Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Strojovo orientovane jazyky - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.zip
Typ
skriptá
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4132
Posledná úprava
27.05.2017
Zobrazené
935 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Symbolické systémy
Každý symbolický systém predpokladá existenciu abecedy symbolov, tzn. syntax a sémantiku. Medzi symbolické systémy patria desiatkové, dvojkové binárne numerály. Sémantika v prípade 10 numerálov je určená []:DmlVal kde Dml je def. Obor funkcie. Abeceda pri 10. numeráloch je {0,1…9}. Def. 10 numerálov: x - 10 numerál, [x] je hodnota vyjadrená v x, [D] - hodnoty, ktoré budú reprezentovať numerály: [Dx] = 10.[D] + [x], + a . s[ binárne operácie v 10. sústave.

2 Syntax a sémantika binárnych numerálov
Binárne numerály sú reťazce tvorené množinou V={1,0}. Sémantika pre binárny num., bude vyjadrená: []: BNml  Val, kde Bnml je def. obor funkcie, Val je hodnotový obor (množina všetkých hodnôt), [x] je hodnota, ktorú vyjadruje x a platí pre ňu:
Ak x je bin. numerál a je zreťazením dvoch reťazcov u a v, potom platí
[x] = [u.v] = 2[v].[u] + [v]. Na množine bin. numerálov je vhodné definovať operáciu sčítania a odčítania,
+: BNmlxBNml -> BNml (to isté platí pre . )
Operácia + je správna ak platí [x+y] = [x] + [y] a to platí pre ľub. Bin. num.

Kľúčové slová:

syntax

symbolické systémy

hodnota

stroj

procesor

parameterObsah:
 • Skupina A
  1.Symbolické systémy
  2 Syntax a sémantika binárnych numerálov
  3 Syntax a sémantika R-numerálov
  4+5+6 Nepriame reprezentácie čísel, Vlastnosti Xr-1 a Xi ,Vlastnosti Xr a Xc
  7 Registre: Obsah a hodnota
  8 Registre: Závislé a nezávislé
  9 Jazyk prenosov medzi registrami
  10 Prenosy medzi registrami: nepodmienené, podmienené
  11 Elementárne systémy: opis v jazyku RTL
  12 +(44) Abstraktné stroje: Turingov stroj a jeho jazyk (Téza)
  13 Abstraktné stroje: RAM stroj a jeho jazyk
  14 Abstraktné stroje: RASP stroj a jeho jazyky
  (15)+16 Princípy Von Neumanna: a ich uplatnenie v SOJ IAS-u A26. Registrová štruktúra počítača IAS
  17 Princípy strojových jazykov počítačov 2. generácie
  18 Počítače tretej generácie a princíp výstavby SOJ počítačov 3. generácie
  19 Realizácie aritmetických operácií s využitím inverznej reprezentácie čísel
  20 Realizácie aritmetických operácií s využitím doplnkovej reprezentácie čísel
  22 Násobenie s nepriamymi číselnými reprezentáciami: korekcie pri násobení
  23 + (35)Formáty informácií počítačov 3. generácie: dáta a inštrukcie
  24 Formáty informácií počítačov 2. generácie: dáta a inštrukcie
  25 Počítač 2.generácie: I/O Procesory
  27 Inštrukčný cyklus počítača IAS
  28 Počítač IAS: princíp samomodifikácie programu
  29 Počítače 2. generácie: index registra a jeho použitie
  30 Počítače 3. generácie: PSW a jeho využitie v prerušovacom systéme
  32 Registrová štruktúra počítača 2. generácie
  33 Číselné sústavy: reprezentácia čísiel v počítačoch
  39+40 Vlastnosti inverznej a doplnkovej reprezentacie čísel
  41 DE diferenčný stroj Ch. Babbege-a.: štruktúra a funkcia
  43 Reprezentácia formálnych objektov; generujúce systémy pre numerály; syntax a sémantika
  46 Boolova Algebra
  47 Boolovské výrazy: mintermy a maxtermy
  48 Boolovské funkcie: reprezentácia, kanonické tvary

  Skupina B
  (B2.) Formát informácií i8080: dáta a inštrukcie
  (B3.) Inštrukčný cyklus i8080: uviesť na príklade MOV r, M
  (B4.) Inštrukčný cyklus i8080: uviesť na príklade MOV M, r
  (B5.) Typy inštrukcií a operandov v SOJ i8008/8080
  (B6.) Registrová štruktúra i8086: určenie registrov
  (B7.) Organizácia pamäti v i8086: segmenty; adresovacia schéma
  (B8.) Formáty informácií v i8086: dáta a inštrukcie
  (B9.) Reprezentácia programov v i8086
  (B10.) SW prerušenia v jazyku i8086: princíp použitia
  (B11.) Definícia a inicializácia dát v jazyku i8086
  (B12.) Charakteristika skokových inštrukcií v jazyku i8086
  (B13.) Inštrukcie INT XXh a ich využitie v jazyku i8086
  (B14.) Inštrukcie SOJ i8086: charakteristika typických inštrukcií
  (B15.) ASM programy v režime simplifikovaných segmentových direktív
  (B17.) Syntax a sémantika inštrukcií i8086 CALL a RET; urcenie a ilustrácia na príklade
  (B18.) Formát ASM programov v režime štandardných segmentových direktív
  (B19.) Procedúry: syntax; ilustrácia na príklade
  (B20.) Procedúry: mechanizmy odovzdávania parametrov
  (B21.) Mechanizmus odovzdávania parametrov procedúre pomocou zásobníka
  (B23.) Makrá: syntax; volanie makra
  (B25.) Zásobníkové inštrukcie: syntax a sémantika
  (B26.) Zásobník v jazyku i8086: definícia a využitie zásobníka
  (B27.) Operandy v jazyku i8086: schémy adresovania
  (B30.) Štruktúra programu v assembleri i8086: ilustrácia príkladom
  (B31.) Zásobník: využitie pri odovzdávaní parametrov
  (B32.) Makroassembler MASM/TASM: proces assemblovania
  definícia jazyka assemblera
  (B33.) Simplifikované segmentové direktívy
  (B34.) Procedúry: základná schéma, použitie
  (B35.) Makrá: základná schéma, použitie
  (B37.) Viacmodulové programy
  (B38.) Zásobník: využitie pri rekurzii
  (B39.) Registrová štruktúra i8080; metódy adresovania
  (B40.) Registrová štruktúra i8086; typy operandov a zodpovedajúce adresovacie módy
  (B42.) Princíp segmentovania pamäti procesorov i80xxx
  (B44.) Mechanizmy odovzdávania parametrov procedúram v jazyku i80xxx
  (B47.) Aritmetické operácie i8086: znamienkové a bezznamienkové operandy
  (B48.) Procesor i8080: princíp cinnosti