Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Teória riadenia tepelných sústav (Úvod do riadenia procesov)

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48047
Posledná úprava
13.12.2021
Zobrazené
178 x
Autor:
crazy.nick
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Už pred naším letopočtom boli známe pokusy zostrojiť automaticky pracujúce zariadenia, ktoré by bez ďalšieho pričinenia človeka vedeli napodobniť niektoré prejavy živých organizmov. Neskôr šikovní mechanici skonštruovali dômyselné hračky a iné strojčeky, ktoré ešte i dnes možno obdivovať v múzeách. Veľa ich pochádza zo známych norimberských dielní, u nás sa nimi preslávil bratislavský rodák Ján Vlk Kempelen.
V súvislosti so vznikom a rozvojom priemyselnej výroby, môžeme sledovať počiatky spätno-väzobného automatického riadenia. Boli zostrojené prvé regulátory hladiny parného kotla (J. J. Polzunov 1765), odstredivý regulátor otáčok parného stroja (J. Watt 1784), ale tiež prvý programovo riadený stroj - tkáčsky stav riadený diernymi kartami (J. M. Jacquard 1801). Teoretické práce z oblasti automatickej regulácie sa objavujú omnoho neskôr - asi pred 100 rokmi (najmä J. A. Vyšnegradskij 1876 - 1877). V rovnakej dobe vznikli regulátory s hydraulickými zosilňovačmi, ktoré vyvolali rad problémov spojených s presnosťou regulácie. Z tohto pohľadu je potrebné vyzdvihnúť práce slovenského technika a vedca Aurela Stodolu, ktorý v roku 1893 predstavil izodromný regulátor. Na Zürišskej univerzite sa zaoberal otázkou regulácie turbín a práve na jeho podnet vypracoval A. Hurwitz v Nemecku metódu na vyšetrovanie stability. Všeobecné podmienky stability sa matematicky presne podarilo formulovať A. M. Ljapunovovi. Zároveň bol vypracovaný nový spôsob vyšetrovania stability uzavretých obvodov s využitím pojmov frekvenčného prenosu (H. Nyquist 1932), ktorý bol neskôr aplikovaný na regulačné obvody (A. V. Michajlov 1938, A. Leonhard 1943) a rôzne modifikovaný (H. W. Bode 1945). V období po druhej svetovej vojne sa tieto metódy stali základom lineárnej teórie regulácie.
K ďalšiemu výraznejšiemu rozvoju automatického riadenia dochádza v 30. rokoch 20. storočia, kedy vznikajú základy všeobecnej regulácie (Q. Wünsch 1930), rozširuje sa priemyselná automatizačná technika v riadení procesov, začínajú sa v širšom meradle objavovať automatické výrobné stroje a diaľkové ovládanie.

Kľúčové slová:

