Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Základy finančného manažmentu- skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4281
Posledná úprava
13.08.2017
Zobrazené
1 192 x
Autor:
lipo18
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Posledná dekáda 20. storočia je vnímaná ako doba plná turbulencií a zmien, ako doba kedy celý svet urobil výrazný posun vpred ku globálnej ekonomike. Je určite mnoho faktorov, prečo má vývoj práve tento smer a pravdepodobne ich nie je možné identifikovať všetky. Veľmi často sa v tejto súvislosti hovorí o fenoméne “novej ekonomiky“. Je to koncepcia, ktorej hlavnými črtami sú:
1. nový (virtuálny) ekonomický priestor vytvorený internetom;
2. odlišné vnímanie času a rýchlosti.

Prechod z tradičnej do “novej ekonomiky“ môžeme definovať ako vytváranie nového virtuálneho priestoru, v ktorom existujú spoločnosti poskytujúce celé spektrum služieb. Pojmy čas a rýchlosť dostávajú nový význam v termínoch ako doba dodania, proces inovácie, učenie sa, konkurencia. Rýchlosť už nie je jednou z konkurenčných možností, je nevyhnut¬nosťou.
Ďalším z faktorov je globalizácia, termín veľmi často a s obľubou používaný mnohými autormi (napr. Handy, 1993). Prvým jej rozmerom je mobilita nielen ľudí, ale aj (a to je minimálne rovnako dôležité) mobilita kapitálu. Prostredníctvom dnešných možností prístupu na svetové finančné a kapitálové trhy sa stáva dostupnosť kapitálu a jeho pohyb jednoduchší, rýchlejší a lacnejší ako v minulosti. Druhým rozmerom je liberalizácia. Tretím rozmerom je konektivita, on-line pripojenie a okamžitý prenos dát na ktorékoľvek miesto na svete 24 hodín denne. A nakoniec je to integrácia, vznik nových spoločností pôsobiacich na viacerých trhoch, spoločností vytvárajúcich a definujúcich nové trhy, prostredníctvom fúzií a akvizícií. Realita dnešných dní nás však znovu stavia pred základné otázky týkajúce sa nielen všeobecnej ekonomickej teórie, ale aj oblasti financií ako takej. Svedčí o tom aj návrat analytikov renomovaných finančných inštitúcií naspäť k osvedčeným modelom, o ktoré sa finančná veda opiera desiatky rokov.
Ak chápeme financie ako vedeckú disciplínu zaoberajúcu sa otázkou alokácie zdrojov v čase v prostredí neistoty, môžeme hovoriť o týchto troch základných pilieroch financií:
- optimalizáciu použitia zdrojov v čase (analýza nákladov príležitostí);
- ocenenie aktív;
- risk manažment (vrátane teórie portfólia).

Vo svojej podstate každý z týchto pilierov tvorí základné princípy a definície, ktoré sa aplikujú vo všetkých oblastiach financií. Zamerajme sa na riešenie nasledujúcich základných otázok v tak rozsiahlej oblasti akou financie nesporne sú:
- Čo sú to financie?
- Aké sú základné prvky finančného systému?
- Ako sa mení hodnota peňazí v čase?
- Ako analyzovať investičné projekty?
- Aké sú základné prístupy k oceňovaniu dlhopisov a akcií ako základných nástrojov kapitálového trhu?
- Akými metódami oceňujeme podnikateľské jednotky?

A hoci horeuvedené otázky ostávajú nemenné po dlhú dobu, v čase sa mení spôsob akým na ne teoretická veda ruka v ruke s reálnym životom odpovedajú.


Kľúčové slová:

finančné trhy

financie

akcie

hodnota peňazí

zisk

straty

dlhopisObsah:
 • ÚVOD 4

  1. ČO SÚ FINANCIE 6
  1.1. ZÁKLADNÉ DÔVODY ŠTÚDIA FINANCIÍ 6
  1.2. FINANČNÉ OTÁZKY DOMÁCNOSTÍ A SPOLOČNOSTÍ 7
  1.3. ZÁKLADNÝ CIEĽ EXISTENCIE PODNIKATEĽSKEJ JEDNOTKY 7
  1.4. ÚLOHA FINANČNÉHO ŠPECIALISTU V SPOLOČNOSTI 8

