupy. Klasifikácia a diferenciácia metód sociálnej práce.
METÓDA /plánovaný postup na dosiahnutie cieľa/ z gréckeho slova METHODOS, cesta za niečím, postup, technika, je to zámerne zvolená cesta, ktorá nás má doviesť do cieľa, sú to postupy do istej miery špecifické, ktoré využívame od začiatku až po koniec činnosti a pri ktorých využívaní je vysoko pravdepodobné, že dodržaním týchto metód sa dopracujeme k platným výsledkom.
V SP je metóda spôsob, ako dosiahnuť vopred stanovený cieľ, prostredníctvom cieľavedomej, plánovanej sociálnej činnosti jednotlivcov, skupín, inštitúcií, komunít, a pod.
Metódy SP:
- sú spôsoby ako dosiahnuť konkrétny teoretický i praktický cieľ, ako pomocou konkrétnych princípov dosiahnuť pravdivé poznanie, spôsoby ktorými sa získavajú klasifikujú a vysvetľujú nové vedecké poznatky. Je to teda zámerný cieľavedomý a uvedomelý postup v SP...

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálna terapia

pozorovanie

sociálna prevencia

etikaObsah:
 • 1. Vznik a vývoj metód sociálnej práce, základná charakteristika. Najvýznamnejšie obdobia sociálnej práce.
  2. Terminologické vymedzenie pojmov: metódy, metodika, metodológia, techniky,
  prístupy. Klasifikácia a diferenciácia metód sociálnej práce.
  3. Etapy sociálnej práce s jednotlivcom. Rozdelenie vymedzenie a opis jednotlivých etáp
  4. Metóda sociálneho hodnotenia (diagnostikovanie, proces diagnostikovania, posúdenie životnej situácie klienta.
  5. Opatrovateľská služba a osobná asistencia. Podporná služba. Odľahčovacia služba.
  6. Sociálna terapia a intervencia v sociálnej práci. Vzťahy medzi sociálnym pracovníkom a klientom.
  7. Sociálna práca so seniormi. Formy činnosti a postupy pri práci s klientmi vyššieho veku.
  8. Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením (osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, duševným ochorením, nevyliečiteľne chorými a dlhodobo hospitalizovanými).
  9. Pozorovanie a rozhovor ako základné metódy sociálnej práce.
  10. Sociálna prevencia, charakteristika pojmu, vykonávanie sociálnej prevencie pre maloleté a plnoleté osoby.
  11. Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia a resocializácia
  12. Formy sociálnej prevencie
  13. Terénna sociálna práca a streetwork. Špecifiká sociálnej práce v otvorenom prostredí.
  14. Sociálna intervencia a sociálna terapia (postupy, bežná a krízová intervencia..)
  15. Metódy sociálnej práce v subjektoch sociálnych služieb ( v zmysle zákona o Sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v z.n.p.).
  16. Sociálna práca s marginalizovaným Rómskym spoločenstvom.
  17. Sociálna práca s mentálne a viacnásobne postihnutými jedincami.
  18. Projektovanie v sociálnej práci. Štruktúra projektov, zdroje financovania sociálnych projektov.
  19. Význam kazuistiky a jej využitie v činnostiach sociálneho pracovníka. Štruktúra kazuistiky. Druhy, funkcie a štýly kazuistiky, kauzistický prístup.
  20. Sociálna práca v mimovládnom sektore a dobrovoľníctvo. Metodika práce v mimovládnom sektore a dobrovoľníckych organizáciách.
  21. Metódy sociálnej práce s jednotlivcom. Vymedzenie metód, techník a postupov pri práci s jednotlivcom. Prípadová sociálna práca.
  22. Sociálna práca so žiadateľmi o azyl. Výchova k tolerancii, inklúzia azylantov do spoločnosti.
  23. Klient sociálnej práce, typy a rozdelenie klientov v sociálnej práci
  24. Sociálna práca s obeťami násilia. Syndróm CAN aCSA. Formy pomoci
  25. Etika v sociálnej práci. Etický kódex sociálneho pracovníka v Slovenskej republike a medzinárodný etický kódex (IFSW). Etická zodpovednosť voči klientom.
  26. Metódy sociálnej práce s osobami so sociálno-ekonomickými problémami (nezamestnanosť, nepriaznivá životná situácia, zadlženosť...)
  27. Metódy sociálnej práce so závislými. Resocializácia a sociálna rehabilitácia.
  28. Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí
  29. Komunikácia a komunikačné zručnosti sociálnych pracovníkov. Problematika komunikácie so sociálnym klientom.
  30. Sociálna práca s rodinou, rodina ako najzávažnejší klient sociálnej práce súčasnosti.
  31. Dobrovoľníctvo v sociálnej práci. Význam dobrovoľníctva pre súčasnú sociálnu prácu. História, súčasnosť a perspektívy dobrovoľníctva.
  32. Svojpomoc a svojpomocné skupiny. Kooperácia a komunikácia v svojpomocnej skupine
  33. Manažment a riadenie v sociálnej práci. Manažment sociálnych organizácií
  34. Problematika medzikulturálnej sociálnej práce. Špecifiká sociálnej práce v období globalizácie.
  35. Misijná a charitatívna práca v stredoeurópskom priestore. Výzvy globalizácie na misijnú a charitatívnu prácu. Odkaz sv. Alžbety pre súčasnú sociálnu prácu.