tepelná sústava

regulácia

riadenie

riadiaca technika

dynamický systém

algebra

regulačný obvod

regulačný pochod

stabilitaObsah:
 • ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV 3
  ÚVOD 5
  1. ZÁKLADNÉ POJMY RIADIACEJ TECHNIKY 6
  1.1. Regulácia hladiny 8
  1.2 Regulácia teploty 9
  1.3 Regulácia napätia 10
  1.4 Regulácia polohy 11
  2. VONKAJŠÍ POPIS SPOJITÝCH DYNAMICKÝCH SYSTÉMOV 13
  2.1 Popis systému diferenciálnou rovnicou 15
  2.2 Obrazový prenos lineárneho spojitého systému 20
  2.3 Prechodová funkcia systému 27
  2.4 Impulzná funkcia systému 30
  2.5 Frekvenčný prenos a frekvenčná charakteristika systému v komplexnej
  rovine 33
  2.6 Frekvenčné charakteristiky v logaritmických súradniciach 36
  3. BLOKOVÁ ALGEBRA 45
  4. STABILITA LINEÁRNYCH REGULAČNÝCH OBVODOV 49
  4.1 Podmienky stability 49
  4.2 Hurwitzovo kritérium stability 54
  4.3 Nyquistovo kritérium stability 55
  4.4 Určenie stability frekvenčných charakteristík v logaritmických
  súradniciach 57
  5. KVALITA REGULAČNÉHO POCHODU 58
  6. JEDNODUCHÉ REGULAČNÉ OBVODY 60
  6.1 Regulátory 60
  7. SYNTÉZA REGULAČNÝCH OBVODOV 64
  7.1 Metódy syntézy regulačných obvodov 67
  7.2 Návrh spätnoväzobného korekčného člena 68
  7.3 Empirické metódy syntézy 71
  8. ROZVETVENÉ REGULAČNÉ OBVODY 73
  8.1 Obvody s pomocnou akčnou veličinou 73
  8.2 Obvody s pomocnou regulovanou veličinou 75
  8.3 Obvod pre kompenzáciu vplyvu dopravného oneskorenia na stabilitu 79
  8.4 Pomerová regulácia 81
  9. MNOHOPARAMETROVÉ REGULAČNÉ OBVODY 84
  9.1 Dvojparametrová regulácia 85
  10. NELINEÁRNE REGULAČNÉ OBVODY 88
  10.1 Základné typy nelinearít 90
  10.1 Popovovo kritérium stability 94
  POUŽITÁ LITERATÚRA 98

