Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

Sociálna práca s jednotlivcom

«»
Prípona
.rtf
Typ
skriptá
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12961
Posledná úprava
14.09.2020
Zobrazené
1 140 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nárast sociálnych problémov v spoločnosti si vyžiadal aj opätovné otvorenie Študijného odboru sociálna práca na vysokých školách a univerzitách u nás.
Požiadavka kvalifikovaných odborníkov, pripravených pomáhať riešiť a zvládať problémy každodennej reality, postavila pred vzdelávateľov viaceré otázky: Čo má byť obsahom vzdelávania budúcich sociálnych pracovníkov? Aké vedomosti a zručnosti by mali tvoriť povinné minimum, ktoré má škola poskytnúť svojim absolventom? A ako im toto minimum čo najefektívnejšie priblížil?
Samozrejme, že ak vzdélavatelia uvažovali nad základnými teoretickými poznatkami ä praktickými skúsenosťami, ktoré si študenti počas štúdia postupne musia osvojiť, dostali sa aj k otázke metód sociálnej práce.
Po znovuotvorení študijného odboru sociálna práca sme v prvom rade siahali po pôvodnej domácej literatúre, ktorá ale všetka pochádzala z obdobia krátko po druhej svetovej vojne, čiže z obdobia, kedy prišlo v Československu k zatvoreniu vysokoškolskej prípravy sociálnych pracovníkov. Neskôr, sa začali domáci autori zaoberať zahraničnou literatúrou, a to najmä nemeckou a anglickou, v snahe zistiť kam sa posunula problematika v oblasti metód sociálnej práce v zahraničí. Zmeny v oblasti metód. nie, sú len kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Pokiaľ sa domáca sociálna práca plne uspokojila so stagnáciou v teoretickej oblasti a s používaním minimálneho počtu odborných metód, v západnej Európe, USA a inde prišlo nielen k rozšíreniu metód, čo do počtu, ale v poslednom období sa čoraz dôraznejšie presadzuje názor, reprezentovaný napr. Barkerom, že problematike by prospelo keby sme terminologické spojenie metódy sociálnej práce nahradili novširn a výstižnejším označením typy intervencie: Chytil (2002 s. 38), odvolávajúci sa práve na Barkera zastáva názor, že rovnako vhodné by bolo pre potreby teórie, praxe ako aj pre potreby prípravy profesionálov hovoriť o nasledovných typoch intervencie:
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálny

sociálna

metodika

metodika sociálnej práce

prípad

sociálny prípad

klient

analýza prípadu

sociálna diagnostika

diskusia

poradenstvo

anamnéza

sociálna intervenciaObsah:
 • ÚVODOM
  VÝVOJ METODIKY SOCIÁLNEJ PRÁCE
  SOCIÁLNA PRÁCA S JEDNOTLIVCOM
  ETAPY SOCIÁLNEJ PRÁCE
  SOCIÁLNA INTERVENCIA
  DISKUSIA
  ZAKONČENlIE PRÍPADU
  SOCIÁLNA PRÁCA SO SKUPINOU
  VYBRANÉ METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE
  DIAGNOSTlKOVANIE, ALEBO METÓDA HODNOTENIA
  SOCIÁLNA REHABILITÁCIA
  FORMY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
  PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI I
  BAZÁLNA ÚROVEŇ V SOCIÁLNOM PORADENSTVE
  SOCIÁLNY PRACOVN ÍK - PORADCA
  SOCIÁLNA PREVENCIA
  ZÁVER

