Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Základy finančného manažmentu - financie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2373
Posledná úprava
04.11.2016
Zobrazené
4 300 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Posledná dekáda 20. storočia je vnímaná ako doba plná turbulencií a zmien, ako doba kedy celý svet urobil výrazný posun vpred ku globálnej ekonomike. Je určite mnoho faktorov, prečo má vývoj práve tento smer a pravdepodobne ich nie je možné identifikovať všetky. Veľmi často sa v tejto súvislosti hovorí o fenoméne “novej ekonomiky“. Je to koncepcia, ktorej hlavnými črtami sú:
1. nový (virtuálny) ekonomický priestor vytvorený internetom;
2. odlišné vnímanie času a rýchlosti.

Prechod z tradičnej do “novej ekonomiky“ môžeme definovať ako vytváranie nového virtuálneho priestoru, v ktorom existujú spoločnosti poskytujúce celé spektrum služieb. Pojmy čas a rýchlosť dostávajú nový význam v termínoch ako doba dodania, proces inovácie, učenie sa, konkurencia. Rýchlosť už nie je jednou z konkurenčných možností, je nevyhnutnosťou.

Ďalším z faktorov je globalizácia, termín veľmi často a s obľubou používaný mnohými autormi (napr. Handy, 1993). Prvým jej rozmerom je mobilita nielen ľudí, ale aj (a to je minimálne rovnako dôležité) mobilita kapitálu. Prostredníctvom dnešných možností prístupu na svetové finančné a kapitálové trhy sa stáva dostupnosť kapitálu a jeho pohyb jednoduchší, rýchlejší a lacnejší ako v minulosti. Druhým rozmerom je liberalizácia. Tretím rozmerom je konektivita, on-line pripojenie a okamžitý prenos dát na ktorékoľvek miesto na svete 24 hodín denne. A nakoniec je to integrácia, vznik nových spoločností pôsobiacich na viacerých trhoch, spoločností vytvárajúcich a definujúcich nové trhy, prostredníctvom fúzií a akvizícií. Realita dnešných dní nás však znovu stavia pred základné otázky týkajúce sa nielen všeobecnej ekonomickej teórie, ale aj oblasti financií ako takej. Svedčí o tom aj návrat analytikov renomovaných finančných inštitúcií naspäť k osvedčeným modelom, o ktoré sa finančná veda opiera desiatky rokov.

Ak chápeme financie ako vedeckú disciplínu zaoberajúcu sa otázkou alokácie zdrojov v čase v prostredí neistoty, môžeme hovoriť o týchto troch základných pilieroch financií:
• optimalizáciu použitia zdrojov v čase (analýza nákladov príležitostí);
• ocenenie aktív;
• risk manažment (vrátane teórie portfólia).

Vo svojej podstate každý z týchto pilierov tvorí základné princípy a definície, ktoré sa aplikujú vo všetkých oblastiach financií. Zamerajme sa na riešenie nasledujúcich základných otázok v tak rozsiahlej oblasti akou financie nesporne sú:
• Čo sú to financie?
• Aké sú základné prvky finančného systému?
• Ako sa mení hodnota peňazí v čase?
• Ako analyzovať investičné projekty?
• Aké sú základné prístupy k oceňovaniu dlhopisov a akcií ako základných nástrojov kapitálového trhu?
• Akými metódami oceňujeme podnikateľské jednotky?

A hoci horeuvedené otázky ostávajú nemenné po dlhú dobu, v čase sa mení spôsob akým na ne teoretická veda ruka v ruke s reálnym životom odpovedajú.

Kľúčové slová:

finančný manažment

akcie

dlhopisy

finančné deriváty

financie

oceňovanie spoločnostíObsah:
 • Úvod 4
  1. Čo sú financie 6
  2. Finančný systém 10
  3. Finančné výkazy 18
  4.Finančná analýza 26
  5. Časová hodnota peňazí 33
  6. Analýza investičných projektov 42
  7. Akcie 51
  8. Dlhopisy 64
  9. Oceňovanie spoločností 81
  10. Finančné deriváty 94
  11. Menové investičné nástroje 111
  Záver 141
  Zoznam použitej literatúry 142
  Obsah 144