Zdroje:
 • Kubík,S.-Kotek,Z.-Strejc,V.-Štecha,J.: Teorie automatického řízení. 1.vyd. SNTL Praha 1982.
 • Vávra.Z.:Elektrohydraulické servopohony pro číslicové řízené obráběcí stroje.1.vyd.Praha 1973.
 • Vurm,V.:Elektrohydraulické polohové servomechanizmy s přímočarými pohony.[Kandidátska dizertačná práca]. Praha 1978. ČVUT.
 • Souček,P.: Servomechanizmy. 1.vyd. Praha 1984.
 • Zboray,L.: Regulované pohony. 1.vyd. Košice 1984.
 • Balara,M.: Robustný servosystém laserového kaliaceho zariadenia. [Kandidátska dizertačná práca]. Košice 1990. Vysoká škola technická Košice.
 • Hajoš, Z.: Filtre v televíznej technike. 1.vyd. Bratislava 1988.
 • Spíral,L.-Ovsjanikov,V.:Optimalizace průmyslovych regulačních obvodů. 1.vyd. Praha 1982.
 • Vavřín,P. a kol.: Malá encyklopedie elektrotechniky. Automatizační technika. 1.vyd. Praha 1983.
 • Oppelt,W.: Přírucka regulační techniky. 1.vyd. Praha 1958. Pugačev,V.S.a kol.: Osnovy automatičeskogo upravlenija. 1.izd. Moskva 1974.
 • Mikleš,J.-Hutla,V.: Teória automatického riadenia. 1.vyd. Bratislava 1989.
 • Zboray,L.: Stavové riadenie jednosmerných pohonov. 1.vyd. Bratislava 1989.
 • Navrátil,M.-Pluhař,O.: Měření a analýza mechanického kmitání. Metody a Přístroje.2.vyd. Praha 1986.
 • Caha,Z.-Černy,M.: Elektricke pohony. 1.vyd. Praha 1987.
 • Kalaš,V a kol.: Nelineárne a číslicové servosystemy. 1.vyd. Bratislava 1986.
 • Kalaš,V.-Jurišica,L.-Žalman,M.: Technická kybernetika elektrických pohonov. 1.vyd. Alfa Bratislava. 1978.
 • Pizoň,A.: Hydrauliczne i elektrohydrauliczne uklady sterowania i regulacii. 1.vyd. Warszawa 1987.
 • Magnus,K.: Kolebanija. Vvedenije i issledovanija kolebatelnych sistem. 1.izd. Moskva1982.
 • Balakrishnan,A.V.: Kalman filtering theory. 1 ed. New York 1984
 • Clarke,D.W.-Tuffs,P.S.-Mohtadi,C.: Generalized predictive control. Automatica, vol.23.1987.No 2.
 • Skalla,J.: Polohové servomechanismy pohonů číslicově řízených obraběcích strojů s elektrickými stejnosměrnými pohony. [Kandidátska dizertačná práca].Praha 1978. ČVUT.
 • Balmer,L.-Lewis,C.P.: Solution of problems in control engineering. Vol.1. 1.ed. London 1970.
 • Kolmanovskij,V.B.-Nosov,V.R.: Ustojčivost i periodičskije režimi regilírujemych sistem s posledejstvijem. 1.izd. Moskva 1981.
 • Strejc,V.: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem. 1.vyd. SNTL Praha 1965.
 • Tanaka,N.-Kikushima,Y.: A study of the Dynamics Damper with a Preview Action. JSME International Yournal. Vol.30. 1987. s.2003-2010.
 • Jablonskij,V.V.-Zajkova,I.G.: Kompenzacija vibracii mechanizmov s aktivnoj vibrozasčitnoj sistemoj s upravlenijim demfirovaniem. Mašinovedenie. 28. 1985. No.5. s.45-49.
 • Souček,P.:Stabilizace zpětnovazebního obvodu obsahujíciho člen s malým tlumením. Automatizace. r.33. 1990. č.7. s.185-188.
 • Nagase,H.-Okuyama,T.-Takahashi,J.-Saitoh,K.:A Method for Suppressing Torque Ripple of an ac Motor by Current Amplitude Control. IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol.36. 1989. s.504-510.
 • Raatz,E.: Einfluss von mechanischen Schwigungen auf das dynamische Verhalten von geregetten Antrieben. Messen - Steuren - Regeln. 18. 1975. c.7. s.252-253.
 • Cao,C.T.: Entwurf eines robusten prediktiven Reglers für totzeitbehaftete Regelsysteme. Automatizierugstechnik. 37. 1989. s.104-110.
 • Balara,D.: Riešenie sústav s dopravným oneskorením pomocou operátora w. Elektrotechnický časopis. 41.1990. s.258-271.
 • Reynolds,R.G.: Optimal filtering of FIR Prefiltered Data. IEEE Transactions on Automatic Control. Vol.35. 1990. s.608-610.
 • Okada, B.Y.: Analysis and Experiments of the Electro-Magnetic Servo Vibration Damper. Bulletin of the JSME. Vol.20. 1977. s.696-702.
 • Poživil,K.: Dynamické vlastnosti polohového elektrohydraulického servomechanizmu. Automatizace. 29. 1986. č.8-9. s.222-224.
 • Zítek,P.: Syntéza regulace s dopravním spoždením na požadovaný poměrny útlum. Automatizace. r.25. 1986. s.143-145.
 • Shinskey,F.G.: How good are our controllers in absolute performance and robustness? Measurment & Control. Vol.23. 1990. s 114-121.
 • Hausl,K.: Stabilität und Treffergnauigkeit einesdigitalen Lenksystem mi Kalman - Filter. Automatisierungstechnik. 38. 1990. s.161-167.
 • Nepraž,F.: Matematické modely dvou nelinearních dynamických systemů s hydraulickymi mechanizmy. Automatizace. 24. 1981. 122-126.
 • Rimár,M.-Balara,D.: Aplikácia proporcionálne-oneskorujúceho filtra pre stabilizáciu málo tlmených sústav. Zb. z konfrencie katedier automatizácie a kybernetiky .ČSVTS VŠSE Plzeň. 1991
 • Rimár,M.- Perečinská,V.: Analýza vlastností proporcionálne - oneskorujúceho filtra pomocou operátora w. Zb. z konferencie katedier automatizácie a kybernetiky.Košice 1992.
 • Rimár,M.: Návrh adaptívneho proporcionálne - oneskorujúceho filtra. Zb. z konferencie "Riadenie procesov".ČSVTS CHTF STU Bratislava. Tatr.Matliare 1993.
 • ...