  2. FINANČNÝ SYSTÉM 10
  2.1. ZÁKLADNÉ PRVKY FINANČNÉHO SYSTÉMU 10
  2.1.1. Základné toky zdrojov 10
  2.1.2. Funkcie finančného systému 11
  2.2. FINANČNÉ TRHY 11
  2.3. FINANČNÍ SPROSTREDKOVATELIA 13
  2.4. VÝVOJOVÉ TRENDY 16

  3. FINANČNÉ VÝKAZY 18
  3.1. SÚVAHA 19
  3.2. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 19
  3.3. VÝKAZ CASH FLOW 21
  3.4. POZNÁMKY K FINANČNÝM VÝKAZOM 22
  3.5. SPRÁVA AUDÍTORA 23

  4. FINANČNÁ ANALÝZA 26
  4.1. UKAZOVATELE LIKVIDITY 27
  4.2. UKAZOVATELE AKTIVITY 28
  4.3. UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI 29
  4.4. UKAZOVATELE RENTABILITY (ZISKOVOSTI) 30
  4.5. UKAZOVATEL TRHOVEJ HODNOTY 32
  4.6. VYUŽITIE A OBMEDZENIA ANALÝZY UKAZOVATEĽOV 32

  5. ČASOVÁ HODNOTA PEŇAZÍ 33
  5.1. CHARAKTERISTIKA ÚROKU 33
  5.1.1. Úrokové sadzby 34
  5.2. ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE ČASOVEJ HODNOTY PEŇAZÍ 35
  5.2.1. Úročiteľ a odúročiteľ 35
  5.2.2. Perpetutita 37
  5.2.3. Sporiteľ a fondovateľ 37
  5.2.4. Zásobiteľ a umorovateľ 38
  5.3. FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA VÝŠKU ÚROKOVÉHO VÝNOSU 40
  5.3.1. Vplyv dane z príjmu 40
  5.3.2. Vplyv inflácie 40
  5.3.3. Výmenné kurzy a časová hodnota peňazí 40
  5.3.3.1. Počítanie čistej súčasnej hodnoty v rôznych menách 41

  6. ANALÝZA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV 42
  6.1. PODSTATA PROJEKTOVEJ ANALÝZY 42
  6.1.1. Identifikácia investičných príležitostí 43
  6.1.2. Pravidlo čistej súčasnej hodnoty 43
  6.1.3. Odhad peňažných tokov plynúcich z projektu 43
  6.1.4. Určenie nákladov kapitálu 43
  6.1.5. Analýza citlivosti 44
  6.2. OSTATNÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY 44
  6.2.1. Analýza projektov redukujúcich náklady 44
  6.2.2. Projekty s rozličnou dobou životnosti 44
  6.2.3. Posudzovanie vzájomne sa vylučujúcich projektov 45
  6.3. METÓD HODNOTENIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV 45
  6.3.1. Metóda čistej súčasnej hodnoty 45
  6.3.2. Metóda indexu rentability investície 46
  6.3.3. Metóda vnútornej miery výnosu 46
  6.3.4. Metóda diskontovanej doby splatnosti investície 47
  6.3.5. Metóda výnosu vloženého kapitálu 47
  6.3.6. Metóda tvorby portfólia 48

  7. AKCIE 51
  7.1. CHARAKTERISTIKA POJMU AKCIA 51
  7.2. EMISIA AKCIÍ - IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING) 52
  7.3. ROZDELENIE AKCIÍ 52
  7.3.1. Kmeňové akcie 53
  7.3.2. Prioritné akcie 54
  7.3.3. Zamestnanecké akcie 56
  7.4. DIVIDENDY A DIVIDENDOVÁ POLITIKA 57
  7.4.1. Ponechanie si zisku a rast spoločnosti 57
  7.4.2. Vyplácanie dividend 57
  7.4.3. Mechanizmus vyplácania dividend 58
  7.5. OCEŇOVANIE AKCIÍ 58
  7.5.1. Oceňovanie prioritných akcií 59
  7.5.2. Oceňovanie kmeňových akcií 59
  7.5.3. Oceňovanie akcií: P/E ratio 60
  7.5.4. Oceňovanie akcií a CAPM model 61
  7.6. RASTOVÉ AKCIE VS. HODNOTOVÉ AKCIE PRINÁŠAJÚCE PRÍJEM 62

