Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Základy politológie - Úvod do teórie politiky

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2273
Posledná úprava
03.10.2016
Zobrazené
6 379 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Weber: úloha užitočného učiteľa: aby študenti boli schopní rozoznať nepríjemné fakty, nie vodca ale učiteľ.

Čím prispieva veda:
a) usmerňovaním života prostredníctvom pozorovania (registrovania) javov a ľudských činností
b) metódami myslenia, cvičením mysle
c) získaním jasného myslenia

Veda: systematické skúmanie, vedúce k čoraz viac delenému súboru zosystematizovaných hypotéz o svete okolo nás (minimalistická definícia). Teoretické vedomosti vznikajú usporiadaním známych javov, súvislostí a poznatkov pomocou abstrakcie a systematizácie.

Západná civilizácia postupne prešla od mýtu cez náboženstvo k vede, alebo aspoň pribudli nové pohľady na svet okolo nás /máme v sebe všetky tri prvky/.

Je politológia veda? Máme naozaj spoločenské "vedy"?
bežné (každodenné vedomie)
teoretické vedomie (znalosti?)

spôsob vnímania sveta: stotožňuje sa jav a podstata, predpokladá sa že ako diferencuje sa medzi sa nám vec javí taká aj je javom a podstatou, skúma sa podstata

vymedzenie pojmov pojmy sú vágne, nedefinované jasné definície významov

prvok štruktúrujúci jednotlivé fakty emócie a zážitky logika

Kľúčové slová:

politológia

štát

atémska demokracia

fašizmus

voľby

komunizmus

liberalizmus

konzervativizmus

marxizmus

utopistiObsah:
 • Politológia ako veda
  Politologické prístupy k štúdiu politiky
  Základné spory v politike
  Predstavy politických mysliteľov a politológov o najvhodnejšom politickom usporiadaní
  Aristotelove koncepcie vládnutia
  Grécki utopisti
  Štát
  VZnik štátu
  Premeny štátnej moci v dejinách
  Rozdielny vývoj francúzskeho a britského štátu
  Základné charakteristiky moderného liberálno-
  Demokratického štátu, ktoré zabezpečujú jeho legalitu a
  Legitimitu
  Základné členenie štátom vytváraných orgánov z hľadiska ich právomocí
  Limity moci a funkcií štátu
  Forma vlády
  INštitucionálne variácie v rámci kapitalistických liberálnych demokracií
  VOľby
  Pomerný volebný systém
  Dopady na politický systém
  Zmiešaný volebný systém
  Štruktúra územného delenia moci
  Ústredný zdroj moci
  Súdny systém
  Samospráva
  Štátna služba /verejná služba/
  Ozbrojené sily
  VZťahy medzi štátom a ekonomikou
  Záujmové zoskupenia
  Demokracia
  Prečo demokracia?
  Aké politické inštitúcie sú pre demokraciu nevyhnutné?
  Princípy moderných liberálnych demokracií
  Predpoklady ekonomické:
  Predpoklady právne:
  Predpoklady kultúrne:
  Aténska demokracia
  IDeológie
  Liberalizmus
  Neoliberalizmus
  Konzervativizmus
  Neokonzervativizmus
  Socializmus
  Marxizmus-leninizmus
  Podobnosti a rozdiely medzi fašizmom/nacizmom a komunizmom
  Príchod nacistov a fašistov k moci
  Rozdiely medzi nacizmom a fašizmom
  Negácie fašizmu
  Štýl a organizácia
  Slovensko a historický fašizmus
  Nacionalizmus
  Anarchizmus
  Environmentalizmus
  Prosperita
  Historické skúsenosti ciest k prosperite
  Literatúra

