Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Logistika krízových situácii

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
5,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6989
Posledná úprava
22.08.2018
Zobrazené
1 926 x
Autor:
uskatec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Riešenie krízových situácií vyžaduje znalosť širokého spektra informácií od vlastnej definície krízového stavu, krízovej situácie, jej znakov, príčin vzniku, možného trvania a charakteru, cez objekty možného vzniku krízových situácií vo sfére dopravy, priemyslu, infraštruktúry, až po vojenské ohrozenia. Ďalej sa vyžaduje znalosť poslania, úloh a cieľov logistiky, štruktúry krízového riadenia štátu a nižších úrovní, úloh a kompetencií príslušných orgánov a inštitúcií, legislatívy, spôsobov tvorby zásob, ich dizlokácií a skladovania, dopravných procesov v logistike a zásobovacích procesov v subsystémoch. Na to nadväzuje problematika síl a prostriedkov pre LKS t.j. tvorba zdrojov, zabezpečenie včasnej pripravenosti resp. permanentnej dostupnosti na jednotlivých úrovniach riadenia, vytváranie materiálnej bázy až po štátne hmotné rezervy na úrovni SR. Znalosť týchto informácií umožňuje následne modelovanie priebehu krízových situácií, kalkuláciu síl a prostriedkov, tvorbu plánov eliminácie (rôznych druhov a úrovní) a definovanie správnych, rýchlych a racionálnych postupov v oblasti logistiky na predchádzanie krízovým situáciám resp. ich účinnú elimináciu alebo aspoň regulovaný priebeh (štandardov). Riešenie modelových situácií (prípadových štúdií) umožní získať i určité obmedzené zručnosti z praktického riešenia logistiky krízových situácií a riadenia stratifikovaných štruktúr v definovaných a neštandardných (špecifických) prostrediach - bane, hute, doprava, životné prostredia, ropovody, plynovody, jadrová energetika, chemický priemysel, migrácia, terorizmus atď...

Kľúčové slová:

krízové situácie

manažment

plánovanie

riadenie

logistika

havarijné plánovanie

hospodárska mobilizácia

ľudské zdroje

chemický terorizmus

enviromentálna bezpečnosť

protipovodňové opatreniaObsah:
 • Úvod
  O autorovi
  Zoznam použitých symbolov a značiek
  I. Príčiny vzniku ks. základné pojmy. krízové riadenie
  1.1. Rozvoj spoločnosti a dôsledky
  1.2. Základné pojmy
  1.3. Systém obrany a krízového riadenia
  1.3.1. Krízový manažment a krízové plánovanie
  1.4. Krízové riadenie a jeho história
  1.4.1. História krízového riadenia
  1.4.2 Krízový manažment
  1.4.3. Štruktúra orgánov verejnej správy sr
  1.4.4. Pôsobnosť, úlohy a ciele krízového riadenia
  II. Krízové plánovanie - základ logistiky krízových situácií.
  2.1. Vonkajšie a vnútorne ohrozenia
  2.2. Krízové plánovanie
  2.2.1. Ciele krízového plánovania
  2.2.2. Opatrenia krízového plánovania
  2.3. Štruktúra krízového plánovania
  2.3.1. Obranné plánovanie
  2.4. Sr a nato
  III. Civilné núdzové plánovanie - súčasť krízového plánovania.
  3.1. Zabezpečenie zdrojov, síl a prostriedkov
  3.2. Základné úlohy štátu pri cnp
  3.3. Inštitucionálna štruktúra cnp v sr
  ...
  VII. Technika zllp a plánovanie zdrojov na riešenie ks.
  7.1. Dopravné a mechanizačné prostriedky
  7.1.1. Mechanizačné prostriedky s ručným pohonom
  7.1.2. Mechanizačné prostriedky s motorovým pohonom
  7.1.3. Mp pevné spojené s dopravným prostriedkom
  7.2. Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií
  7.2.1. Plánovanie ľudských zdrojov
  7.2.2. Plánovanie materiálových zdrojov
  7.2.3. Plánovanie finančných zdrojov
  VIII. Analýza rizík - podmienka efektívnej lks.
  8.1. Indukčné a dedukčné metódy
  8.2. Metódy analýzy rizík
  8.2.1. Tradičné metódy
  8.2.2. Metódy relatívneho hodnotenia
  8.2.3. Rýchle hodnotenie
  8.2.4. Úvodná analýza nebezpečenstva - pha
  8.2.5. Štúdia nebezpečnosti a prevádzkyschopnosti - hazop
  8.2.6. Analýza vplyvov porúch a ich následkov - fmea
  8.2.7. Analýza nebezpečenstva - hazan
  8.2.8. Analýza stromom porúch - fta
  8.2.9. Analýza stromom nebezpečenstva - hta
  8.2.10. Analýza príčin a následkov - cca
  8.2.11. Analýza spoľahlivosti človeka - hra
  8.2.12. Kvantitatívna analýza rizika chemických procesov - cpqra
  IX. Zvyšovanie enviromentálnej bezpečnosti a ochrana proti biologickému a chemickému terorizmu
  ...
  XI. Logistické zabezpečenie hasenia lesných požiarov a protipovodňové opatrenia
  11.1. Logistická podpora pre zasahujúce jednotky
  11.2. Zabezpečenie hasiacich látok
  11.2.1. Kyvadlová a diaľková doprava
  11.3. Krízové situácie v poľnohospodárstve
  11.3.1. Erózia pôdy a povodne
  11.4. Logistika krízových situácií pri povodniach
  XII. VYžadovanie plánovaných zdrojov pre riešenie krízových situácií a materiálová a technická podpora krízového manažmentu
  12.1. Hlavné opatrenia logistiky krízových situácií
  12.2. Systém plánovania a zaisťovania materiálových zdrojov
  12.2.1. Materiálové zdroje od právnických a fyzických osôb
  12.2.2. Materiálové zdroje zaistené výrobou
  12.2.3. Materiálové zdroje zo štátnych hmotných rezerv
  12.4. Materiálová a technická podpora krízového manažmentu
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • PETRUF, M.: Vojenská logistika, VA v L. Mikuláši, 2003. s Q-246, 110s
 • Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
 • Zákon č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme
 • Zákon č.169/2001 Z.z. o štátnych hmotných rezervách
 • Zákon č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
 • Zákon č.319/2002 Z.z. o obrane slovenskej republiky
 • Zákon č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 • Zákon č.414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii
 • Zákon č.321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR
 • Zákon č.320/2002 Z.z. o brannej povinnosti štátu
 • Zákon č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 • Zákon č.130/1998 Z.z. o mierovom využití jadrovej energie
 • Vyhláška MHSR č. 125/2003 Z.z. o predaji životne dôležitých výrobkov a tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
 • Vyhláška MH SR č. 119/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z.z. o hosp. mobilizácii
 • Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z.z. o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne
 • PETRUF, M.; GUBÁŠ, F.: Logistika armády v procese vzniku krízového manažmentu
 • POLEDŇÁK, P. :Živelné pohromy a ochrana obyvateľstva a majetku (In: Medzinárodná vedecká konferencia „Zarzadzanie bezpieczenstew“ Kraków 11.-13.5.2000 ISBN 83-7230-040-2
 • ŠIMÁK, L. a kol.: Doprava v krízových situáciach (Žilina 1999 ISBN 80-88829-53-4)
 • Doktrina síl výcviku a podpory. VSV a P OS SR, Trenčín 2003
 • SYNAI, J.; MALINDŽÁK, D.; PAČAIOVA, H.; MALINDŽÁK, D.: Aplikácia princípov logistiky v prevencii ZPH
 • Vyhláška MVSR č.269/1998 Z.z. o vytváraní materiálnych zdrojov pre zabezpečenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác vyhláškou č. 383/1998 Z.z.
 • ANTUŠÁK, E.; KOPERKÝ, Z.: Úvod do teórie krízového manažmentu. VŠE 2003. 97 s.
 • Bezpečnostná stratégia EÚ. EK Brusel, Belgicko 2003
 • KANDRÁČ, J.; KRŠKO, M.; ZMAJKOVIČ, I.: Metodická príručka o hav. Plánoch. RISK CONSULT, s.r.o. Bratislava 2003
 • KANDRÁČ, J.; SKARBA, P.: Metodický postup na hodnotenie rizík nebezpečných prevádzok a štúdia o podnikoch v SR. RISK CONSULT, s.r.o. Bratislava 2000
 • Metodika obranného plánovania SR. MOSR, Bratislava 2002
 • MURGAŇ, J.: Plánovanie. Teória a metodológia. Agroinštitút v Nitre 2001. 88s
 • NOVÁK, L. a kol.: Krízové plánovanie. Skriptum, Žilina, EDIS 2003. 102 s
 • Príručka NATO. Bratislava 2001, 576 s
 • ŠIMÁK, L.: Krízový manažment vo verejnej správe, FŠI ŽU, Žilina 2001
 • PETRUF, M.: Logistická doktrina OS SR, MO SR, Bratislava 2003
 • Zborník Povodne a protipovodňová ochrana, B.Bystrica ISBN 80-230-0153-1
 • ZELEŇÁK, J.; PETRUF, M.: Proviantné zabezpečenie v krízových situáciách -KDP L.Mikuláš 2004
 • PELTÁN, K.: Základy krízového manažmentu, VA Brno 1996