  8. DLHOPISY 64
  8.1. CHARAKTERISTIKA DLHOPISU 64
  8.2. ATRIBÚTY DLHOPISOV 65
  8.3. EMISIA DLHOPISOV 65
  8.4. ROZDELENIE DLHOPISOV 66
  8.5. OCEŇOVANIE DLHOPISOV 70
  8.5.1. Ocenenie dlhopisu s nulovým kupónom 70
  8.5.2. Hodnota dlhopisov s pevným kupónom 71
  8.5.3. Výnosnosť dlhopisov 72
  8.5.4. Alikvotný úrokový výnos 73
  8.5.5. Výnosové krivky 75
  8.6. ZMENA ČISTEJ CENY DLHOPISU 76
  8.6.1. Vplyv plynutia času na cenu dlhopisu 76
  8.6.2. Vplyv výšky požadovanej výnosnosti na cenu v závislosti na splatnosti dlhopisov 76
  8.6.3. Vplyv výšky požadovanej výnosnosti na cenu dlhopisu v závislosti na veľkosť kupónovej sadzby 78


  9. OCEŇOVANIE SPOLOČNOSTÍ 81
  9.1. METÓDA ÚČTOVNEJ CENY VLASTNÉHO IMANIA 81
  9.2. METÓDA ÚČTOVNEJ HODNOTY AKCIÍ 82
  9.3. METÓDA MULTIPLIKÁTOROV 82
  9.4. METÓDA DISKONTOVANÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV 84
  9.4.1. Predpoveď budúcich peňažných tokov 84
  9.4.2. Odhad diskontnej sadzby 84
  9.4.3. Odhad konečnej hodnoty 85
  9.4.4. Kalkulácia a interpretácia 85
  9.5. METÓDA DISKONTOVANÝCH DIVIDEND 87
  9.5.1. Informačné memorandum 88
  9.5.2. Úloha memoranda 88
  9.5.3. Tvorba memoranda 89
  9.6. DUE DILIGENCE ANALÝZA 90
  9.6.1. Proces analýzy 90
  9.6.2. Obsah analýzy 90
  9.7. STANOVENIE CENY SPOLOČNOSTI 92
  9.7.1. Finanční investori 92
  9.7.2. Strategickí investori 93
  ...
  ...

Zdroje:
 • ABC of Investor na http://www.investwithus.com.
 • BAILEY F.: Emergency Action: July 1989 Soybeans, Chicago, CBOT, 1990.
 • BIERMAN, H. - SMIDT, S.: The Capital Budgeting Decisions, 8th Edition, NY Macmillan, 1992.
 • BLACK F. - SCHOLES M., The Pricing of Option and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, Máj 1973.
 • BLAKE, D.: Analýza finančného trhu, Grada, 1995.
 • BODIE, Z. - KANE, A. - MARCUS, K.,: Investments, Boston: Irwin McGraw Hill, 1999.
 • BODIE, Z.: On the Risk of Stock in the Long Run, Financial Analysts Journal, 1995.
 • BOHYNÍK, R.: Fúzie a Akvizície - dôvody, typy, procesy, riziká.
 • BREALEY R. A. - MAYERS, S.C.,: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2000.
 • Commodity Futures Trading Commission - Výročná správa za rok 2001.
 • CORNELL, B. - REINGANUM, M., Forward and Future Prices: Evidence from the Forward Exchange Markets, Journal of Finance, 36:5, December 1981.
 • CRANE, D. - FROOT K. - MASON, S. - MERTON, C. - PEROLD, A. - BODIE, Z. - SIRRI, E. - TUFFANO, P.: The Global Financial System: A Funcitional Perspective, Boston: Harvard Business School Press, 1995.
 • EASTBROOK, F.: Monopoly, Manipulation and the Regulation of Futures Markets, Journal of Business, April 1986.
 • Evaluation of Internet Companies, McKinsey Quarterly 1Q/2000.
 • FETISOVOVÁ, a kol.: Podnikové Financie - Zbierka Príkladov, Edičné stredisko VŠE, Bratislava 1994.
 • FRAY, S.: The Collapse of Barings, NY Richard Cohen Books, 1996.
 • FX Week, 3. December, 2003.
 • HARRIS, M. - RAVIV, A.: The Theory of Capital Structure, Journal of Finance 46, 1991.
 • HASPESLAGH, P. - JEMISON, D. B.: Managing Acquisitions: Creating Value through Corporate Renewal, Free Press, New York 1991.
 • HISHLEIFER, J.: On the Theory of Optimal Investment Decision, Journal of Political Economy 66, 1958.
 • ...
 • ...
 • 2