Zdroje:
 • Abrahám, Samuel (2002). Pokus o analýzu slovenskej spoločnosti alebo Koniec šedej zóny. Bratislava: Kalligram.
 • Bajzlíková, Ľubica a Helena Svobodová (2000). Organizačné kultúry I. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Bátora, Jozef /29.9.2004/. Bude drahé byť Slovákom? Sme, s.15.
 • Bauman, Zygmunt /2000/. Globalizácia. Dôsledky pre ľudstvo. Bratislava, Kalligram. ISBN 80-7149-335-x.
 • Besnier, J.-M. /1995/. Demokracia a hranice racionality. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae, Filozofický zborník 2 (Afph UŠ 69), Moderná racionalita, s.117-125.
 • Bleicken, Jochen (2002). Athénská demokracie. Praha: OIKOYMENH.
 • Bobbio, Norberto(1990). Liberalism and Democracy. London: Verso.
 • Boyer, Alain /1996 /. Liberalizmus, demokracia a racionalita. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae - Filozofický zborník 6 /AFPh Š 82/, Moderná racionalita III, Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, ISBN 80-88722-25-x, 57-72.
 • Bröstl, Alexander /1991/. Úvahy na tému právny štát, Právny obzor, 74, č.2, s.54-59.
 • Burns, Tony /2000/. What is Politics? Robinson Crusoe, Deep Ecology and Immanuel Kant. Politics, 20/2/, 93-98.
 • ...
 • Grant, Michael (2002). Zrození Řecka. Praha: Jiří Buchal - BB Art.
 • Griffin, Roger (1995). Fascism. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Heywood, Andrew (1994). Politické ideologie. Praha: Victoria Publishing. ISBN 80-85865-10-6.
 • Holton, Gerald /1999/. Věda a antivěda, Praha: Academia.
 • Johnson, Paul /1997/. Dějiny amerického národa, Praha: Academia.
 • Kopeček, Lubomír /2004/. Slovensko v éře první diktatúry: politický režim a jeho proměny /1938/1939-1945/. Politologický časopis, r.XI, č.1, s.4-26.
 • Krsková, Alexandra (1997). Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia, Bratislava: Vydavateľské oddelenie PrF UK.
 • Laqueur, Walter (1996) Fascism. Past. Present, Future. Oxford: Oxford University Press.
 • Lenin, V.I. (1967). Stát a revoluce. Praha: Mladá fronta.
 • ...
 • Shively, W. Phillips /1987-1991/. Power and Choice. An Introduction to Political Science, second edition, McGraw-Hill, Inc, N,Y.
 • Surmánek, Štefan a Marcela Gbúrová a Irina Dudinská: Politológia. /Vybrané kapitoly/. Prešov, Slovacontact, 2003, ISBN 80-88876-10-9.
 • Sternhell, Zeev; Maria Sznajder a Maria Asheri (1994). The Birth of Fascist Ideology. Princeton: Princeton University Press.
 • Šalgovič, Ján (2001). Svet podľa Huntingtona, Domino fórum, č.32, s.8.
 • Škobla, Daniel (2004). Nové partnerstvo pre súdržnosť, konvergenciu, konkurencieschopnosť, spoluprácu. Tretia správa o ekonomickej a politickej súdržnosti v EÚ. Európske spoločenstvá 2004, 204 strán, /europa.eu.int
 • Školkay, Andrej (2002). Ideológia tretej cesty. Politologický časopis, r. IX, č.1, 2002, s.68-85.
 • Taylor, Charles /1994/. Liberální politika a veřejnost. In: Krzystof Michalski et al, Liberální společnost, Praha: Filosofia, s.17-53.
 • Zamarovský, Vojtech (2002). Grécky zázrak. Bratislava: Perfekt.
 • Zemko, Milan /2002/. Slovensko - krajina v medzičase. Bratislava: Kalligram.
 • Zolber, Aristide R /1986/. Strategic interactions and the formation of modern states: France and England.In: Ali Kazancigil, editor, The State in Global Perspective, UNESCO, Gower, s.72-106.
 • Urban Vehovar, From Quantitative towards qualitative dimensions of polyarchies. Teorija in praksa, 2001, XXXVIII, No.2., s.257-271.