Zdroje:
 • Barker, R.: The Social Work Oictionary. Maryland, NASW 1991
 • Džuka.T: Príručka psychologického poradenstva. Bratislava, FiF UK 1991
 • Engelke, E.: Soziale Arbeit als Wissenschaít. Eine Orientierung. Freiburg im Breisburg, Lambertus Verlag 1992
 • Engelke, E.: Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einfuluung. Freiburg im Breisburg, Lambertus Verlag 1992 - 400 s. ISBN 3-7841-0891-1
 • Galuske, M.: Methoden der Sozialen Arbeit. Munchen, Juventa Verlag 200 l. 344 s. ISBN 3-7799-441-7
 • Haag, F.: Sociálna terapia. Interný materiál FzaSP TU - nepublikovaný preklad.
 • Hanzlíček, L.: Psychiatrická encyklopédie. DíJ VIII. Praha, VÚP 1983
 • Heines, J.: Skills and Methods in Social Work. London, Constabl Ed. 1975
 • Charvátová, o.: Metódy sociálnej práce pre l. ročník študijného odboru sociálno-právna činnos!', Bratislava SPN 1990, ISBN 80-08-00608-0
 • Charvátová, O. - Pinkas, K.: Metódy sociálnej práce pre 2. ročník študijného odboru sociálno-právna činnosť. Bratislava, SPN 1990, ISBN 80-08-01148-3
 • Chytil, O.: K problematice využívaní terminológie ve výuce sociálni práce. Dizertačná práca. Trnava, FZaSP TU 2002
 • Keller: Komunita. In: Velký sociologický slovník. 1. sv. Praha, Karolinurn 1996
 • Krakešová - Dosková, M.: Psychogeneze sociálních prípadu. O vzniku sociálni úchylnosti. Praha, Nová Osveta 1946
 • Kredátus, J.: Sociálnopsychologické aspekty doliečovania alkoholikov. In: Zdravotná výchova, 21, 1985, č. 4, s. 210 - 215
 • Laan, G. van der: Otázky legitimizace sociálni práce. Boskovice, Albal 1998
 • Lamser, V.: Životní bé h a sociálni situace človeka. Praha, MPSV 1972
 • Levická, J.: Sociálna práca ako vedná disciplína. In: Sociálna práca a zdravotníctvo. I, 2000, l, s. 7 - 16
 • Levická, J.: Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže. Trnava, FZaSP 1998. ISBN 80-88908-34-5
 • Levická, J.: Vývoj a súčasný stav sociálneho poradenstva. In: Sociálne poradenstvo. Trnava, FZaSP TU 1998, s. 19 - 27
 • Levická,.T.: Sociálna práca ako veda In: Sociálna práca a zdravotníctvo. 2, 2001, 1-2, s. 5 - 20
 • Nekonečný, M.: Motivace lidského chovaní. Praha, Academia 1996.270 s. ISBN 80-200-0592-7
 • Novotná, V.-Schimmerlingová, V.: Sociálni práce.její vývoj a metodické postupy. Praha, UK 1992. ISBN 80-7066-483-5
 • Príhodová, A.: Komunitní práce - modely a etapy. Rigorózna práca. Trnava, FZaSP TU 2000
 • Puch, H. J.: Organization im Sozialbercich. Breisgau, Larnbertus Verí. 1997.231 s. ISBN 3-7841-0736-2
 • De Robertis.C: Metodyka dzialania w pracy sociálnej. Katowice, Šlask 1998.300 s. ISBN 83-7164-109-5
 • Rezníček, L: Metódy sociálni práce. Praha, SLON 1994.75 s. ISBN 80-5886-00-1
 • Richmond, M.: What is Social Work? New York, Russei Suge Foundation 1922
 • Sokolowska.M.: Sociológia medycyny. Warszawa, PZWL 1986
 • Schavel, M: Perspektívy v príprave a ďalšom vzdelávaní zamestnancov sociálnej sféry. In: Práca a sociálna politika, 1999,7, Č. 4
 • Schavel, M.: Koncepcia rozvoja sociálneho poradenstva na Slovensku. Dizertačná práca. Trnava, FZaSP TU 200 l
 • Schiling, j.: Sociálna práca hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava, FZaSP 1999.272 s. ISBN 80-88908-54-X
 • Skidmore, R. A.-Thackeray, M. G.: Wprowadzenie do pracy socjalnej. Katowice, Šlask 1998.366 s. IS BN 83-7164-102-8
 • Spicker, P: Poskytovaní sociálni péče. In: Sociálni politika, 1996,22, Č. 7-8, s. 10- II
 • Staub-Bernasconi, S.:.Systemtheorie, soziale Probléme und Soziale Arbeit: lokál, national, internacionál odere vom-Eride der Bescheidenheit. Bern, Paul Haupt Verí. 1995.,451 s. [S BN 3-258-05005
 • Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava, AD 1996.255 s. l SBN80-967589-0-X
 • Strieženec, Š.: Úvod do sociálnej práce. Trnava, AD 1999. 215 s. ISBN 80-967589-6-9
 • Tokárová a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov, Fif PU 2002. 572 s. ISBN 80-8068-086-8
 • Žiaková, E. - Cechová, J. - Kredatus, J.: Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov, FiF PU 2001. ISBN 80-8068-060-4
 • Žilová, A.: Kapitoly z teórie sociálnej práce. Žilina, PF UMB Banská Bystrica a IVP Žilina 2000. ISBN 80-7100-783-8
 • Žilová, A.: Sociálna práca alebo socioterapeutológia? In: Práca a sociálna politika, 8, 2000, Č. 6, s. 8
 • Žilová, A.: Sociálna práca ako vedný odbor. In: Práca a sociálna politika, VII., 1999, Č. l - 2, s. 9-10
 • Wendt, W. R.: Oekosozial Denken und Handeln. Grundlagen und Anwendlungen in Sozialarbeit. Freiburg im Breisgau, Lambertus 1990