Zdroje:
 • GABURA, J., GABURA, P. Sociálna komunikácia. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004, 128 s. ISBN 80-968927-7-0.
 • GABURA, J. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005. 222 s. ISBN 80-89185-10-X.
 • LEVICKÁ, J. 2002. Metódy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2002. 121 s. ISBN 80-89074-38-3
 • LEVICKÁ, J. et al. 2004. Sociálna práca s rodinou I. Trnava : Mosty a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2004. 177 s. ISBN 80-89074-93-6.
 • LEVICKÁ, J. et al. 2007. Sociálna práca I. Trnava : OLIVA, ProSocio, 2007. 168 s. ISBN 978-80-969454-2-9.
 • LEVICKÁ, J. 2005. Základy sociálnej práce. Trnava : ProSocio, 2005. 170 s. ISBN 80-968952-8-1.
 • MATOUŠEK, O. et al. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.
 • OLÁH, M. – SCHAVEL, M. 2006. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2006. 174 s. ISBN 80-969449-6-7.
 • SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2008. Sociálne poradenstvo. 2. vyd. Bratislava : Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008. 224 s. ISBN 80-8068-487-1.
 • SCHAVEL, M. – ČIŠECKÝ, F. – OLÁH, M. 2008. Sociálna prevencia. 3. vydanie. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 2008. 140 s. ISBN 978-80-89271-22-1.
 • STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006. 296 s. ISBN 80-969390-4-1.
 • SLOVÁK, P. – VEREŠ, M. 2009. Metódy sociálnej práce I. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009. 70 s. ISBN 978-80-89271-27-6.
 • STRIEŽENEC, Š. 2001. Úvod do sociálnej práce. Trnava: Tripsoft. 2001. II. vydanie. 224 s. ISBN 80-968294-6-7.
 • STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava : Tripsoft, 2006. 296 s. ISBN 80-969390-4-1.
 • TOKÁROVÁ, A. et al. 2007. Sociálna práca. 3. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, AKCENT PRINT, 2007. 573 s. ISBN 978-80-969419-8-8.
 • MYDLÍKOVÁ, E. 2004, Manažment v sociálnej práci. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2004. 111s. ISBN 80-89185-04-5
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociálnej práce. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál,
 • 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. 2003. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov : AKCENT PRINT, 2003. 535 s. ISBN 80-968367-5-7.