Zdroje:
 • ABC of Investor na http://www.investwithus.com.
 • BAILEY F.: Emergency Action: July 1989 Soybeans, Chicago, CBOT, 1990.
 • BIERMAN, H. - SMIDT, S.: The Capital Budgeting Decisions, 8th Edition, NY Macmillan, 1992.
 • BLACK F. - SCHOLES M., The Pricing of Option and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, Máj 1973.
 • BLAKE, D.: Analýza finančného trhu, Grada, 1995.
 • BODIE, Z. - KANE, A. - MARCUS, K.,: Investments, Boston: Irwin McGraw Hill, 1999.
 • BODIE, Z.: On the Risk of Stock in the Long Run, Financial Analysts Journal, 1995.
 • BOHYNÍK, R.: Fúzie a Akvizície - dôvody, typy, procesy, riziká.
 • BREALEY R. A. - MAYERS, S.C.,: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2000.
 • Commodity Futures Trading Commission - Výročná správa za rok 2001.
 • CORNELL, B. - REINGANUM, M., Forward and Future Prices: Evidence from the Forward Exchange Markets, Journal of Finance, 36:5, December 1981.
 • CRANE, D. - FROOT K. - MASON, S. - MERTON, C. - PEROLD, A. - BODIE, Z. - SIRRI, E. - TUFFANO, P.: The Global Financial System: A Funcitional Perspective, Boston: Harvard Business School Press, 1995.
 • EASTBROOK, F.: Monopoly, Manipulation and the Regulation of Futures Markets, Journal of Business, April 1986.
 • Evaluation of Internet Companies, McKinsey Quarterly 1Q/2000.
 • FETISOVOVÁ, a kol.: Podnikové Financie - Zbierka Príkladov, Edičné stredisko VŠE, Bratislava 1994.
 • FRAY, S.: The Collapse of Barings, NY Richard Cohen Books, 1996.
 • FX Week, 3. December, 2003.
 • HARRIS, M. - RAVIV, A.: The Theory of Capital Structure, Journal of Finance 46, 1991.
 • HASPESLAGH, P. - JEMISON, D. B.: Managing Acquisitions: Creating Value through Corporate Renewal, Free Press, New York 1991.
 • HISHLEIFER, J.: On the Theory of Optimal Investment Decision, Journal of Political Economy 66, 1958.
 • HULL, J.: Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, 1993.
 • CHANCE, M. D.: Analysis of Derivatives for the CFA Program, 2003 AIMR.
 • CHEW, D.: The New Corporate Finance - Where Theory Mee ts Practice, NY: McGraw Hill, 1993.
 • International Accounting Standards Committee: Medzinárodné účtovné štandardy 2000, Slovenský preklad publikovaný HZ Košice spol. s. r. o., 2000.
 • Investment Banking Interview Guide na http://www.vault.com.
 • JÍLEK, J.: Termínové a opční obchody, Grada Publishing, 1995.
 • JOHNSON, B.: An Investor's Guide to Understanding and Mastering Options Trading, 21st Century Investor Publishing, Incorporated, 2003.
 • KOLB, W. R.: Futures, Options and Swaps, Blackwell Publishing, Fourth Edition, 2003.
 • KOMORNÍK J. - KOMORNÍKOVÁ M. - MIKULA K.: Modelovanie ekonomických a finančných procesov, Skriptá FM UK Bratislava 1997.
 • KOVÁČIK, ???, Investičné Bankovníctvo, ???, 1999.
 • KRAJČOVIČ, M. a kol.: Ako čítať finančné výkazy, SMC Inštitút finančného vzdelávania, 2001.
 • KRAJČOVIČ, M. a kol.: Využitie pomerových ukazovateľov pre analýzu finančných výkazov, SMC Inštitút finančného vzdelávania, 2001.
 • LOOSIGIAN, A.: Interest Rate Futures, Princeton, NJ: Dow Jones Books, 1980.
 • MAYO, H. B.: Finance: An Introduction, The Dryden Press, 1989.
 • MAYO, H. B.: Investments,???, 1994.
 • MULLER-STEVENS, G.: Mergerland Compilation CD-ROM, UBS Bank, 1998.
 • PETER, O. - ŠLOSÁROVÁ, A. - HVOŽDAROVÁ, J. - BOUŠKOVÁ, D.: Nové účtovníctvo podnikateľských subjektov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava, 1996.
 • PRING, M.: Technical Analysis Explained, McGraw Hill, 1991.
 • ROGOFF, K.: The Purchasing Power Parity Puzzle, Journal of Economic Literature, 34, 647-668.
 • SHARPIO, A. C. - TITMAN, S.: An Integrated Approach to Corporate Financial Management, Corporate Finance Journal, 1985.
 • SOLNIK, B. - McLEAVEY, D.: International Investments, Pearson Addison Weasley, 2004.
 • VENTAKARAMANAN, L.: The Theory of Futures Trading, NY: Asia Publishing House, 1965.
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Finančný manažment, Elita, 199?.
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové Financie, Elita, 199?.
 • WINGER, B. - FRASCA, R. R.: Personal Finance: An Integrated Planning Approach, N.J. Prentice Hall, 1997.