Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Personalistika

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
159 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1303
Posledná úprava
14.07.2015
Zobrazené
3 314 x
Autor:
miska26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Personálny manažment je tá časť manažmentu podniku, ktorá sa zaoberá ľuďmi v práci a ich vzťahmi. Zabezpečuje efektivitu a rozvoj organizácie prostredníctvom efektívneho rozvoja jednotlivých ľudí v podniku pri čom sa snaží uspokojovať individuálne ciele ľudí v súlade s podnikovými cieľmi. Predstavuje plánovanie, organizovanie a kontrola činností zameraných na zabezpečenie, rozvoj a interpretáciu pracovníkov v záujme dosiahnutia podnikových a osobných cieľov. Účelom personálneho manažmentu je zvyšovať produktivitu práce prostredníctvom ľudí. Obsah personálneho manažmentu tvorí sústava jeho funkcií, ktoré môžeme vymedziť v určitej logickej nadväznosti takto: personálne plánovanie, analýza práce, získavanie a výber pracovníkov, rozmiestňovanie a kariéra pracovníkov, kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov, hodnotenie pracovníkov, motivácia a stimulácia pracovníkov, odmeňovanie pracovníkov, pracovné vzťahy, pracovné podmienky, personálny informačný systém. V tejto práci som sa zamerala na príjem do zamestnania. Pracovný pomer je pracovnoprávnym vzťahom medzi pracovníkom a zamestnávateľom. Jeho vznik, zmenu a skončenie upravuje podstatná časť ustanovení Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov. Pracovný pomer sa zakladá pracovnou zmluvou, voľbou alebo vymenovaním. Môže vzniknúť iba na základe dobrovoľného súhlasu pracovníka a zamestnávateľa. Podnik je povinný ešte pred uzavretím pracovnej zmluvy oboznámiť pracovníka s jeho právami a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú a s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých bude prácu vykonávať.

Kľúčové slová:

manažment

persomalistika

mzda

životopis

PN

recepčná

pracovná zmluva

inzerát

pokladničný doklad

pracovník

zamestnávateľObsah:
 • 1. Úvod -3-
  2. Metodika -4-
  3. Teoretické východiská -5-
  4. Manažment -5-
  5. Personálny manažment -6-
  5.1. Základné východiská personálneho manažmentu -6-
  5.2. Účastníci pracovnoprávnych vzťahov -10-
  5.3. Personálne plánovanie a analýza práce -13-
  5.3.1. Potreba pracovníkov -14-
  5.3.2. Analýza práce -15-
  6. Prijatie do zamestnania -16-
  6.1. Popis pracovného miesta -16-
  6.2. Získavanie a výber pracovníkov -18-
  6.2.1. Zdroje a metódy získavania pracovníkov -18-
  6.2.2. Deklarácia výhod pre pracovníka -22-
  6.2.3. Proces výberu pracovníkov -25-
  6.3. Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru -37-
  6.3.1. Vznik pracovného pomeru -37-
  6.3.2. Zmeny pracovného pomeru -41-
  6.3.3. Skončenie pracovného pomeru -41-
  6.4. Mzda -44-
  6.5. Pracovné podmienky -45-
  6.6. PN - dočasná pracovná neschopnosť -45-
  7. Vlastná práca -52-
  7.1. Inzerát -53-
  7.1.1. Cenník inzercie -54-
  7.1.2. Výdavkový pokladničný doklad -55-
  7.2. Požiadavky na pracovníka -56-
  7.3. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru -57-
  7.4. Životopis -59-
  7.5. Motivačný list -60-
  7.6. Pozvánka na výberové konanie -61-
  7.7. Zápis z výberového konania -62-
  7.8. Prijatie do pracovného pomeru -63-
  7.9. Osobný dotazník -64-
  7.10. Pracovná zmluva -65-
  7.11. Dohoda o hmotnej zodpovednosti -66-
  7.12. Všeobecná zdravotná poisťovňa - oznámenie poistenca/platiteľa -67-
  7.13. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia na nemocenskú dávku -68-
  7.14 Registračný list zamestnávateľa -69-
  7.15 Recepčná -70-
  8. Diskusia -76-
  9. Záver -77-
  10. Resumé -78-
  11. Zoznam použitej literatúry -79-
  12. Poďakovanie -80-
  13. Prílohy -81-

Zdroje:
 • Biňovec Karel, Podniková ekonomika pre 1. ročník ekonomických škôl, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988
 • Foot Margaret - Caroline Hook, Personalistika, Computer Press 2002
 • Handzová Soňa, Zákonník práce , PORADCA, s.r.o. 2003
 • Kachaňáková Anna - Štefan Majtán - Anna Šlosárová, Podniková ekonomika pre 2. až 4. ročník obchodných akadémií , MEDIA TRADE 1996
 • Práznovský : Alexander, Sprievodca mzdovým účtovníctvom a personalisikov , PRÁCA, 1997
 • Urzík Pavol, Podniková ekonomika pre 3. ročník stredných ekonomických škôl, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1986
 • Internet